Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2039/2000 av den 28 september 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet vad gäller referensåret för tilldelning av kvoter av klorfluorkolvätenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 244 , 29/09/2000 s. 0026 - 0026Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2039/2000

av den 28 september 2000

om ändring av förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet vad gäller referensåret för tilldelning av kvoter av klorfluorkolväten

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet(3) fastställs 1996 som referensår för tilldelningen av kvoter av klorfluorkolväten. Sedan 1996 har marknaden för klorfluorkolväten förändrats avsevärt när det gäller importörer, vilket gör att om 1996 behålls som referensår skulle leda till att ett stort antal importörer förlorar sin importkvot. Den allmänna regeln är att kvoterna bör baseras på de senaste och mest representativa siffror som finns att tillgå, vilka i det här fallet är siffror för 1999, och att behålla 1996 skulle kunna anses vara som godtyckligt och skulle även kunna utgöra ett åsidosättande av principerna om icke-diskriminering och berättigade förväntningar.

(2) Förordning (EG) nr 2037/2000 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 4.3 i h i förordning (EG) nr 2037/2000 skall "deras procentuella marknadsandel 1996" ersättas med "den procenthandel han tilldelats år 1999".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

P. Moscovici

Ordförande

(1) Yttrande avgivet den 20 september 2000 (ännu ej offenliggjort i EGT).

(2) Europaparlamentets yttrande av den 21 september 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT) och rådets beslut av den 28 september 2000.

(3) Förordningen ändrad genom sidförordning (EG) nr 2038/2000 (se sidan 25 i detta nummer av EGT).