Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 97/20/EG av den 18 april 1997 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 72/306/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 125 , 16/05/1997 s. 0021 - 0030KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/20/EG av den 18 april 1997 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 72/306/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (1) senast ändrat genom kommissionens direktiv 89/491/EEG (2), särskilt artikel 4 i detta, och

med beaktande av följande:

Direktiv 72/306/EEG är ett av särdirektiven om det förfarande för EG-typgodkännande som har fastställts genom rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (3) senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/79/EG (4). Bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG om fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter gäller därför direktiv 72/306/EEG.

I synnerhet i artiklarna 3.4 och 4.3 i direktiv 70/156/EEG krävs att varje särdirektiv skall åtföljas av ett informationsdokument med relevanta uppgifter enligt bilaga I till direktiv 70/156/EEG och även ett typgodkännandeintyg i enlighet med bilaga VI till direktiv 70/156/EEG så att typgodkännandet kan databehandlas.

Dessa ändringar rör bara de administrativa bestämmelserna i direktiv. Det är därför inte nödvändigt att ogiltigförklara de befintliga typgodkännanden som utfärdats inom direktiv 72/306/EEG eller hindra registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon som omfattas av sådana typgodkännanden.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för anpassning till teknisk utveckling som inrättades genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 72/306/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon varje fordon med dieselmotor som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, med undantag för spårbundna fordon, jordbruks- och skogstraktorer samt alla mobila maskiner."

2. I artikel 2 skall "bilaga I, II, III, IV och bilaga VI" ersättas med "de tillämpliga bilagorna till detta direktiv".

3. I artikel 3 skall "punkt 2.2" ersättas med "punkt 1.1".

4. Bilagorna skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Från och med den 1 oktober 1997

- skall medlemsstaterna inte längre bevilja EG-typgodkännande enligt artikel 4.1 i direktiv 70/156/EEG, och

- får medlemsstaterna vägra nationellt typgodkännande för en ny fordonstyp med avseende på utsläpp av föroreningar från dieselmotorer om bestämmelserna i direktiv 72/306/EEG, ändrat genom detta direktiv, inte uppfylls.

Typgodkännanden som beviljats tidigare i enlighet med direktiv 72/306/EEG skall inte ogiltigförklaras genom detta direktiv och dessa typgodkännanden skall inte heller hindras en förlängning enligt de direktiv som de ursprungligen beviljades genom.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 september 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 april 1997.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 190, 20.8.1972, s. 1.

(2) EGT nr L 238, 18.8.1989, s. 43.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 18, 21.1.1997, s. 7.

BILAGA

ÄNDRINGAR I BILAGORNA TILL DIREKTIV 72/306/EEG

1. En förteckning över bilagorna skall införas mellan artiklarna och bilagan med följande lydelse:

"FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

Bilaga I: Definitioner, ansökan om EG-typgodkännande, beviljande av EG-typgodkännande, märkning som anger korrigerad absorptionskoefficient, specifikationer och prov, typändringar, produktionsöverensstämmelse.

Tillägg 1: Informationsdokument.

Tillägg 2: Typgodkännandeintyg.

Bilaga II: Exempel på märkning som anger korrigerad absorptionskoefficient.

Bilaga III: Prov vid konstanta varvtal.

Bilaga IV: Prov vid fri acceleration.

Bilaga V: Tekniska egenskaper hos referensbränslet.

Bilaga VI: Gränsvärden som skall tillämpas vid prov med konstanta varvtal.

Bilaga VII: Opacimetrars egenskaper.

Bilaga VIII: Installation och användning av opacimetern."

BILAGA I

2. Bokstaven "a" i rubriken och fotnoten till denna skall utgå.

3. Rubriken skall ha följande lydelse:

"DEFINITIONER, ANSÖKAN OM EG-TYPGODKÄNNANDE, BEVILJANDE AV EG-TYPGODKÄNNANDE, MÄRKNING SOM ANGER KORRIGERAD ABSORPTIONSKOEFFICIENT, SPECIFIKATIONER OCH PROV, TYPÄNDRINGAR, PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE"

4. Avsnitt 2 skall betecknas avsnitt 1.

5. Avsnitt 2.2 2.5 skall betecknas 1.1 1.4

6. Avsnitt 1.1 (tidigare avsnitt 2.2):

"Bilaga II" skall ersättas med "Tillägg 1".

