Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 558/95 av den 10 mars 1995 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 057 , 15/03/1995 s. 0001 - 0050KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 558/95 av den 10 mars 1995 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1534/93 (2), särskilt artikel 4 i denna, och

med beaktande av följande:

Vid det nionde sammanträdet med de parter som ansluter sig till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter, som hölls i Fort Lauderdale den 7-18 november 1994, ändrades bilagorna I och II till konventionen. Även bilaga III till konventionen ändrades. Bilagorna I, II och III i bilaga A till förordning (EEG) nr 3626/82 bör nu ändras så att den innefattar de ändringar som de medlemsstater som är fördragsslutande parter till konventionen godtagit, samt bör ändringar göras i del 1 och 2 i bilaga C till förordningen.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och III i bilaga A samt del 1 och 2 i bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82 skall ersättas med bilagorna till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 mars 1995.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 384, 31.12.1982, s. 1.

(2) EGT nr L 151, 23.6.1993, s. 22.

BILAGA A

Bilaga I och II (1) (2)

Förklaring

1. Arter i dessa bilagor är upptagna

a) med angivande av artens namn, eller

b) såsom tillhörande en högre grupp eller angiven del därav.

2. Förkortningen "spp." betecknar alla arter av en högre grupp.

3. Andra hänvisningar till högre grupp än arter förekommer endast för orientering eller klassificering.

4. Förkortningen "p.e." betecknar arter vilka sannolikt är utrotade.

5. En asterisk (*) i anslutning till art eller högre grupp anger att en eller flera geografisk åtskilda populationer respektive underarter av denna art eller art eller arter av ifrågavarande grupp är upptagna i bilaga I och undantagna från bilaga II.

6. Två asterisker (**) i anslutning till art eller högre grupp anger att en eller flera geografiskt åtskilda populationer respektive underarter av denna art eller art eller arter av ifrågavarande grupp är upptagna i bilaga II och undantagna från bilaga I.

7. Minustecken (-) följt av ett tal i anslutning till en art eller högre grupp anger att nedan angivna geografiskt åtskilda populationer, underarter, arter eller grupper av arter inte omfattas av förteckningen i bilagan i fråga.

- 101 Population i västra Grönland

- 102 Population i Bhutan, Indien, Nepal och Pakistan

- 103 Population i Australien

- 104 Population i USA

- 105 - Chile: delar av populationen i Parinacota Province, Ia. Tarapacáregionen

- Peru: hela populationen

- 106 Populationer i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan

- 107 Cathartidae

- 108 Melopsittacus undulatus undulat, Nymphicus hollandicus nymfparakit, Psittacula krameri halsbandsparakit

- 109 Population i Ecuador som omfattas av noll-tullkvoter under 1995 och 1996 och därefter årliga exportkvoter vilka fastställs av Cites sekretariat och IUCN/SSC:s expertgrupp för krokodiler.

- 110 Population i Botswana, Etiopien, Kenya, Malawi, Mozambique, Sydafrika, Tanzania, Zambia och Zimbabwe och populationer i följande länder för vilka särskild exportkvot fastställts:

>Plats för tabell>

Utöver "ranched" exemplar får Tanzania tillåta export av högst 1 100 vilda exemplar (därav 100 jakttroféer) under 1995 och 1996 och ett antal som skall godkännas av Cites sekretariat och IUCN/SSC:s expertgrupp för krokodiler.

- 111 Population i Australien, Papua Nya Guinea och Indonesien

- 112 Population i Chile

- 113 Alla arter som inte är suckulenta

- 114 Aloe vera, även kallad Aloe barbadensis.

8. Plustecken (+) följt av ett tal i anslutning till en art eller högre grupp betyder att endast nedan angivna geografiskt åtskilda populationer, underarter, arter eller grupper av arter omfattas av förteckningen i bilagan i fråga.

+201 Populationer i Bhutan, Indien, Nepal och Pakistan

+202 Population i Bhutan, Kina, Mexiko och Mongoliet

+203 Population i Kamerun och Nigeria

+204 Population i Asien

+205 Populationen i Central- och Nordamerika

+206 Population i Bangladesh, Indien och Thailand

+207 Population i Indien

+208 Population i Australien

+209 Population i Sydafrika

+210 - Chile: delar av populationen i Parinacota Province, Ia. Tarapacáregionen

- Peru: hela populationen

+211 Populationer i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan

+212 Population i Mexiko

+213 Populationer i Algeriet, Bourkina Faso, Centralafrikanska republiken, Kamerun, Mali, Mauretanien, Marocko, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan och Tchad

+214 Population i Seychellerna

+215 Populationen i Europa med undantag av områden som förr utgjordes av Sovjetunionen

+216 Alla nyzeeländska arter

+217 Population i Chile.

