Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 308/97 av den 17 februari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2158/92 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder -Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 051 , 21/02/1997 s. 0011 - 0012RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 308/97 av den 17 februari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2158/92 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Lantbefolkningarna, särskilt skogsbrukarna och boskapsuppfödarna, som är de viktigaste förvaltarna av de europeiska skogarna, och i synnerhet deras fackliga organisationer, spelar en viktig roll när det gäller att bestämma regionala planer för att bekämpa bränder, när det gäller att bedriva förebyggande skogsbruk och vid snabba ingripanden och det är därför nödvändigt att skapa villkor som låter dessa aktörer delta i skyddet av europeiska skogar mot denna miljöskadliga faktor.

Den första giltighetstiden för rådets förordning (EEG) nr 2158/92 av den 23 juli 1992 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder (4) upphör den 31 december 1996.

Skogarna spelar en viktig roll när det gäller att bevara ekologisk jämvikt, särskilt vad gäller mark, vatten, klimat, djurliv och växtliv. Ekologisk jämvikt är oumbärlig för ett hållbart jordbruk och förvaltning av landsbygden.

Bevarandet av skogarna följer av ekonomiska, ekologiska och sociala bekymmer och bidrar i synnerhet till att upprätthålla de sociala förhållandena för de människor som arbetar i jordbruket och på landsbygden.

Gemenskapen och medlemsstaterna tillmäter skyddet av sina skogar synnerlig vikt och har i det avseendet gjort internationella åtaganden vad gäller hållbar utveckling av skogarna och skydd av skogsområden, särskilt vid Förenta nationernas världskonferens om miljö och utveckling, som hölls i Rio år 1992, samt vid de alleuropeiska ministerkonferenserna om skydd av skogarna i Europa, vilka hölls i Strasbourg år 1990 och i Helsingfors år 1993. Det program varom stadgas i förordning (EEG) nr 2158/92 kommer att bidra till att dessa åtaganden fullföljs.

Med stöd av förordning (EEG) nr 2158/92 har 60 miljoner hektar skog, det vill säga nästan hälften av den europeiska skogen, klassificerats som riskområden för brand.

Bränder fortsätter att utgöra en faktor som begränsar hållbar utveckling av skogarna i riskområdena för brand och att minska skogens bidrag när det gäller utvecklingen av ett hållbart jordbruk och förvaltning av landsbygden.

Skydd av skogarna mot bränder bidrar följaktligen direkt till att uppnå målen i artikel 39.1 b i fördraget.

Det gemenskapssystem för information om skogsbränder som infördes med tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2158/92 har gjort det möjligt att utveckla ett gemenskapssamarbete vad gäller skogsbränder. Utvecklingen av detta system kommer att ge ett effektivt verktyg för att bättre kunna utvärdera åtgärder för skydd för skogar mot bränder och för att i ökande utsträckning kunna analysera brandorsakerna.

Det är därför lämpligt att fullfölja det program varom stadgas i förordning (EEG) nr 2158/92, särskilt för att förstärka sammanhanget mellan finansierade skogsåtgärder i riskområden för brand, fördjupa kampen mot brandorsakerna samt förbättra systemen för förebyggande och övervakning och förlänga programmet med fem år så att giltighetstiden för programmet blir tio år från och med den 1 januari 1992.

Ett finansiellt referensbelopp enligt punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995 införs i denna förordning för hela den tid programmet omfattar, utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter så som det anges i fördraget.

Det är därför lämpligt att ändra förordning (EEG) nr 2158/92.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 10 i förordning (EEG) nr 2158/92 skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

"1. Programmet skall gälla under tio år från och med den 1 januari 1992.

2. Det finansiella referensbeloppet för att genomföra programmet skall vara 70 miljoner ecu för perioden 1997-2001.

De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 februari 1997.

På rådets vägnar

J. VAN AARTSEN

Ordförande

(1) EGT nr C 268, 14.9.1996, s. 8.

(2) EGT nr C 33, 3.2.1997.

(3) Yttrandet avgivet den 27 november 1996 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT nr L 217, 31.7.1992, s. 3.