Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2000/340/EG: Rådets beslut av den 8 maj 2000 om att på gemenskapens vägnar godkänna den nya bilagan V till konventionen om skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten, som rör skydd och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald i havsområdet och härtill hörande tillägg 3Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 118 , 08/05/2000 s. 0044 - 0047Rådets beslut

av den 8 maj 2000

om att på gemenskapens vägnar godkänna den nya bilagan V till konventionen om skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten, som rör skydd och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald i havsområdet och härtill hörande tillägg 3

(2000/340/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 300.2 första meningen och 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Gemenskapen är avtalsslutande part till konventionen om skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten (OSPAR-konventionen) genom beslut 98/249/EG(3).

(2) OSPAR-konventionen syftar till att förebygga och eliminera föroreningar samt skydda havsområdet mot de skadliga verkningarna av mänsklig verksamhet. Konventionen trädde i kraft den 25 mars 1998.

(3) OSPAR-konventionens verkställande organ (OSPAR-kommissionen) får anta ändringar av konventionen, inbegripet nya bilagor och tillägg. Den har antagit en ny bilaga V om skydd och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald i havsområdet, tillägg 3 som följer av denna bilaga samt ett avtal om innebörden av vissa begrepp i bilaga V.

(4) Bevarandet, skyddet och förbättringen av miljöns kvalitet, inbegripet bevarandet av livsmiljöer och djur och växter samt skyddet av den biologiska mångfalden, utgör ett viktigt mål av allmänt intresse som gemenskapen fullföljer enligt artikel 174 i fördraget, och OSPAR-konventionens nya bilaga V kan bidra till att uppfylla detta mål.

(5) Gemenskapen har vidtagit åtgärder inom det område som omfattas av bilaga V och det åligger gemenskapen att ingå åtaganden på det internationella planet på detta område.

(6) Målen i bilaga V kompletterar målen i rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar(4) och direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter(5). Dessa direktiv tillhandahåller redan en gemenskapsram för skydd av livsmiljöer och arter inom det geografiska område där de tillämpas. Gemenskapens antagande av bilaga V påverkar inte genomförandet av dessa direktiv.

(7) Kommissionen har deltagit i förhandlingarna om bilaga V, i enlighet med rådets slutsatser om förhandlingsdirektiv rörande konventionen om skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten.

(8) Gemenskapen bör godkänna bilaga V till konventionen om skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten (inbegripet därtill hörande tillägg 3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

1. Bilaga V till konventionen om skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten (inbegripet därtill hörande tillägg 3) godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till bilaga V bifogas detta beslut.

2. Kommissionen bemyndigas att underrätta OSPAR-kommissionen om det godkännande som avses i punkt 1.

Utfärdat i Bryssel den 8 maj 2000.

På rådets vägnar

E. Ferro Rodrigues

Ordförande

(1) EGT C 158, 4.6.1999, s. 1.

(2) Yttrande av den 27 oktober 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 104, 3.4.1998, s. 1.

(4) EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/49/EG (EGT L 223, 13.8.1997, s. 9).

(5) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/62/EG (EGT L 305, 8.11.1997, s. 42).