9. Likhetstecken (=) följt av ett tal i anslutning till en art högre grupp anger att namnet på denna art eller högre grupp skall tolkas enligt följande:

=301 Också kallad Phalanger maculatus

=302 Omfattar familjen Tupaiidae

=303 Tidigare inkluderad i familjen Lemuridae

=304 Tidigare inkluderad som underart i Callithrix jacchus

=305 Omfattar synonyma släktet Leontideus

=306 Tidigare inkluderad i Saguinus oedipus

=307 Tidigare inkluderad i Alouatta palliata

=308 Omfattar synonymen Cercopithecus roloway

=309 Tidigare inkluderad i släktet Papio

=310 Omfattar synonyma släktet Simias

=311 Omfattar synonymen Colobus badius kirkii

=312 Omfattar synonymen Colobus badius rufomitratus

=313 Omfattar det synonyma släktet Rhinopithecus

=314 Också kallad Presbytis entellus

=315 Också kallad Presbytis geei och Semnopithecus geei

=316 Också kallad Presbytis pileata och Semnopithecus pileatus

=317 Omfattar synonymerna Bradypus boliviensis och Bradypus griseus

=318 Omfattar synonymen Priodontes giganteus

=319 Omfattar synonymen Physeter macrocephalus

=320 Omfattar synonymen Eschrichtius glaucus

=321 Tidigare inkluderad i släktet Balaena

=322 Tidigare inkluderad i släktet Dusicyon

=323 Omfattar synonymen Dusicyon fulvipes

=324 Omfattar synonyma släktet Fennecus

=325 Också kallad Selenarctos thibetanus

=326 Också kallad Aonyx microdon eller Paraonyx microdon

=327 Tidigare inkluderad i släktet Lutra

=328 Tidigare inkluderad i släktet Lutra; omfattar synonymerna Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum och Lutra platensis

=329 Omfattar synonymen Eupleres major

=330 Också kallad Hyaena brunnea

=331 Också kallad Felis caracal och Lynx caracal

=332 Tidigare inkluderad i släktet Felis

=333 Också kallad Felis pardina eller Felis lynx pardina

=334 Tidigare inkluderad i släktet Panthera

=335 Också kallad Equus asinus

=336 Tidigare inkluderard i arten Equus hemionus

=337 Också kallad Equus caballus przewalskii

=338 Också kallad Choeropsis liberiensis

=339 Också kallad Cervus porcinus annamiticus

=340 Också kallad Cervus porcinus calamianensis

=341 Också kallad Cervus porcinus kuhlii

=342 Också kallad Cervus dama mesopotamicus

=343 Omfattar synonymen Bos frontalis

=344 Omfattar synonymen Bos grunniens

=345 Omfattar synonyma släktet Novibos

=346 Omfattar synonyma släktet Anoa

=347 Också kallad Damaliscus dorcas dorcas

=348 Tidigare inkluderad i arten Naemorhedus goral

=349 Också kallad Capricornis sumatraensis

=350 Omfattar synonymen Oryx tao

=351 Omfattar synonymen Ovis aries ophion

=352 Också kallad Rupicapra rupicapra ornata

=353 Också kallad Pterocnemia pennata

=354 Också kallad Sula abbotti

=355 Också kallad Ciconia ciconia boyciana

=356 Omfattar synonymerna Anas chlorotis och Anas nesiotis

=357 Också kallad Anas platyrhynchos laysanensis

=358 Troligen en hybrid av Anas platyrhynchos och Anas superciliosa

=359 Också kallad Aquila heliaca adalberti

=360 Också kallad Chondrohierax wilsonii

=361 Också kallad Falco peregrinus babylonicus och Falco peregrinus pelegrinoides