7. Avsnitt 3 skall betecknas avsnitt 2.

8. Avsnitt 3.1 skall betecknas avsnitt 2.1 och ha följande lydelse:

"2.1. Ansökan om EG-typgodkännande skall i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG inlämnas av tillverkaren för en fordonstyp med avseende på dess utsläpp av föroreningar från dieselmotorer."

9. Avsnitt 3.2 skall betecknas avsnitt 2.2 och ha följande lydelse:

"2.2. En mall för informationsdokument visas i tillägg 1."

10. Avsnitten 3.2.1 och 3.2.2 skall utgå.

11. Avsnitt 3.3:

- Avsnitt 3.3 skall betecknas avsnitt 2.3.

- "Bilaga II till förordningen" skall ersättas med "Tillägg 1."

12. Avsnitt 3a skall betecknas avsnitt 3 och ha följande lydelse:

"3. BEVILJANDE AV EG-TYPGODKÄNNANDE

3.1. Om de tillämpliga kraven är uppfyllda, skall EG-typgodkännande enligt artikel 4.3 och där så är tillämpligt artikel 4.4 direktiv 70/156/EEG beviljas.

3.2. En mall för EG-typgodkännandeintyg visas i tillägg 2.

3.3. Ett godkännandenummer i enlighet med bilaga VII till direktiv 70/156/EEG skall tilldelas varje typ av godkänt fordon. En medlemsstat får inte tilldela en annan fordonstyp samma nummer."

13. Avsnitten 4.4 4.6 skall betecknas avsnitt 4.1 4.3.

14. Avsnitt 4.1 (tidigare avsnitt 4.4):

"Bilagan till typgodkännandeintyget enligt bilaga X" skall ersättas med "Tillägget till typgodkännandeintyget enligt tillägg 2".

15. Avsnitt 4.3 (tidigare avsnitt 4.6):

"Bilaga IX" skall ersättas med "Bilaga II".

16. Avsnitt 6 skall ha följande lydelse:

"6. TYPÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGAR AV GODKÄNNANDEN

6.1 Vid ändringar av en typ som godkänts enligt detta direktiv, skall bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 70/156/EEG tillämpas."

17. Avsnitt 7.1 skall ha följande lydelse:

"7.1 Som en allmän regel skall åtgärder vidtas i enlighet med bestämmelserna i artikel 10 i direktiv 70/156/EEG för att säkerställa produktionsöverensstämmelse."

18. Avsnitt 7.3 skall betecknas 7.2 och ha följande lydelse:

"7.2 Allmänt gäller att fordonets överensstämmelse med den godkända typen när det gäller utsläpp av föroreningar från dieselmotorer skall verifieras på grundval av resultaten i tillägget till det typgodkännandeintyg som visas i tillägg 2. Dessutom gäller följande:"

19. Avsnitten 7.3.1, 7.3.1.1 och 7.3.1.2 skall betecknas 7.2.1, 7.2.1.1 och 7.2.1.2.

20. Avsnitt 7.2.1.2 (tidigare avsnitt 7.3.1.2):

- I den engelska versionen skall "7.3.1" ersättas med "7.2.1.1".

- I övriga versioner skall "7.3.1.1" ersättas med "7.2.1.1".

21. Avsnitten 8 och 9 skall utgå.

22. Följande tillägg 1 och 2 skall läggas till med följande lydelse:

"Tillägg 1

INFORMATIONSDOKUMENT NR. . . . enligt bilaga I till rådets direktiv 70/156/EEG (1*) om EG-typgodkännande för ett fordon med avseende på åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer

>Start Grafik>

(Direktiv 72/306/EEG, senast ändrat genom direktiv . . ./. . ./EG)

Tillämpliga uppgifter i denna förteckning skall inlämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Eventuella ritningar skall vara i lämplig skala och tillräckligt detaljerade och lämnas i A4-format eller i vikt A4-format. Eventuella fotografier skall vara tillräckligt detaljerade.

