Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2002/525/EG: Kommissionens beslut av den 27 juni 2002 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 2238]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 170 , 29/06/2002 s. 0081 - 0084Kommissionens beslut

av den 27 juni 2002

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon

[delgivet med nr K(2002) 2238]

(Text av betydelse för EES)

(2002/525/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon(1), särskilt artikel 4.2 b i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt direktiv 2000/53/EG skall kommissionen göra en bedömning av vissa farliga ämnen som är förbjudna enligt artikel 4.2 a i det direktivet.

(2) Kommissionen har efter att ha utfört de erforderliga tekniska och vetenskapliga utvärderingarna kommit fram till ett antal slutsatser.

(3) Vissa material och komponenter som innehåller bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom bör vara undantagna eller fortsätta att undantas från förbudet, eftersom det ännu inte går att undvika att använda dessa farliga ämnen i de särskilda materialen och komponenterna.

(4) En del av undantagen från förbudet för vissa särskilda material och komponenter bör begränsas med avseende på omfattning och i tiden så att förekomsten av farliga ämnen i fordon gradvis skall kunna minskas genom att det kommer att bli möjligt att undvika att använda dessa ämnen i sådana tillämpningar.

(5) Kadmium i batterier till eldrivna fordon bör vara undantaget fram till den 31 december 2005, eftersom aktuella vetenskapliga och tekniska rön samt den övergripande miljöbedömningen tyder på att ersättningsmaterial kommer att finnas och att tillgången på eldrivna fordon kommer att vara säkrad före detta datum. Den gradvisa ersättningen av kadmium bör dock fortsätta att bedömas med hänsyn tagen till tillgången på eldrivna fordon. Kommissionen kommer att offentliggöra de resultat man kommer fram till, och kan även föreslå en senareläggning av sista datumet för kadmium i batterier för eldrivna fordon, om resultaten av bedömningen visar att detta kan vara motiverat.

(6) Undantaget från förbudet för bly i beläggning på insidan av bränsletankar bör tas bort, eftersom användningen av bly i sådana komponenter redan nu kan undvikas.

(7) Eftersom det står klart att det i vissa fall är omöjligt att helt undvika användning av tungmetaller bör en viss koncentration av bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom tolereras i vissa material och komponenter, förutsatt att dessa ämnen inte tillsatts avsiktligt.

(8) Direktiv 2000/53/EG bör ändras i enlighet härmed.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 18 i rådets förordning 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(2), senast ändrad genom kommissionens beslut 96/350/EG(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 2000/53/EG skall ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall se till att kadmium i batterier för eldrivna fordon inte släpps ut på marknaden efter den 31 december 2005.

Inom ramen för den övergripande miljöbedömning som redan genomförts skall kommissionen fortsätta att bedöma den gradvisa ersättningen av kadmium och samtidigt ta hänsyn till att tillgången på sådana fordon måste upprätthållas. Kommissionen skall avsluta och offentliggöra resultaten av bedömningen senast den 31 december 2004, och får lägga fram ett förslag till förlängning av tidsfristen i enlighet med artikel 4.2 b i direktiv 2000/53/EG, om resultaten av bedömningen visar att detta kan vara motiverat.

Artikel 3

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juni 2002.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 269, 21.10.2000, s. 34.

(2) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.

(3) EGT L 135, 6.6.1996, s. 32.

BILAGA

"BILAGA II

Material och komponenter som är undantagna från bestämmelserna i artikel 4.2 a

>Plats för tabell>

Anmärkningar:

- En koncentration av upp till 0,1 viktprocent per homogent material bly, sexvärt krom och kvicksilver, och 0,01 viktprocent per homogent material kadmium skall tolereras, förutsatt att dessa ämnen inte tillsatts avsiktligt(1).

- En koncentration av upp till 0,4 viktprocent bly i aluminium skall också tolereras, förutsatt att ämnet inte tillsatts avsiktligt(2).

- En koncentration av upp till 0,4 viktprocent bly i koppar som används i friktionsmaterial för bromsbelägg skall tolereras fram till den 1 juli 2007, förutsatt att ämnet inte tillsatts avsiktligt(3).

- Återanvändning av fordonsdelar som redan fanns på marknaden då perioden för ett undantag gick ut är tillåtet utan begränsning, eftersom det inte omfattas av artikel 4.2 a.

- Samma undantag skall gälla, till och med den 1 juli 2007, för nya ersättningsdelar för reparation(4) av delar till fordon som är undantagna från bestämmelserna i artikel 4.2 a.

(1) Med "avsiktlig tillsats" avses "som används avsiktligt vid utformningen av ett material eller en komponent för att ge slutprodukten en särskild egenskap, kvalitet eller ett speciellt utseende, och där ämnet stannar kvar i produkten". Användningen av återvunnet material som råvara för tillverkning av nya produkter där en viss andel av de återvunna materialen kan innehålla halter av reglerade metaller skall inte anses vara avsiktlig tillsats.

(2) Se fotnot 1.

(3) Se fotnot 1.

(4) Denna klausul är tillämplig på ersättningsdelar och inte på komponenter som är avsedda för normalt fordonsunderhåll. Den gäller inte för balansvikter på hjul, kolborstar för elmotorer och bromsbelägg eftersom dessa komponenter är särskilt angivna."