=362 Också kallad Crax mitu mitu

=363 Tidigare inkluderad i släktet Aburria

=364 Tidigare inkluderad i släktet Crossoptilon crossoptilon

=365 Tidigare inkluderad i släktet Polyplectron malacense

=366 Omfattar synonymen Rheinardia nigrescens

=367 Också kallad Tricholimnas sylvestris

=368 Också kallad Choriotis nigriceps

=369 Också kallad Houbaropsis bengalensis

=370 Också kallad Amazona dufresniana rhodocorytha

=371 Ofta i handeln under felaktiga beteckningen Ara caninde

=372 Också kallad Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=373 Också kallad Opopsitta diophthalma coxeni

=374 Också kallad Pezoporus occidentalis

=375 Tidigare inkluderad i arten Psephotus chrysopterygius

=376 Också kallad Psittacula krameri echo

=377 Tidigare inkluderad i släktet Gallirex; också kallad Tauraco porphyreolophus

=378 Också kallad Otus gurneyi

=379 Också kallad Ninox novaeseelandiae royana

=380 Tidigare inkluderad i släktet Glaucis

=381 Omfattar synonyma släktet Ptilolaemus

=382 Tidigare inkluderad i släktet Rhinoplax

=383 Också kallad Pitta brachyura nympha

=384 Också kallad Muscicapa ruecki eller Niltava ruecki

=385 Också kallad Dasyornis brachypterus longirostris

=386 Också kallad Meliphaga cassidix

=387 Tidigare inkluderad i släktet Spinus

=388 Tidigare inkluderad som Kachuga tecta tecta

=389 Omfattar synonyma släktena Nicoria och Geoemyda (i delar)

=390 Också kallad Geochelone elephantopus; också hänförd till släktet Testudo

=391 Också hänförd till släktet Testudo

=392 Också hänförd till släktet Aspideretes

=393 Tidigare inkluderard i Podocnemis spp.

=394 Omfattar Alligatoridae, Crocodylidae och Gavialidae

=395 Också kallad Crocodylus mindorensis

=396 Tidigare inkluderad i Chamaeleo spp.

=397 Också kallad Constrictor constrictor occidentalis

=398 Omfattar synonymen Python molurus pimbura

=399 Omfattar synonymen Pseudoboa cloelia

=400 Också kallad Hydrodynastes gigas

=401 Omfattar synonyma släktet Megalobatrachus

=402 Sensu D'Abrera

=403 Också kallad Conchodromus dromas

=404 Också hänförd till släktena Dysnomia och Plagiola

=405 Omfattar synonyma släktet Proptera

=406 Också hänförd till släktet Carunculina

=407 Också kallad Megalonaias nickliniana

=408 Också kallad Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis och Lampsilis tampicoensis tecomatensis

=409 Omfattar synonyma släktet Micromya

=410 Omfattar synonyma släktet Papuina

=411 Inkluderar bara familjen Helioporidae med en art Heliopora coerulea

=412 Också kallad Podophyllum emodi och Sinopodophyllum hexandrum

=413 Också inkluderad i släktet Echinocactus

=414 Också kallad Lobeira macdougallii eller Nopalxochia macdougallii

=415 Också kallad Echinocereus lindsayi

=416 Också kallad Wilcoxia schmollii

=417 Också hänförd till släktet Coryphantha

=418 Också kallad Solisia pectinata

=419 Också kallad Backebergia militaris

=420 Också hänförd till släktet Toumeya

=421 Omfattar synonymen Ancistrocactus tobuschii

=422 Också hänförd till släktet Neolloydia eller släktet Echinomastus

=423 Okcså hänförd till släktet Toumeya eller släktet Pediocactus

=424 Också hänförd till släktet Neolloydia

=425 Också kallad Saussurea lappa

=426 Omfattar Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera

=427 Också kallad Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

=428 Också kallad Engelhardia pterocarpa

=429 Omfattar Aloe compressa var. rugosquamosa och Aloe compressa var. schistophila

=430 Omfattar Aloe haworthioides var. aurantiaca

=431 Omfattar Aloe laeta var. maniaensis

=432 Omfattar familjerna Apostasiaceae och Cypripediaceae liksom underfamiljerna Apostasioideae och Cypripedioideae

=433 Också kallad Sarracenia rubra alabamensis

=434 Också kallad Sarracenia rubra jonesii

=435 Omfattar synonymen Stangeria paradoxa

=436 Också kallad Taxus baccata ssp. wallichiana

=437 Omfattar synonymen Welwitschia bainesii.

