Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002R2099.pdf

32002R2099

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartygEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 324 , 29/11/2002 s. 0001 - 0005Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002

av den 5 november 2002

om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) Genomförandeåtgärderna i gällande förordningar och direktiv inom sjösäkerhetsområdet har antagits genom ett föreskrivande förfarande inom ramen för den kommitté som inrättas genom rådets direktiv 93/75/EEG av den 13 september 1993 om minimikrav för fartyg som anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods(5) och i vissa fall en ad hoc-kommitté. Dessa kommittéer har styrts av reglerna i rådets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987 om närmare villkor för utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

(2) I sin resolution av den 8 juni 1993 om en gemensam politik för säkerhet till sjöss(7) godkände rådet i princip att det inrättas en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och uppmanade kommissionen att lägga fram ett förslag om att inrätta en sådan kommitté.

(3) COSS roll består av att centralisera uppgifterna för de kommittéer som inrättats enligt gemenskapslagstiftningen om sjösäkerhet, förhindrande av förorening från fartyg och skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg samt att bistå och ge kommissionen råd i alla frågor som rör sjösäkerhet och förebyggande eller minskning av miljöföroreningar från sjöfartsverksamhet.

(4) I enlighet med resolutionen av den 8 juni 1993 bör en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg inrättas och tilldelas de uppgifter som tidigare hört till de kommittéer som inrättats inom ramen för nämnda lagstiftning. All ny gemenskapslagstiftning som antas inom sjösäkerhetsområdet bör innehålla hänvisning till denna kommitté.

(5) Beslut 87/373/EEG har ersatts med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(8), vars bestämmelser bör tillämpas på COSS. Syftet med beslut 1999/468/EG är att fastställa tillämpliga kommittéförfaranden och att garantera mer uttömmande information till Europaparlamentet och allmänheten om kommittéernas arbete.

(6) De åtgärder som behövs för att genomföra nämnda lagstiftning bör antas i enlighet med beslut 1999/468/EG.

(7) Nämnda lagstiftning bör också ändras så att COSS ersätter den kommitté som inrättats genom direktiv 93/75/EEG eller, i förekommande fall, den ad hoc-kommitté som inrättas genom en viss rättsakt. Genom denna förordning bör framför allt relevanta bestämmelser i rådets förordningar (EEG) nr 613/91 av den 4 mars 1991 om överflyttning av fartyg från ett register till ett annat inom gemenskapen(9), (EG) nr 2978/94 av den 21 november 1994 om genomförande av IMO-resolution A.747(18) om tillämpningen av mätning av dräktighet av barlastutrymmen i oljetankfartyg med segregerade barlasttankar(10) och (EG) nr 3051/95 av den 8 december 1995 om säkerhetsorganisation för roll-on/roll-off-passagerarfartyg (ro-ro-fartyg)(11) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94(12) ändras för infogande av en hänvisning till COSS och för tillämpning av det föreskrivande förfarande som anges i artikel 5 i beslut 1999/468/EG.

(8) Nämnda lagstiftning grundar sig på tillämpningen av regler som härrör från sådana internationella instrument som är i kraft vid tidpunkten för antagandet av den aktuella gemenskapsrättsakten eller vid en tidpunkt som anges i denna. Detta innebär att medlemsstaterna inte kan tillämpa senare ändringar av dessa internationella instrument, om inte gemenskapens direktiv eller förordningar ändras. Svårigheten att få tidpunkten för ikraftträdandet av ändringen på internationell nivå att sammanfalla med tidpunkten för ikraftträdandet av den förordning genom vilken ändringen infogas i gemenskapsrätten orsakar stora problem, och framför allt försenas tillämpningen av nyare och strängare internationella säkerhetsnormer inom gemenskapen.

(9) Skillnad måste emellertid göras mellan sådana bestämmelser i en gemenskapsrättsakt för vilkas tillämpning det hänvisas till ett internationellt instrument och sådana gemenskapsbestämmelser som ordagrant återger ett internationellt instrument helt eller delvis. I det sistnämnda fallet kan de senaste ändringarna av internationella instrument ändå inte tillämpas på gemenskapsnivå förrän de berörda gemenskapsbestämmelserna har ändrats.

(10) Medlemsstaterna bör därför tillåtas att tillämpa de senaste bestämmelserna i de internationella instrumenten, med undantag för bestämmelser som redan uttryckligen ingår i en gemenskapsrättsakt. Detta kan uppnås genom att man anger att den version av den internationella konvention som skall beaktas för det berörda direktivet eller den berörda förordningen skall vara "i gällande version", utan att ett datum anges.

(11) För insynens skull bör relevanta ändringar av de internationella instrument som är införlivade i gemenskapens sjöfartslagstiftning offentliggöras i gemenskapen genom Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(12) Ett särskilt förfarande för kontroll av överensstämmelse bör dock införas, så att kommissionen, efter samråd med COSS, kan vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att ändringar av internationella instrument blir oförenliga med nämnda gällande lagstiftning eller gemenskapspolitik på områdena sjösäkerhet, förhindrande av förorening från fartyg samt skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg, eller med de mål som eftersträvas i denna lagstiftning. Ett sådant förfarande bör även göra det möjligt att förhindra att internationella ändringar försämrar den sjösäkerhet som uppnåtts inom gemenskapen.

(13) Förfarandet för kontroll av överensstämmelse kommer att få full verkan endast om de planerade åtgärderna antas så snart som möjligt, och under alla omständigheter innan den internationella ändringen träder i kraft. Följaktligen bör den tidsfrist som rådet enligt artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG beviljas för att fatta beslut om förslag till åtgärder vara en månad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att förbättra genomförandet av den gemenskapslagstiftning som avses i artikel 2.2 om sjösäkerhet, förhindrande av förorening från fartyg samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg genom att

a) centralisera uppgifterna för de kommittéer som inrättats enligt gemenskapens sjöfartslagstiftning och som upphävs genom denna förordning, genom inrättande av en enda kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg, kallad COSS,

b) påskynda uppdateringen och underlätta senare ändringar av gemenskapens sjöfartslagstiftning mot bakgrund av utvecklingen av de internationella instrument som avses i artikel 2.1.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. internationella instrument: de konventioner, protokoll, resolutioner, koder, regelsamlingar, cirkulär, normer och bestämmelser som antagits av en internationell konferens, Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella arbetsorganisationen (ILO) eller parterna till ett samförståndsavtal som avses i gemenskapens gällande sjöfartslagstiftning.

2. gemenskapens sjöfartslagstiftning: följande gällande gemenskapsrättsakter:

a) Rådets förordning (EEG) nr 613/91.

b) Rådets direktiv 93/75/EEG.

c) Rådets förordning (EG) nr 2978/94.

d) Rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november 1994 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed.(13)

e) Rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om hamnstatskontroll.(14)

f) Rådets förordning (EG) nr 3051/95.

g) Rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning.(15)

h) Rådets direktiv 97/70/EG av den 11 december 1997 om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver.(16)

i) Rådets direktiv 98/18/EG av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg.(17)

j) Rådets direktiv nr 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater.(18)

k) Rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik.(19)

l) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester.(20)

m) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/25/EG av den 4 april 2001 om minimikrav på utbildning för sjöfolk.(21)

n) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/96/EG av den 4 december 2001 om fastställande av harmoniserade krav och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg.(22)

o) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 417/2002.

Artikel 3

Inrättande av en kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg, nedan kallad COSS.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 4

Genomförande i gemenskapens lagstiftning av ändringar av internationella instrument

Gemenskapens sjöfartslagstiftning skall omfattas av de internationella instrument som har trätt i kraft, inbegripet de senaste ändringarna av dessa, med undantag för de ändringar som undantagits från tillämpningsområdet för gemenskapens sjöfartslagstiftning på grund av resultatet av det förfarande för kontroll av överensstämmelse som fastställs i artikel 5.

Artikel 5

Förfarande för kontroll av överensstämmelse

1. För att uppnå syftet med denna förordning och för att minska risken för en konflikt mellan gemenskapens sjöfartslagstiftning och internationella instrument skall medlemsstaterna och kommissionen samarbeta genom samordningsmöten och/eller på andra lämpliga sätt för att i förekommande fall fastställa en gemensam ståndpunkt eller strategi i behöriga internationella forum.

2. Ett förfarande för kontroll av överensstämmelse inrättas härmed i syfte att från tillämpningsområdet för gemenskapens sjöfartslagstiftning undanta en ändring av ett internationellt instrument endast om det, på grundval av en bedömning från kommissionens sida, finns en uppenbar risk att den internationella ändringen, inom ramen för tillämpningsområdet för de förordningar eller direktiv som avses i artikel 2.2, kommer att försämra den nivå på sjösäkerheten, förhindrandet av förorening från fartyg eller skydd av boende- och arbetsförhållandena ombord på fartyg som fastställs i gemenskapens sjöfartslagstiftning, eller vara oförenlig med denna lagstiftning.

