Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 3418/83 av den 28 november 1983 om fastställande av ett enhetligt förfarande för utfärdande och användning av de handlingar som krävs för genomförandet i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 344 , 07/12/1983 s. 0001 - 0027

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0148

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0181

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0148

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0181KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3418/83 av den 28 november 1983 om fastställande av ett enhetligt förfarande för utfärdande och användning av de handlingar som krävs för genomförandet i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter(1), särskilt artikel 21 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 348/81 av den 20 januari 1981 om gemensamma regler för import av valprodukter(2), särskilt artikel 2.2 i denna, och

med beaktande av följande:

Bestämmelser bör införas för genomförandet av förordning (EEG) nr 3626/82.

För att enhetlighet skall uppnås vad gäller utformningen av de handlingar som kommer att användas vid tillämpningen av den förordningen, är det nödvändigt att fastställa de villkor som måste uppfyllas vad gäller utfärdande, ifyllande och användning av dessa handlingar. Det är därför lämpligt att utforma förlagor eller mallar som kan ligga till grund för sådana formulär.

Denna förordning omfattar bland annat det område som hittills omfattats av kommissionens förordning (EEG) nr 3786/81 av den 22 december 1981 om tillämpningsföreskrifter för den gemensamma ordningen för import av produkter av valdjur(3). Den sistnämnda förordningen bör därför upphävas.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för reglering av handel med vissa utrotningshotade vilda djur och växter och Kommittén för produkter av valdjur.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

BESTÄMMELSER OM FORMULÄREN OCH DERAS ANVÄNDNING

Avsnitt I

FORMULÄREN

Artikel 1

1. De formulär som skall utgöra grunden för Importtillstånd, exporttillstånd och återutförselintyg skall, bortsett från det utrymme som varje enskild stat disponerar, motsvara de förlagor som visas i bilaga 1. Dessa tillstånd och intyg skall utfärdas och användas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3626/82 och i enlighet med denna förordning.

2. De formulär som skall fyllas i för de intyg som avses i artikel 11 i förordning (EEG) nr 3626/82 skall, bortsett från det utrymme som varje enskild stat disponerar, motsvara de förlagor som visas i bilaga 2. Dessa intyg skall utfärdas och användas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3626/82 och i enlighet med denna förordning.

Bruket av dessa skall inte påverka sådana formaliteter som gäller export och återutförsel, eller de formulär som används för dessa formaliteter.

3. Den etikett som avses i artikel 12 i förordning (EEG) nr 3626/82 skall utformas som förlagan i bilaga 3. Den skall utfärdas och användas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3626/82 och i enlighet med denna förordning.

Artikel 2

De formulär och den etikett som avses i artikel 1 skall tillhandahållas av de ansvariga myndigheterna på begäran och, om så är lämpligt, av andra myndigheter som medlemsstaterna utser.

Artikel 3

1. Det papper som används för de tillstånd och intyg som avses i artikel 1.1 och 1.2 skall vara träfritt och skrivtåligt, och väga minst 55 gram/m2.

2. Vad gäller de tillstånd och certifikat som avses i artikel 1.1 skall

- originalet tryckas på vitt papper,

- den sökandes kopia, som skall bära nummer 1, tryckas på ljusblått papper,"

- det exporterande eller återutförande landets kopia eller den kopia som tullen återsänder till den utfärdande myndigheten, och som skall bära nummer 2, tryckas på skärt papper,

- den utfärdande myndighetens kopia, nummer 3, tryckas på gult papper, och

- ansökan tryckas på vitt papper.

3. Formuläret för importintyg skall endast bestå av ett original, en kopia åt den utfärdande myndigheten och en åt importören.

4. Vad gäller de intyg som avses i artikel 1.2 skall

- originalet tryckas på ljusblått papper,

- den utfärdande myndighetens kopia tryckas på gult papper, och

- ansökan tryckas på vitt papper.

5. Det papper som används till tillståndens och återutförselintygens original skall ha en guillochemönstrad bakgrund och vara grått på framsidan, så att alla försök till förfalskningar på mekanisk eller kemisk väg kan avslöjas.