10. Symbolen (°) följd av ett nummer vid artnamnet eller högre grupp skall tolkas enligt följande:

°501 Tama exemplar omfattas inte av konventionens bestämmelser.

°502 Årliga exportkvoter för levande exemplar och jakttroféer medges enligt följande:

>Plats för tabell>

Handeln med sådana exemplar skall ske i enlighet med föreskrifterna i konventionens artikel III.

°503 Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med levande djur till lämpliga och godtagbara destinationer och jakttroféer.

°504 Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med ull från levande vicuñas i populationen i bilaga II (se +210) och med det befintliga lagret i Peru på 3 249 kg ull, och med tyg och föremål tillverkade av detta. Baksidan av tyget måste bära logotypen antagen av utbredningsstaterna (range states) till arterna, vilka är signatärstaterna till "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" och stadkanten skall märkas med antingen orden Vicuñandes - Chile eller orden Vicuñandes - Perú beroende på urpsrungsland.

°505 Fossiler omfattas inte av konventionens bestämmelser.

°506 Export av fullvuxna växtexemplar av Pachypodium brevicaule från Madagskar tillåts inte före partskonferensens tionde möte.

°507 Plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare omfattas inte av denna konvention.

11. I enlighet med artikel I b iii i konventionen anger symbolen (>Hänvisning till en Grafik>) följd av ett nummer, placerad vid artnamnet eller högre grupp upptagen i bilaga II, de delar eller produkter som omfattas av konventionens föreskrifter enligt följande:

>Hänvisning till en Grafik>1 Alla delar och produkter utom

a) frön, sporer och pollen (pollinier) och

b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare.

>Hänvisning till en Grafik>2 Alla delar och produkter utom

a) frön och pollen,

b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare, och

c) kemiska produkter.

>Hänvisning till en Grafik>3 Alla rötter och lätt igenkännbara delar av dessa.

>Hänvisning till en Grafik>4 Alla delar och produkter, utom

a) frön och pollen,

b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare,

c) frukter och delar och produkter av dessa från vilda eller odlade växter och

d) olika stamdelar (kuddar) samt delar och produkter av vilda eller odlade exemplar av släktet Opuntia undergrupp Opuntia.

>Hänvisning till en Grafik>5 Allt sågat timmer, sågade trävaror och fanér.

>Hänvisning till en Grafik>6 Ved, träspån och obearbetat brutet material.

>Hänvisning till en Grafik>7 Alla delar och produkter, utom

a) frön och pollen (pollinier),

b) plantor och vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare,

c) snittblomer från odlade växter, och

d) frukter och delar och produkter odlade växter av släktet Vanilla .

>Hänvisning till en Grafik>8 Alla delar och produkter, utom

a) frön och pollen,

b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare, och

c) färdiga läkemedel.

12. Eftersom ingen art eller högre grupp av växter upptagen i bilaga I är annoterad så att dess hybrider skall behandlas i enlighet med bestämmelserna i artikel III i konventionen innebär detta att handel med artificiellt odlade hybrider producerade från en eller flera av dessa arter eller högre grupper får ske med ett intyg om artificiell odling, och att frön och pollen (pollinier), snittblommor, plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare av dessa hybrider inte omfattas av bestämmelserna i konventionen.

>Plats för tabell>

Bilaga III (3) (4)

Förklaring

1. Hänvisning till högre grupp än art är enbart avsedd för information eller klassificering.

2. Symbolen (=) följd av ett nummer i anslutning till ett artnamn anger att namnet på denna art skall tolkas enligt följande:

=438 Också kallad Vampyrops lineatus

=439 Tidigare upptagen som Tamandua tetradactyla (i delar)

=440 Omfattar synonymen Cabassous gymnurus

=441 Omfattar synonyma släktet Coendou

=442 Omfattar synonyma släktet Cuniculus

=444 Tidigare upptagen som Nasua nasua

=445 Omfattar synonymen Galictis allamandi

=446 Omfattar synonyma släktet Viverra

=447 Tidigare upptagen som Viverra megaspila

=448 Tidigare upptagen som Herpestes auropunctatus

=449 Tidigare upptagen som Herpestes fuscus

=450 Tidigare upptagen som Bubalus bubalis (tam form)

