Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

83/101/EEG: Rådets beslut av den 28 februari 1983 om slutande av protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 12/03/1983 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 10 s. 0160

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0100

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 10 s. 0160

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0100RÅDETS BESLUT av den 28 februari 1983 om slutande av protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (83/101/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av förklaringen av Europeiska gemenskapernas råd och av företrädarna för medlemsstaternas regeringar som sammanträdde i rådet den 22 november 1973 om Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön(3), och

med beaktande av följande:

Detta program betonar bl.a. att marin förorening påverkar hela gemenskapen, såväl på grund av havets stora betydelse för arternas bevarande och utveckling som på grund av sjötransportens betydelse för en harmonisk ekonomisk utveckling av gemenskapen.

Vidare anges i detta program och rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö(4) att vissa åtgärder skall genomföras av gemenskapen för att minska de olika typerna av marin förorening.

Konventionen om skyddet av Medelhavet mot förorening föreskriver i synnerhet att beslut om lämpliga åtgärder bör fattas för att förhindra och minska förorening genom dumpning från fartyg och flygplan, förorening som orsakas av utforskningen och exploateringen av kontinentalsockeln, havsbottnen och underliggande lager samt förorening från landbaserade källor.

Genom beslut 77/585/EEG(5) godkände rådet Konventionen om skyddet av Medelhavet mot förorening samt protokollet för förhindrandet av förorening av Medelhavet genom dumpning från fartyg och flygplan.

Gemenskapen deltog i förhandlingarna om slutandet av konventionsprotokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor.

Den 17 maj 1980 undertecknade gemenskapen det protokollet.

För att i den gemensamma marknadens verksamhet uppnå ett av gemenskapens syften i fråga om miljöskydd och skydd av livskvalitet, framstår det som nödvändigt att godkänna det protokollet.

Eftersom de särskilda befogenheter som krävs för att anta detta beslut inte har föreskrivits i fördraget, är det nödvändigt att åberopa artikel 235 i detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor godkänns på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar.

Protokollstexten är fogad till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall deponera handlingarna enligt bestämmelserna i artikel 16.4 i det protokoll som avses i artikel 1 i detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 1983.

På rådets vägnar

F. ZIMMERMANN

Ordförande

(1) EGT nr C 4, 8.1.1982, s. 3.

(2) EGT nr C 334, 20.12.1982, s. 136.

(3) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(4) EGT nr L 129, 18.5.1976, s. 23.

(5) EGT nr L 240, 19.9.1977, s. 1.