6. Formulärens storlek skall vara 21 × 29,7 centimeter.

7. a) Formuläret skall tryckas och fyllas i på ett av gemenskapens officiella språk, på det sätt som fastställs i varje medlemsstat. Där så krävs, får den behöriga myndigheten i den medlemsstat där handlingen framställs kräva en översättning av den till något av de officiella språken i denna medlemsstat.

b) Där så krävs, kan en översättning av rubrikerna 1 20 till något annat av gemenskapens språk eller konventionens arbetsspråk tryckas på originalets baksida och på baksidan av alla kopior av importtillståndet, importintyget och återutförselcertifikatet.

8. Importtillstånd, importintyg och återutförselintyg skall innehålla tryckeriets namn och adress eller ett märke som visar vem som tryckt handlingen.

9. Medlemsstaterna skall ansvara för att formulären trycks.

10. Formulären skall fyllas i med maskinskrift. De separata ansökningshandlingarna får däremot fyllas i med maskinskrift eller läslig handskrift; i det senare fallet med bläck, och med stora bokstäver. De får inte innehålla raderingar eller ändringar.

Avsnitt II

FORMULÄRENS ANVÄNDNING

Importtillstånd

Artikel 4

1. Importlicenser skall utfärdas av den ansvariga myndigheten i varje medlemsstat, i enlighet med de bestämmelser som fastställs i förordning (EEG) nr 3626/82.

2. Ett separat importtillstånd skall utfärdas för varje enskilt varuparti.

Artikel 5

1. Den sökande skall fylla i fält 1, 4 och 6 20 i ansökningshandlingen, och fält 1, 4 och 6 18 i originalet och alla kopior. Medlemsstaterna får dock tillåta att endast ansökningshandlingen fylls i, och att den kan hänföra sig till fler än ett varuparti.

2. Det fullständigt ifyllda formuläret skall skickas till den ansvariga myndighet som anges i artikel 9 i förordning (EEG) nr 3626/82.

3. Ansökningar som gäller införsel i gemenskapen av exemplar av de arter som anges i artikel 2 a och 3 i förordning (EEG) nr 3626/82 skall innehålla eller bifogas tillräcklig information, i synnerhet om ändamålet för och nödvändigheten av en sådan införsel. Vad gäller levande exemplar skall upplysningar ges om vilken förvaring som föreslås, så att den ansvariga myndigheten kan besluta om tillstånd skall utfärdas.

4. Medlemsstaten får också kräva att den sökande lägger fram bevis för att det exporterande eller återutförande landet tillåter export eller återutförsel av exemplaren i fråga. Om ett exporttillstånd eller återutförselintyg kan visas upp, innebär inte detta automatiskt att importtillstånd skall utfärdas.

Artikel 6

I importtillstånd för exemplar av de arter som anges i artikel 2 a och 3.1 i förordning (EEG) nr 3626/82 skall de villkor framgå, som är avsedda att hindra att exemplaren efter införsel utnyttjas för försäljning eller något annat kommersiellt syfte som inte medgivits genom importtillstånd.

Artikel 7

Det exporterande eller återutförande landets kopia av ett importtillstånd för exemplar av de arter som anges i bilaga I till konventionen och i del 1 av bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82, skall sändas tillbaka till den sökande, och denne skall sedan sända det vidare till den ansvariga myndigheten i det exporterande eller återutförande landet. En försäkran från den berörda ansvariga myndigheten om att importtillstånd kommer att utfärdas kan sändas direkt till den ansvariga myndigheten i det exporterande eller återutförande landet.

Artikel 8

1. Importtillstånd skall vara giltiga i hela gemenskapen, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 15.1 i förordning EEG nr 3626/82.

2. Importtillståndets giltighetstid får inte överstiga 6 månader. Importtillståndet är inte giltigt efter sista giltighetsdatum för den tillhörande dokumentationen från det exporterande eller återutförande landet.

3. Innehavaren av ett outnyttjat importtillstånd som upphört att gälla skall omedelbart sända tillbaka originalet och alla kopior till den utfärdande ansvariga myndigheten.

Artikel 9

Importören eller dennes representant skall överlåta originalet, den sökandes kopia och all dokumentation från det exporterande eller återutförande landet, tillsammans med relevant tullnotering, till det tullkontor där slutlig förtullning äger rum.

Artikel 10

Den tullenhet som avses i artikel 9 skall, efter att ha fyllt i fält 20, sända importtillståndets original och all dokumentation från det exporterande eller återutförande landet till den ansvariga myndigheten i sitt land, och återsända den sökandes kopia till importören eller dennes representant.

Importintyg

Artikel 11

Medlemsstaterna kan besluta att införsel i gemenskapen från tredje land av exemplar av de arter som inte omfattas av artikel 2 a eller 3 i förordning (EEG) nr 3626/82 får ske mot uppvisande av importintyg istället för importtillstånd.

Artikel 12

Importören eller dennes representant skall fylla i fält 1, 4 och 7 18 och spärra fält 19 i importintygets original och kopior och överlämna dessa, tillsammans med all dokumentation från det exporterande eller återutförande landet samt relevant tullnotering, till det tullkontor där slutlig förtullning äger rum.

Artikel 13

Artikel 10 skall också gälla importintyg.

Exporttillstånd

Artikel 14

1. Exportlicenser skall utfärdas av den ansvariga myndigheten i respektive medlemsstat i enlighet med de bestämmelser som fastställs i förordning (EEG) nr 3626/82.

2. Ett separat exporttillstånd skall utfärdas för varje enskilt varuparti.

Artikel 15

1. Den sökande skall fylla i fält 1, 4 och 7 20 i ansökningshandlingen, och fält 1, 4 och 7 18 i originalet och alla kopior. Medlemsstaterna får dock tillåta att endast ansökningshandlingen fylls i, och att den kan hänföra sig till fler än ett varuparti.

2. Det fullständigt ifyllda formuläret skall skickas till den ansvariga myndighet som anges i artikel 9 i förordning (EEG) nr 3626/82.

3. Ansökningar som gäller export av levande djur skall bifogas tillräckliga upplysningar om transporten av djuren och förberedelserna för denna, så att den ansvariga myndigheten kan avgöra om kraven i konventionen uppfylls.

Artikel 16

1. Exporttillståndets giltighetstid får inte överstiga 6 månader.

2. Innehavaren av ett outnyttjad exporttillstånd som upphört att gälla skall omedelbart sända tillbaka originalet och alla kopior till den utfärdande ansvariga myndigheten.

Artikel 17

Exportören eller dennes representant skall överlåta originalet, den sökandes kopia och den utfärdande myndighetens kopia, tillsammans med exportdeklarationen, till det tullkontor där slutlig exporthandläggning äger rum.

Artikel 18

Det tullkontor som avses i artikel 17 skall, efter att ha fyllt i fält 20, till den ansvariga myndigheten i sitt land sända den kopia som skall återsändas till den utfärdande myndigheten och återsända originalet och den sökandes kopia till exportören eller dennes representant.

Artikel 19

Vad gäller artificiellt framdrivna växter kan medlemsstaterna tillåta att det intyg som avses i artikel 22 e eller, där så är lämpligt, ett sundhetsintyg för växter används i istället för ett exporttillstånd.

Återutförselintyg

Artikel 20

Bestämmelserna i artikel 14 19 skall också gälla återutförselintyg.

Artikel 21

1. Ansökningar om återutförselintyg skall sändas tillsammans med dokumentation som visar att exemplaren förts in i gemenskapen i enlighet med förordning (EEG) nr 3626/82 eller, innan den förordningen trädde i kraft, med bestämmelserna i konventionen. Exemplaren i fråga kan också vara delar eller produkter av exemplar som förts in tidigare och i enlighet med nämnda bestämmelser.

2. Vad gäller exemplar som anskaffats innan de omfattades av konventionens bestämmelser, skall det intyg som avses i artikel 22 c vara ett sådant exporttillstånd eller exportintyg som anges i artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 3626/82.

Intyg

Artikel 22

Följande intyg skall utfärdas av de ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna:

a) Intyg som styrker att ett exemplar införts i det territorium som förordning (EEG) nr 3626/82 gäller innan den förordningen trädde i kraft, i enlighet med bestämmelserna i konventionen.

b) Intyg som styrker att ett exemplar införts i gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3626/82.

c) Intyg som styrker att ett exemplar anskaffats innan det omfattades av konventionen.

d) Intyg som styrker att ett exemplar av en djurart fötts och vuxit upp i fångenskap eller är en del eller produkt av ett sådant djur.

e) Intyg som styrker att ett exemplar av en växt är artificiellt odlat, eller del eller produkt av ett sådant exemplar.

f) Intyg som styrker att ett exemplar tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med gällande bestämmelser i en medlemsstat eller med tillåtelse av den medlemsstatens behöriga myndighet.

