Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 120/97 av den 20 januari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från europeiska gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 022 , 24/01/1997 s. 0014 - 0015RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 120/97 av den 20 januari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från europeiska gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna förfarandet (3),

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (4), särskilt artikel 16 i denna, och

med beaktande av följande:

Europeiska gemenskapen är sedan den 7 februari 1994 part i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall.

Under den andra konferensen mellan parterna i Baselkonventionen antogs med konsensus beslut II/12 om att omedelbart förbjuda alla gränsöverskridande transporter av farligt avfall avsett för slutligt omhändertagande från stater som är medlemmar i OECD till icke-OECD-stater och från och med den 1 januari 1998 förbjuda all export av farligt avfall avsett för återanvändning eller återvinning från stater som är medlemmar i OECD till icke-OECD-stater.

Under den tredje konferensen mellan parterna i Baselkonventionen antogs med konsensus beslut III/1 om att ändra konventionen till att förbjuda all export av farligt avfall avsett för bortskaffande från stater som finns upptagna i förteckningen i bilaga VII till konventionen till stater som inte finns upptagna i denna förteckning, och att från och med den 1 januari 1998 förbjuda all export av sådant farligt avfall som anges i artikel 1.1 a i konventionen och som är avsett för återvinning från stater som finns upptagna i förteckningen i bilaga VII till konventionen till stater som inte finns upptagna i denna förteckning.

Gemenskapens definitioner av farligt avfall överensstämmer för närvarande inte helt med definitionerna i Baselkonventionen, och eftersom detta kan leda till att avfall som omfattas av Baselkonventionens exportförbud fortfarande exporteras från gemenskapen måste gemenskapens definitioner och förteckningar i detta avseende justeras.

Det är nödvändigt att upprätta en bilaga V till förordning (EEG) nr 259/93, så att den också inbegriper sådant avfall på vilket Baselkonventionens exportförbud är tillämpligt.

Kommissionen bör, senast, den 1 januari 1998 se över och ändra nämnda bilaga V, och då beakta fullt ut avfallskategorierna i den avfallsförteckning som antogs i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall (5) och alla andra förteckningar över avfall som betecknas som farligt i Baselkonventionen. Export av sådant avfall som finns upptagna i nämnda bilaga V för återvinning, utom export till sådana länder för vilka OECD-beslutet är tillämpligt, bör förbjudas från och med den 1 januari 1998.

Det kan bli nödvändigt att då och då se över och ändra nämnda bilaga V, så att den speglar överenskommelsen mellan Baselkonventionens parter om vilket avfall som skall betecknas som farligt i konventionens mening.

Parterna uppmanas att samarbeta och att aktivt verka för att säkerställa att besluten II/12 och III/1, som gemensamt fattats av Baselkonventionens parter, genomförs på ett effektivt sätt.

Export av sådant avfall som är avsett för slutligt bortskaffande förbjuds redan genom artikel 14 i förordning (EEG) nr 259/93 till icke-OECD-stater. Genom artikel 18 i samma förordning förbjuds all export av avfall till AVS-staterna.

För närvarande föreskrivs inte i den ovannämnda förordningen något totalförbud av export av farligt avfall avsett för återanvändning eller återvinning till icke-OECD-stater.

Förordningen i fråga bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 259/93 skall ersättas med följande text:

"1. All export av avfall för återvinning som finns upptagna i bilaga V skall vara förbjuden, med undantag för export till

a) länder som omfattas av OECD-beslutet,

b) andra länder

- som är parter i Baselkonventionen och/eller med vilka gemenskapen, eller gemenskapen och dess medlemsstater, har ingått bilaterala, multilaterala eller regionala avtal eller träffat andra uppgörelser i enlighet med artikel 11 i Baselkonventionen och punkt 2 i den här artikeln. All sådan export skall emellertid vara förbjuden från och med den 1 januari 1998,

- med vilka enskilda medlemsstater har ingått bilaterala avtal och uppgörelsen före dagen när denna förordning började tillämpas, om dessa är förenliga med gemenskapslagstiftningen och i enlighet med artikel 11 i Baselkonventionen och punkt 2 i den här artikeln. Dessa avtal och uppgörelser skall anmälas till kommissionen inom tre månader efter den dag när denna förordning började tillämpas eller den dag när sådana uppgörelser träder i kraft, beroende på vilken dag som infaller först, och skall upphöra att gälla när avtalen eller uppgörelserna har ingåtts i enlighet med den första strecksatsen. All sådan export skall emellertid vara förbjuden från och med den 1 januari 1998.

Kommissionen skall, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, så snart som möjligt och senast den 1 januari 1998, se över och ändra bilaga V till denna förordning och då beakta fullt ut avfallskategorierna i den avfallsförteckning som antogs i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall (*) och alla andra förteckningar över avfall som betecknas som farligt i Baselkonventionens mening.

Bilaga V skall ses över och ändras ytterligare när det är lämpligt och enligt samma förfarande. I synnerhet skall kommissionen se över bilagan i syfte att ge verkan åt de beslut som fattats av parterna i Baselkonventionen om vilket avfall som bör betecknas som farligt i konventionens mening och åt ändringar av den avfallsförteckning som antogs i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG.

(*) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT nr L 168, 2.7.1994, s. 28)."

Artikel 2

Följande skall föras in som bilaga V till förordning (EEG) nr 259/93:

"Bilaga V

Avfall som finns upptagna i förteckningen i bilaga III till denna förordning.

Avfall som finns upptagna i förteckningen i bilaga IV till denna förordning."

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 januari 1997.

På rådets vägnar

J. VAN AARTSEN

Ordförande

(1) EGT nr C 164, 30.6.1995, s. 8.

(2) EGT nr C 18, 22.1.1996, s. 18.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 16 januari 1996 (EGT nr C 32, 5.2.1996, s. 32), rådets gemensamma ståndpunkt av den 28 maj 1996 (EGT nr C 219, 27.7.1996, s. 19) och Europaparlamentets beslut av den 18 september 1996 (EGT nr C 320, 28.10.1996, s. 75).

(4) EGT nr L 30, 6.2.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens beslut 94/721/EG (EGT nr L 288, 9.11.1994, s. 36).

(5) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT nr L 168, 2.7.1994, s. 28).