Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 91/338/EEG av den 18 juni 1991 om ändring för tionde gången av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 186 , 12/07/1991 s. 0059 - 0063

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0198

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0198RÅDETS DIREKTIV av den 18 juni 1991 om ändring för tionde gången av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (91/338/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Åtgärder bör vidtas för att successivt upprätta den inre marknaden under tiden fram till den 31 december 1992. Den inre marknaden skall vara ett område utan inre gränser inom vilket ett fritt utbyte av varor, personer, tjänster och kapital är säkerställt.

I rådets resolution av den 25 januari 1988(4) uppmanas kommissionen att utan dröjsmål utreda vilka särskilda åtgärder som bör ingå i ett gemenskapsprogram för att bekämpa miljöförorening genom kadmium. Människors hälsa måste också skyddas. En övergripande strategi bör tillämpas, som särskilt syftar till att begränsa användningen av kadmium och stimulera forskningen om ersättningsämnen.

Kunskapen om och metoderna för framställning av ersättningsämnen förbättras. Det är därför lämpligt att systematiskt se över situationen mot bakgrund av de vetenskapliga och tekniska studier som skall utföras enligt den nyss nämnda resolutionen.

Polyvinylklorid (PVC) får inte färgas med kadmiumbaserade pigment. För vissa tillämpningar har dock tekniken ännu inte utvecklats så långt att det är möjligt att använda en icke-kadmiumbaserad stabilisator.

Vissa medlemsstater har redan infört begränsningar i fråga om användning eller saluförande av de ovan nämnda ämnena eller beredningar i vilka de ingår. Sådana begränsningar inverkar direkt på den inre marknadens upprättande och funktion. En tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning på detta område är således nödvändig. Bilaga 1 till direktiv 76/769/EEG(5) senast ändrat genom direktiv 89/678/EEG(6) bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 76/769/EEG ändras på det sätt som anges i bilagan till det här direktivet. De nya bestämmelserna skall dock inte gälla för kadmiumhaltiga produkter som redan omfattas av annan gemenskapslagstiftning.

Artikel 2

Kommissionen skall mot bakgrund av utvecklingen i fråga om kunskaper och metoder som avser mindre farliga ersättningsämnen för kadmium och dess föreningar och i samråd med medlemsstaterna utvärdera situationen, första gången senast tre år efter den dag som anges i artikel 3.1 och därefter med jämna mellanrum. Förfarandet enligt artikel 2a i direktiv 76/769/EEG skall tillämpas.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar bestämmelser till följd av punkt 1 skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 1991.

På rådets vägnar

G. WOHLFART

Ordförande

(1) EGT nr C 8, 13.1.1990, s. 8 med den ändring som meddelats den 26 november 1990.

(2) EGT nr C 260, 15.10.1990, s. 92 och EGT nr C 129, 20.5.1991.

(3) EGT nr C 112, 7.5.1990, s. 1.

(4) EGT nr C 30, 4.2.1988, s. 1.

(5) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 201.

(6) EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 24.

BILAGA

Bilaga 1 till direktiv 76/769/EEG skall utökas med följande ämnen:

">Plats för tabell>

"