Artikel 23

I fall då varupartier som omfattas av ett importtillstånd eller ett importintyg i enlighet med förordning (EEG) nr 3626/82 delas upp, eller när det gäller delar eller produkter av exemplar från sådana varupartier, skall något av de intyg som anges i artikel 22 a och b användas vid tillämpning av artiklarna 21 och 29.

Artikel 24

1. Den sökande skall fylla i fält 1 och fält 4 13 i ansökningsformuläret och, där så krävs, fält 1 och fält 4 12 i originalet och kopian.

2. Ansökningarna skall innehålla eller bifogas dokumentation som gör det möjligt för den ansvariga myndigheten att besluta om intyg skall utfärdas.

Etiketter

Artikel 25

De etiketter som avses i artikel 12 i förordning (EEG) nr 3626/82 skall tillhandahållas registrerade forskare och forskningsinstitutioner av den ansvariga myndigheten. De skall innehålla forskarens eller institutionens registreringsnummer och ett löpnummer som igenkänningstecken för själva etiketten.

Artikel 26

Registrerade forskare och forskningsinstitutioner skall utan dröjsmål förse den ansvariga myndigheten med alla detaljer om etikettens användning.

AVDELNING II

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 27

När den ansvariga myndigheten tar emot tillstånd eller intyg som utfärdats i en annan medlemsstat skall de sända dem vidare, tillsammans med eventuell export- eller återutförseldokumentation, till den ansvariga myndigheten i den medlemsstaten inom en månad efter mottagandet.

Artikel 28

De ansvariga myndigheterna skall arkivera ansökningshandlingar, original av intyg och övriga relevanta dokument i minst två år.

Artikel 29

1. Vad gäller transport inom gemenskapen av djur och växter såsom avses i artikel 6 i förordning (EEG) nr 3626/82, skall dokumentation som styrker att bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3626/82 och i den här förordningen följts tillhandahållas genom ifyllandet av den sökandes kopia av importtillståndet eller importörens kopia av importintyget efter tullens påskrift, eller genom något av de intyg som anges i artiklarna 19 och 22.

2. I enlighet med bestämmelserna i artikel 9.2 i förordning (EEG) nr 3626/82 skall den behöriga myndigheten i en medlemsstat inte vara skyldig att godkänna ett intyg som utfärdats i en annan medlemsstat i fallet i artikel 22 c.

AVDELNING III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

Kommissionens förordning (EEG) nr 3786/81 skall upphöra att gälla.

Artikel 31

1. Tillstånd och intyg som gäller genomförandet av konventionen och som utfärdats med stöd av nationell lagstiftning före den 1 januari 1984 får fortsätta att gälla tills deras giltighetstid går ut.

2. Fram till den 1 mars 1984 har medlemsstater som ännu inte har tillgång till de formulär som anges i denna förordning rätt att använda de handlingar som tidigare använts i samband med genomförandet av konventionen, förutsatt att de innehåller eller kompletteras med de punkter som fastslagits för gemenskapens formulär, och förutsatt att handlingarna överensstämmer med de regler som anges i denna förordning.

Artikel 32

Varje medlemsstat skall underrätta kommissionen om alla bestämmelser som antas inom det område som omfattas av denna förordning. Kommissionen skall vidarebefordra dessa upplysningar till övriga medlemsstater.

Artikel 33

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 1983.

På kommissionens vägnar

Karl-Heinz NARJES

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 384, 31.12.1982, s. 1.

(2) EGT nr L 39, 12.2.1981, s. 1.

(3) EGT nr L 377, 31.12.1981, s. 42.

BILAGA 1

TILLSTÅND OCH INTYG SOM AVSES I ARTIKEL 1.1

SSV:9975SU013C.97 24. 5. 1995 >Hänvisning till film>

BILAGA 2

INTYG SOM AVSES I ARTIKEL 1.2

>Hänvisning till film>

BILAGA 3

ETIKETT SOM AVSES I ARTIKEL 1.3

>Hänvisning till film>