=451 Också kallad Boocercus eurycerus; omfattar synonyma släktet Taurotragus

=452 Också kallad Ardeola ibis

=453 Också kallad Egretta alba

=454 Också kallad Hagedashia hagedash

=455 Också kallad Lampribis rara

=456 Också kallad Spatula clypeata

=457 Också kallad Nyroca nyroca

=458 Omfattar synonymen Dendrocygna fulva

=459 Också kallad Cairina hartlaubii

=460 Också kallad Crax pauxi

=461 Också kallad Arborophila brunneopectus (i delar)

=462 Också kallad Turturoena iriditorques; tidigare upptagen som Columba malherbii (i delar)

=463 Också kallad Nesoenas mayeri

=464 Också kallad Treron australis (i delar)

=465 Också kallad Calopelia brehmeri; omfattar synonymen Calopelia puella

=466 Också kallad Tympanistria tympanistria

=467 Också kallad Tchitrea bourbonnensis

=468 Tidigare upptagen som Serinus gularis (i delar)

=469 Också kallad Estrilda subflava eller Sporaeginthus subflavus

=470 Också kallad Lagonosticta larvata (i delar)

=471 Omfattar synonyma släktet Spermestes

=472 Också kallad Euodice cantans; tidigare upptagen som Lonchura malabarica (i delar)

=473 Också kallad Hypargos nitidulus

=474 Tidigare upptagen som Parmoptila woodhousei (i delar)

=475 Omfattar synonymen Pyrenestes frommi och Pyrenestes rothschildi

=476 Också kallad Estrilda bengala

=477 Också kallad Malimbus rubriceps eller Anaplectes melanotis

=478 Också kallad Coliuspasser ardens

=479 Tidigare upptagen som Euplectes orix (i delar)

=480 Också kallad Coliuspasser macrourus

=481 Också kallad Ploceus superciliosus

=482 Omfattar synonymen Ploceus nigriceps

=483 Också kallad Sitagra luteola

=484 Också kallad Sitagra melanocephala

=485 Tidigare upptagen som Ploceus velatus

=486 Också kallad Hypochera chalybeata; omfattar synonymerna Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis och Vidhua ultramarina

=487 Tidigare upptagen som Vidua paradisaea (i delar)

=488 Också kallad Pelusios subniger

=489 Tidigare inbegripen i släktet Natrix

3. Namnet på det land som återfinns vid art eller annan grupp anger det land som begärt att arten eller gruppen skall föras till denna bilaga.

4. Alla djur, både levande och döda, av arter som förtecknas i denna bilaga, omfattas av konventionens bestämmelser. Detta gäller även lätt igenkännbara delar eller produkt därav.

5. I enlighet med konventionens artikel I ii och iii och resolutionerna Conf. 4.24 och 6.18 anger symbolen (>Hänvisning till en Grafik>) följd av ett nummer, placerad vid artnamnet i bilaga III, de delar eller produkter som omfattas av konventionens föreskrifter.

>Hänvisning till en Grafik>1 Varje lätt igenkännbar del eller produkt därav med undantag av

a) frön, sporer och pollen (pollinier); och

b) plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare.

>Plats för tabell>

(1) Noteringarna "(C1)" och "(C2)" efter namnet på en art eller högre grupp anger att en eller flera underarter av denna art eller en eller flera arter inom denna högre indelning ingår i del 1 eller 2 i bilaga C till förordningen.

(2) Översättningarna av de latinska namnen finns med endast som vägledning.

(3) Noteringarna "(C1)" och "(C2)" i anslutning till namnet på en art eller högre grupp anger att en eller flera underarter av nämnda art eller en eller flera arter av den högre gruppen tas upp i del 1 eller 2 i bilaga C till förordningen.

(4) Översättningarna av de latinska namnen tjänar endast som vägledning.

BILAGA C

FÖRTECKNING ÖVER ARTER

som särbehandlas i gemenskapen

Märk:

En asterisk (*) i anslutning till art eller högre grupp anger att en eller flera geografiskt åtskilda populationer, undarter eller arter av ifrågavarande grupp redan är upptagna i bilaga I till konventionen.

DEL 1

ARTER SOM AVSES I ARTIKEL 3.1

FAUNA

MAMMALIA

EDENTATA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Tamandua mexicana chapadensis

PHOLIDOTA

Manidae

Manis spp. (*)

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa spp.

CETACEA spp. (*) (1)

CARNIVORA

Viverridae

Cynogale bennettii

Euperes goudotii = 329

Fossa fossana

Prionodon linsang

PINNIPEDIA

Phocidae

Mirounga leonina

SIRENIA

Dugongidae

Dugong dugon (*) + 208

Trichechidae

Trichechus senegalensis

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus hemionus (*)

Equus zebra hartmannae

Tapiridae

Tapirus terrestris

AVES

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus demersus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Bubulcus ibis =452

Casmerodius albus =453

Egretta garzetta

Ciconiidae

Ciconia nigra

Threskiornithidae

Platalea leucorodia

Phoenicopteridae

Phoenicopterus andinus

Phoenicopterus chilensis

Phoenicopterus jamesi

Phoenicopterus ruber ruber

ANSÉRIFORMES

Anatidae

Branta ruficollis

Coscoroba coscoroba

Alopochen aegyptiacus

Anas querquedula

Aythya nyroca =457

FALCONIFORMES spp. (*) - 107

GALLIFORMES

Phasianidae

Argusianus argus

Gallus sonneratii

Ithaginis cruentus

Polyplectron bicalcaratum

Polyplectron germaini

Polyplectron malacense

Polyplectron schleiermacheri =365

GRUIFORMES

Gruidae

Grus canadensis pratensis

Otididae

Otis tarda

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Goura spp.

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha =377

Tauraco corythaix

Tauraco fischeri

Tauraco livingstonii

Tauraco persa

Tauraco schalowi

Tauraco schuettii

STRIGIFORMES spp. (*)

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Aceros narcondami

Buceros hydrocorax hydrocorax

Buceros rhinoceros rhinoceros

PASSÉRIFORMES

Paradisaeidae spp.

REPTILIA

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

SAURIA

Chamaeleonidae

Chamaeleo chamaeleon

Teiidae

Cnemidophorus hyperythrus

Helodermatidae

Heloderma spp.

PISCES

OSTÉOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Arapaima gigas

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Parnassius apollo

FLORA

ORCHIDACEAE ° 507

Cypripedium calceolus

Epipactis atrorubens

Epipactis dunensis

Epipactis helleborine

Epipactis leptochila

Epipactis microphylla

Epipactis muelleri

Epipactis palustris

Epipactis phyllanthes

Epipactis purpurata

Cephalanthera cucullata

Cephalanthera damasonium

Cephalanthera epipactoides

Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra

Limodorum abortivum

Epipogium aphyllum

Neottia nidus-avis

Listera ovata

Listera cordata

Spiranthes aestivalis

Spiranthes romanzoffiana

Spiranthes spiralis

Goodyera repens

Gennaria diphylla

Herminium monorchis

Neottianthe cucullata

Platanthera bifolia

Chamorchis alpina

Gymnadenia conopsea

Gymnadenia odoratissima

Pseudorchis albida

Pseudorchis frivaldii

Nigritella nigra

Coeloglossum viride

Dactylorhiza cordigera

Dactylorhiza elata

Dactylorhiza fistulosa (syn. D. majalis)

Dactylorhiza fuchsii

Dactylorhiza iberica

Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza latifolia (syn. D. sambucina)

Dactylorhiza maculata (incl. D. fuchsii)

Dactylorhiza romana (syn. D. sulphurea)

Dactylorhiza russowii

Dactylorhiza saccifera

Dactylorhiza traunsteineri

Corallo rhiza trifida

Liparis loeselii

Malaxis monophyllos (syn. Microstylis monophyllos)

Hammarbya paludosa

Neotinea maculata

Traunsteinera globosa

Orchisanatolica

Orchis boryi

Orchis collina (syn. O. saccata)

Orchis coriophora

Orchis italica

Orchis lactea

Orchis laxiflora

Orchis longicornu

Orchis mascula

Orchis militaris

Orchis morio

Orchis pallens

Orchis papilionacea

Orchis patens

Orchis provincialis

Orchis punctulata

Orchis purpurea

Orchis quadripunctata

Orchis sancta

Orchis simia

Orchis spitzelii

Orchis tridentata

Orchis ustulata

Aceras anthropophorum

Himantoglossum hircinum

Barlia robertiana

Anacamptis pyramidalis

Serapias cordigera

Serapias lingua

Serapias neglecta

Serapias parviflora

Serapias vomeracea

Ophrys apifera

Ophrys arachnitiformis

Ophrys argolica

Ophrys bertolonii

Ophrys bombyliflora

Ophrys doerfleri (syn. O. cretica)

Ophrys ferrum-equinum

Ophrys fusca

Ophrys holosericea (syn. O. fuciflora)

Ophrys insectifera

Ophrys lunulata

Ophrys lutea

Ophrys pallida

Ophrys reinholdii

Ophrys scolopax

Ophrys sphegodes

Ophrys spruneri

Ophrys tenthredinifera

Ophrys umbilicata (syn. O. carmeli)

Ophrys vernixia (syn. O. speculum)

PRIMULACEAE

Cyclamen balearicum

Cyclamen creticum

Cyclamen graecum (incl. Cyclamen mindleri)

DEL 2

ARTER SOM AVSES I ARTIKEL 3.2

FAUNA

MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus spp.

DASYUROMORHIA

Macropodidae

Dendrolagus bennettianus

Dendrolagus inustus

Dendrolagus lumholtzi

Dendrolagus ursinus

PRIMATES spp. (*) = 302

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus (*) - 102

Chrysocyon brachyurus

Ursidae

Ursus maritimus

Felidae

Felis silvestris

Herpailurus yagouarondi (*)

Leptailurus serval

Lynx canadensis

Lynx lynx

Oncifelis colocolo

Prionailurus bengalensis (*)

Puma concolor (*)

PERISSODACTYLA

Rhinocerotidae

Ceratotherium simum simum (*) + 209 °503

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis = 338

Hippopotamus amphibius

Camelidae

Vicugna vicugna (*) + 210 °504

Cervidae

Pudu mephistophiles

Bovidae

Ovis ammon (*)

AVES

ANSÉRIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

GRUIFORMES

Rallidae

Gallirallus australis hectori

COLUMBIFORMES

Columbidae

Gallicolumba luzonica

PSITTACIFORMES spp. (*) - 108

GALLIFORMES

Cracidae

Crax rubra

Ortalis vetula

Penelopina nigra

PASSÉRIFORMES

Cotingidae

Rupicola spp.

Pittidae

Pitta nympha = 383

REPTILIA

TESTUDINATA

Testudinidae spp. (*) (med undantag av Testudo graeca,

Testudo hermanni och Testudo marginata vilka

omfattas av del 1 i bilaga C)

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis = 393

Peltocephalus dumeriliana = 393

Podocnemis spp.

CROCODYLIA spp. (*) = 394

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Agamidae

Uromastyx spp.

Iguanidae

Amblyrhynchus cristatus

Conolophus spp.

Varanidae

Varanus spp. (*)

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Eunectes spp.

Python spp. (*)

Eryx jaculus

Morelia amethistina

Morelia boeleni

Morelia oenpelliensis

Morelia spilota

Colubridae

Cyclagras gigas = 400

AMPHIBIA

ANURA

Bufonidae

Bufo retiformis

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp. (*) = 402

Trogonoptera spp. = 402

Troides spp. = 402

ANTHOZOA

ANTIPATHARIA spp.

FLORA

APOCYNACEAE

Pachypodium brevicaule °506 >Hänvisning till en Grafik>1

PRIMULACEAE

Cyclamen spp. >Hänvisning till en Grafik>1 (med undantag av C. balearicum,

C. creticum och C. graecum vilka

finns upptagna i del 1 i bilaga C)

(1) Med undantag av de exemplar av arterna som finns upptagna i bilaga II till konventionen, samt produkter av dessa exemplar, som fångats av den grönländska befolkningen med tillstånd beviljat av den behöriga myndigheten i Grönland eller Danmark.

Uttalande om artikel 2:

Rådet och kommissionen anser att tillverkningen av vissa hantverksartiklar i Grönland, vid vilken vissa arter av Cetacea används, mot bakgrund av dess övervägande kulturella karaktär och ringa omfattning inte skall betraktas som först och främst kommersiell, och att beviljande av export- och importtillstånd därför kan anses överensstämma med relevanta bestämmelser i förordningen. De danska förvaltningsmyndigheterna kommer i samråd med kommissionen att övervaka sådan export och import, som inte i väsentlig grad får överstiga den nuvarande låga nivån.