Om system, komponenter eller separata tekniska enheter är elektroniskt styrda, skall upplysningar om prestanda lämnas.

0. ALLMÄNT

0.1 Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning): .

0.2 Typ och allmän(na) handelsbeteckning(ar): .

0.3 Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonet (b): .

0.3.1 Märkningens placering: .

0.4 Fordonskategori (c): .

0.5 Tillverkarens namn och adress: .

0.8 Adress(er) till monteringsanläggning(ar): .

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1 Fotografier eller ritningar av ett representativt fordon: .

3. MOTOR (q)

3.1 Tillverkare: .

3.1.1 Tillverkarens motorkod (enligt märkning på motorn eller en annan identifikationsform): .

3.2.1.1 Funktionssätt: ottomotor/kompressionständning, fyrtakt/tvåtakt (1)

3.2.1.2 Antal cylindrar och cylinderarrangemang: .

3.2.1.2.1 Borrning (r): . mm

3.2.1.2.2 Slaglängd (r): . mm

3.2.1.2.3 Tändningsföljd: .

3.2.1.3 Slagvolym (s): . cm3

3.2.1.4 Volymkompressionsförhållande (2) .

3.2.1.5 Ritningar av förbränningsrum, kolvtopp och kolvringar: .

3.2.1.6 Tomgångsvarvtal (2): . min-1

3.2.1.8 Maximal nettoeffekt (t): . . . . . . . . . . kW vid: . . . . . . . . . . min-1

3.2.1.9 Högsta varvtal enligt tillverkarens rekommendation: . min-1

3.2.4 Bränslematning

3.2.4.2 Med bränsleinsprutning (endast kompressionständning): ja/nej (1)

3.2.4.2.1 Systembeskrivning: .

3.2.4.2.2 Arbetsprincip: direktinsprutning/förkammare/virvelkammare (1)

3.2.4.2.3 Insprutningspump

3.2.4.2.3.1 Fabrikat: .

3.2.4.2.3.2 Typ(er): .

3.2.4.2.3.3 Maximal insprutad bränslemängd (1) (2): . . . . . . . . . . mm3/takt/varv vid en pumphastighet av: . . . . . . . . . . min-1, alternativt karakteristikdiagram: .

3.2.4.2.3.4 Insprutningstidpunkt (2): .

3.2.4.2.3.5 Kurva för förställd insprutning (2): .

3.2.4.2.3.6 Kalibreringsmetod: provbänk/motor (1)

3.2.4.2.4 Regulator

3.2.4.2.4.1 Typ: .

3.2.4.2.4.2 Avregleringspunkt

3.2.4.2.4.2.1 Avreglering under belastning: . min-1

3.2.4.2.4.2.2 Avreglering utan belastning: . min-1

3.2.4.2.5 Insprutningsrör

3.2.4.2.5.1 Längd: . mm

3.2.4.2.5.2 Invändig diameter: . mm

3.2.4.2.6 Insprutare

3.2.4.2.6.1 Fabrikat: .

3.2.4.2.6.2 Typ(er): .

3.2.4.2.6.3 Öppningstryck (2): . . . . . . . . . . kPa eller karakteristikdiagram

3.2.4.2.7 Kallstartsystem

3.2.4.2.7.1 Fabrikat: .

3.2.4.2.7.2 Typ(er): .

3.2.4.2.7.3 Beskrivning: .

3.2.4.2.9 Elektronisk styrenhet

3.2.4.2.9.1 Märke: .

3.2.4.2.9.2 Beskrivning av systemet: .

3.2.4.4 Matarpump

3.2.4.4.1 Tryck (2): . . . . . . . . . . kPa eller karakteristikdiagram

3.2.7 Kylsystem (vätska/luft) (1)

3.2.8 Inloppssystem

3.2.8.1 Överladdare: ja/nej (1)

3.2.8.1.1 Fabrikat: .

3.2.8.1.2 Typ(er): .

3.2.8.1.3 Systembeskrivning (t.ex. maximalt laddtryck): . . . . . . . . . . kPa, eventuell övertrycksventil): .

3.2.8.2 Laddluftkylare: ja/nej (1)

3.2.8.3 Insugningstryck vid maxvarvtal och 100 % belastning

minsta tillåtna: . kPa

högsta tillåtna: . kPa

3.2.8.4 Beskrivning och ritningar av inloppsrör med tillbehör (blandningskammare, uppvärmningsanordning, ytterligare luftintag osv.): .

