Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 86/122/EEG av den 8 april 1986 om anpassning till följd av Spaniens och Portugals anslutning av direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 100 , 16/04/1986 s. 0022 - 0025

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0120

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0120RÅDETS DIREKTIV av den 8 april 1986 om anpassning till följd av Spaniens och Portugals anslutning av direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar (86/122/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Spanien och Portugal, särskilt artikel 396 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Till följd av Spaniens och Portugals anslutning bör bilagan till direktiv 79/409/EEG(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 85/411/EEG(2), kompletteras med artnamnen på de nya officiella språken.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med verkan från och med den 1 januari 1986 skall bilagan till direktiv 79/409/EEG kompletteras med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 8 april 1986.

På rådets vägnar

G. M. V. van AARDENNE

Ordförande

(1) EGT nr L 103, 25.4.1979, s. 1.

(2) EGT nr L 233, 30.8.1985, s. 33.

ANEXO - BILAG - ANHANG - APAPTHMA - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >