Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets beslut av den 7 oktober 1997 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om skydd av den marina miljön i nordöstra AtlantenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 104 , 03/04/1998 s. 0001 - 0001RÅDETS BESLUT av den 7 oktober 1997 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten (98/249/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 jämförd med artikel 228.2 och 228.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

med beaktande av följande:

Kommissionen deltog på gemenskapens vägnar i förhandlingarna om att utarbeta förslag till en konvention om skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten.

Konventionen undertecknades på gemenskapens vägnar den 22 september 1992.

Konventionen syftar till att förebygga och eliminera föroreningar och att skydda havsområdet mot de skadliga verkningarna av mänsklig verksamhet.

Gemenskapen har antagit bestämmelser inom det område som konventionen omfattar och bör därför påta sig internationella åtaganden inom detta område. Gemenskapsåtgärder är ett nödvändigt komplement till de direkt berörda medlemsstaternas åtgärder och gemenskapens deltagande i konventionen skulle överensstämma med subsidiaritetsprincipen.

Enligt artikel 130r i fördraget skall gemenskapens miljöpolitik bidra bland annat till uppnående av målen att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet, skydda människors hälsa och varsamt och rationellt utnyttja naturressurserna. Dessutom skall gemenskapen och medlemsstaterna inom sina respektive behörighetsområden samarbeta med tredje land och med behöriga internationella organisationer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen om skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten, undertecknad i Paris den 22 september 1992, godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till konventionen bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall befullmäktigas att deponera godkännandeinstrument hos Franska republikens regering i enlighet med föreskrifterna i artikel 26 i konventionen.

Artikel 3

Gemenskapen skall, när det gäller frågor som ligger inom gemenskapens behörighetsområde, företrädas av kommissionen i den kommission som inrättas genom artikel 10 i konventionen.

Utfärdat i Luxemburg den 7 oktober 1997.

På rådets vägnar

J.-C. JUNCKER

Ordförande

(1) EGT C 89, 10.4.1995, s. 199.