3.2.8.4.1 Beskrivning av inloppssamlarrör (bifoga ritningar och/eller foton): .

3.2.8.4.2 Luftrenare, ritningar: . , eller

3.2.8.4.2.1 Fabrikat: .

3.2.8.4.2.2 Typ(er): .

3.2.8.4.3 Inloppsljuddämpare, ritningar: . , eller

3.2.8.4.3.1 Fabrikat: .

3.2.8.4.3.2 Typ(er): .

3.2.9 Avgassystem

3.2.9.1 Beskrivning och/eller ritning av avgasgrenrör: .

3.2.9.2 Beskrivning och/eller ritning av avgassystemet: .

3.2.9.3 Högsta tillåtna avgasmottryck vid nominellt motorvarvtal och 100 % belastning: . kPa

3.2.10 Minsta tvärsnittsarea för in- och utloppskanal: .

3.2.11 Ventilöppningsdata eller motsvarande

3.2.11.1 Maximal ventillyftning, öppnings- och slutningsvinklar eller tidsuppgifter för alternativa fördelningssystem i förhållande till dödpunkterna: .

3.2.11.2 Referens- och/eller inställningsområden (1): .

3.2.12 Åtgärder mot luftföroreningar

3.2.12.2 Ytterligare anordningar mot luftföroreningar (om sådana finns och inte omfattas av någon annan rubrik)

3.2.12.2.1 Katalysator: ja/nej (1)

3.2.12.2.1.1 Antal katalysatorer och delar: .

3.2.12.2.1.2 Dimension, utformning och volym för katalysator(er): .

3.2.12.2.1.3 Typ av katalysatorverkan: .

3.2.12.2.1.4 Total beläggning av ädelmetall: .

3.2.12.2.1.5 Relativ koncentration: .

3.2.12.2.1.6 Grundmaterial (struktur och material): .

3.2.12.2.1.7 Celldensitet: .

3.2.12.2.1.8 Typ av kåpa för katalysatorn: .

3.2.12.2.1.9 Placering av katalysator(er) (plats och referensavstånd i avgassystemet): .

.

3.2.12.2.4 EGR: ja/nej (1)

3.2.12.2.4.1 Egenskaper (flödeshastighet osv.): .

3.2.12.2.6 Partikelfälla: ja/nej (1)

3.2.12.2.6.1 Partikelfällans dimensioner, form och volym: .

3.2.12.2.6.2 Partikelfällans typ och konstruktion: .

3.2.12.2.6.3 Placering (referensavstånd i avgasledningen): .

3.2.12.2.6.4 Regenereringsmetod/-system, beskrivning och/eller ritning: .

.

3.2.12.2.7 Andra system (beskrivning och funktion): .

3.2.13 Absorptionskoefficientsymbolens placering (endast för motorer med kompressionständning): .

4. KRAFTÖVERFÖRING (V)

4.3 Motorsvänghjulets tröghetsmoment: .

4.3.1 Överskjutande tröghetsmoment utan ilagd växel: .

.

(Datum, ärende)

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.(2) Om typidentifikationen innehåller skrifttecken som inte är relevanta för att beskriva de modelltyper av fordon, komponenter eller separata tekniska enheter i detta typgodkännandeintyg skall sådana skrifttecken representeras med denna symbol "?" (t ex ABC??123??).>Slut Grafik>

Tillägg till tillägg 1

UPPGIFTER OM PROVNINGSVILLKOR

>Start Grafik>

1. ANVÄNT SMÖRJMEDEL

1.1 Fabrikat: .

1.2 Typ(er): . (Ange blandningsförhållande om smörjmedel blandas i bränslet)

2. MOTORDATA

2.1 Motoreffekt vid de sex mätpunkter som avses i 2.1 i bilaga III: .

2.1.1 Motoreffekt i provbänk .

2.1.2 Effekt vid fordonets drivhjul .

Motorvarvtal

(m-1)

Uppmätt effekt

(kW)

1. . .

