Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets direktiv 94/66/EG av den 15 december 1994 om ändring av direktiv 88/609/EEG om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 337 , 24/12/1994 s. 0083 - 0085

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0262

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0262RÅDETS DIREKTIV 94/66/EG av den 15 december 1994 om ändring av direktiv 88/609/EEG om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget(3), och

med beaktande av följande:

I Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön av år 1973(4), 1977(5), 1983(6), 1987(7) och 1993(8) betonas vikten av att minska och hindra luftförorening.

I direktiv 88/609/EEG(9) fastställs inte gränsvärden för SO2 från nya anläggningar för fast bränsle med en tillförd effekt på mellan 50 och 100 MW. I bilaga 3 till det direktivet fastslås att rådet skall besluta om gränsvärden för denna kategori av anläggningar på grundval av en rapport från kommissionen.

Enligt kommissionens rapport till rådet om tillgången på lågsvavligt bränsle har den svåra situation som har fördröjt beslutet om dessa gränsvärden nu förbättrats, framför allt genom att det finns tillräckliga kvantiteter kol med en låg svavelhalt på marknaden. Svaveldioxidutsläppen från förbränning av sådant kol kan begränsas till under 2 000 mg/Nm3 (*).

Med hänsyn till de miljöskador som orsakas av luft-förorening bör gränsvärdena för utsläpp från anläggningar med en tillförd effekt på mellan 50 och 100 MW fastställas på denna nivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 88/609/EEG ändras på följande sätt:

- Bilaga 3 skall ersättas med bilagan till det här direktivet.

- Följande stycke skall läggas till i artikel 4.1:

"Medlemsstaterna får dock tillåta att nya anläggningar med en tillförd effekt på minst 50 och högst 200 MW som godkänts före den dag då direktiv 94/66/EG skall vara införlivad i nationell lagstiftning först ett år efter den dagen skall iaktta det gränsvärde som fastställs i bilaga 3.

(*) EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 83."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast sex månader efter dess ikraftträdande. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 1994.

På rådets vägnar

A. MERKEL

Ordförande

(1) EGT nr C 17, 22.1.1993, s. 12.

(2) EGT nr C 201, 26.7.1993, s. 4.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 14 september 1993 (EGT nr C 268, 4.10.1993, s. 34). Rådets gemensamma ståndpunkt av den 8 juni 1994 (EGT nr C 213, 3.8.1994, s. 11) och Europa-parlamentets beslut av den 17 november 1994 (EGT nr C 341, 5.12.1994).

(4) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(5) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1.

(6) EGT nr C 46, 17.2.1983, s. 1.

(7) EGT nr C 328, 7.2.1987, s. 1.

(8) EGT nr C 138, 17.5.1993, s. 1.

(9) EGT nr L 366, 7.12.1988, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 90/656/EEG (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 59).

BILAGA

>Hänvisning till >