Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1999/801/EG: Rådets beslut av den 22 oktober 1999 om att godta ändringarna i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (Barcelonakonventionen)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 322 , 14/12/1999 s. 0018 - 0031RÅDETS BESLUT

av den 22 oktober 1999

om att godta ändringarna i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (Barcelonakonventionen)

(1999/801/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 300.2 första meningen och 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

1. Gemenskapen är avtalsslutande part i konventionen om skydd av Medelhavet mot förorening(2), nedan kallad Barcelonakonventionen, och har även ingått fyra av de protokoll som har antagits inom ramen för Barcelonakonventionen, nämligen protokollet om förebyggande av förorening vid dumpning(3), protokollet om samarbete om bekämpning av förorening av olja och andra skadliga ämnen(4), protokollet om skydd mot förorening från landbaserade källor(5) samt protokollet om särskilt skyddade områden(6).

2. Kommissionen har på gemenskapens vägnar deltagit i förhandlingarna om att revidera protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor, nedan kallat protokollet.

3. Gemenskapens miljöpolitik skall enligt artikel 174 i fördraget bland annat bidra till att bevara, skydda och förbättra miljön, och till att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.

4. Tillämpningsområdet för ändringarna i protokollet ligger åtminstone delvis inom gemenskapens behörighet. Gemenskapen har antagit flera direktiv på detta område(7). Gemenskapen svarar i detta sammanhang för att ingåendet av dessa internationella avtal inte strider mot gällande gemenskapslagstiftning eller ändrar dess räckvidd.

5. Genom att ansluta sig till det reviderade protokollet bidrar gemenskapen till att de mål som fastställs i artikel 174 i fördraget uppnås.

6. Det reviderade protokollet antogs och var tillgängligt för undertecknande vid de befullmäktigade ombudens konferens i Syrakusa den 7-8 mars 1996.

7. Rådet fattade den 22 juli 1996 ett beslut om att underteckna protokollet. Vid denna tidpunkt var emellertid protokollet inte längre tillgängligt för undertecknande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringarna i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till de nämnda ändringarna fogas till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att på gemenskapens vägnar notifiera att gemenskapen godtar ändringarna i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor, i enlighet med artikel 16 i konventionen om skydd av Medelhavet mot förorening(8).

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det blir gällande samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 22 oktober 1999.

På rådets vägnar

S. MÖNKÄRE

Ordförande

(1) EGT C 219, 30.7.1999, s. 186.

(2) Beslut 77/585/EEG (EGT L 240, 19.9.1977, s. 1).

(3) Beslut 77/585/EEG (EGT L 240, 19.9.1977, s. 1).

(4) Beslut 81/420/EEG (EGT L 162, 19.6.1981, s. 4).

(5) Beslut 83/101/EEG (EGT L 67, 12.3.1983, s. 1).

(6) Beslut 84/132/EEG (EGT L 68, 10.3.1984, s. 36).

(7) Rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö. (EGT L 129, 18.5.1976, s. 23). Direktivet ändrat genom direktiv 91/692/EEG (EGT L 377, 31.12.1991, s. 48). Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, 10.10.1996, s. 26).

(8) Tidpunkten för ikraftträdande av ändringarna i protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning genom Europeiska unionens råds generalsekretariats försorg.