2. . .

3. . .

4. . .

5. . .

6. . .

>Slut Grafik>

Tillägg 2

MALL Största format: A4 (210 × 297 mm) EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

>Start Grafik>

Myndighetens stämpel

Meddelande om

- typgodkännande (1)

- utvidgat typgodkännande (1)

- vägrat typgodkännande (1)

- återkallat typgodkännande (1)

för en typ av fordon/komponent/separat teknisk enhet (1) med avseende på direktiv . . ./. . ./EEG, senast ändrat genom direktiv . . ./. . ./EG.

Typgodkännande nr.: .

Orsak till utvidgning: .

AVSNITT I

0.1 Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning): .

0.2 Typ och allmän(na) handelsbeteckning(ar): .

0.3 Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonet/komponenten/den separata tekniska enheten (1) (2): .

0.3.1 Märkningens placering: .

0.4 Fordonskategori (1) (3): .

0.5 Tillverkarens namn och adress: .

0.7 Placering av och fastsättningsmetod för EG-typgodkännandemärkning av eventuella komponenter och separata tekniska enheter: .

0.8 Adress(er) till monteringsanläggning(ar): .

AVSNITT II

1. Ytterligare upplysningar (i tillämpliga fall): se tillägg

2. Teknisk tjänst som utfört provningarna: .

3 Datum för provningsrapporten: .

4. Nummer på provningsrapporten: .

5. Anmärkningar (i tillämpliga fall): se tillägg

6. Ort: .

7. Datum: .

8. Underskrift: .

9. Innehållsförteckningen till det tekniska underlag som har inlämnats till den godkännande myndigheten, och som kan fås på förfrågan, bifogas.

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.(2) Om typidentifikationen innehåller skrifttecken som inte är relevanta för att beskriva de modelltyper av fordon, komponenter eller separata tekniska enheter i detta typgodkännandeintyg skall sådana skrifttecken representeras med denna symbol "?" (t ex ABC??123??).(3) Som definierat i avsnitt A i bilaga II till direktiv 70/156/EEG.>Slut Grafik>

Tillägg till EG-typgodkännandeintyg nr . . .

>Start Grafik>

om typgodkännande av ett fordon med avseende på direktiv 72/306/EEG senast ändrat genom direktiv . . ./. . ./EG

1. Ytterligare uppgifter

1.1 Motor

1.1.1 Tillverkarens motorkod (enligt märkning på motorn eller en annan identifikationsform): .

1.2 Provresultat

1.2.1 Vid konstant hastighet: .

Motorvarvtal (m-1)

Nominellt flöde G (liter/sekund)

Gränsvärden för absorption (m-1)

Uppmätta absorptionsvärden (m-1)

1. . . . .

2. . . . .

3. . . . .

4. . . . .

5. . . . .

6. . . . .

1.2.2 Vid fri acceleration

1.2.2.1 Uppmätt absorptionsvärde . m-1

1.2.2.2 Korrigerat absorptionsvärde . m-1

1.2.2.3 Placering av absorptionskoefficientmärket på fordonet: .

5. Anmärkningar: . >Slut Grafik>

"

BILAGA II

23. Bilaga II skall utgå.

BILAGA III

24. Avsnitt 3.1.2:

"Bilaga II" skall ersättas med "Tillägg 1 till bilaga I"

25. Avsnitt 3.1.3:

"Bilaga II" skall ersättas med "Tillägg 1 till bilaga I"

BILAGA V

26. I tabellen skall gränsvärdet för svavelhalt vara följande:

"max. 0,05 viktprocent".

BILAGA IX

27. Bilaga IX skall betecknas bilaga II.

BILAGA X

28. Bilaga X skall utgå.

(1*) De punktnummer och fotnoter som används i detta informationsdokument motsvarar dem som anges i bilaga I till direktiv 70/156/EEG. Punkter som inte är relevanta i detta direktiv har utgått.