Förfarandet för kontroll av överensstämmelse får användas enbart för att ändra gemenskapens sjöfartslagstiftning på de områden som uttryckligen omfattas av det föreskrivande förfarandet och strikt inom ramen för kommissionens genomförandebefogenheter.

3. Om det föreligger sådana omständigheter som avses i punkt 2 skall förfarandet för kontroll av överensstämmelse inledas av kommissionen, eventuellt på begäran av någon medlemsstat.

Kommissionen skall snarast efter antagandet av en ändring av ett internationellt instrument för COSS lägga fram ett förslag till åtgärder som syftar till att undanta den aktuella ändringen från den gemenskapstext som berörs.

Förfarandet för kontroll av överensstämmelse, i förekommande fall inbegripet förfarandena enligt artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG, skall slutföras senast en månad innan den period löper ut som fastställts internationellt för underförstått godkännande av ändringen i fråga eller senast en månad före den planerade tidpunkten för ändringens ikraftträdande.

4. Om en sådan risk som avses i punkt 2 första stycket föreligger skall medlemsstaterna under förfarandet för kontroll av överensstämmelse avhålla sig från varje initiativ som syftar till att genomföra ändringen i den nationella lagstiftningen eller tillämpa denna ändring av det internationella instrumentet i fråga.

Artikel 6

Information

Alla relevanta ändringar av de internationella instrument som är införlivade i gemenskapens sjöfartslagstiftning i enlighet med artiklarna 4 och 5 skall i informationssyfte offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

COSS befogenheter

COSS skall utöva de befogenheter som den tilldelas i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning. Artikel 2.2 får ändras genom det förfarande som anges i artikel 3.2 i syfte att infoga en hänvisning till gemenskapsrättsakter som trätt i kraft efter antagandet av denna förordning och enligt vilka COSS tillerkänns genomförandebefogenheter.

Artikel 8

Ändring av förordning (EEG) nr 613/91

Förordning (EEG) nr 613/91 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 a skall ersättas med följande:

"a) Konventioner: 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Solas 1974), 1996 års internationella lastlinjekonvention (LL 66) och den internationella konventionen om förhindrande av förorening från fartyg (Marpol 73/78), i gällande version, och tillhörande bindande resolutioner, som har antagits av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)."

2. Artiklarna 6 och 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(23).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(24) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 1 får undantas från denna förordnings tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2099/2002."

Artikel 9

Ändring av förordning (EG) nr 2978/94

Förordning (EG) nr 2978/94 ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 g skall ersättas med följande:

"g) Marpol 73/78: 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, i dess lydelse enligt det därtill hörande protokollet av år 1978, i gällande version."

2. Följande stycke skall läggas till i artikel 6:"Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 3 får undantas från denna förordnings tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(25)."

3. Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i förordning (EG) nr 2099/2002.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(26) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

Artikel 10

Ändring av förordning (EG) nr 3051/95

Förordning (EG) nr 3051/95 ändras på följande sätt:

1. Följande stycke skall läggas till i artikel 9:"Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 2 får undantas från denna förordnings tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr.../2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(27)."

2. Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i förordning (EG) nr 2099/2002.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(28) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

Artikel 11

Ändring av förordning (EG) nr 417/2002

Förordning (EG) nr 417/2002 ändras på följande sätt:

1. I artikel 3.1 skall orden "inbegripet de ändringar som trädde i kraft den 18 februari 2002" ersättas med "inbegripet ändringar, i gällande version".

2. Artikel 10.1 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS)(29)."

3. Följande stycke läggas till i artikel 11:"Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 3.1 får undantas från denna förordnings tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2099/2002."

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 november 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

T. Pedersen

Ordförande

(1) EGT L 197, 18.7.1987, s. 3.

(2) EGT C 139, 11.5.2001, s. 21.

(3) EGT C 253, 12.9.2001, s. 1.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 13 februari 2001 (EGT C 276, 1.10.2001, s. 42), rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 maj 2002 (EGT C 170 E 16.7.2002, s. 37) och Europaparlamentets beslut av den 24 september 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) EGT L 247, 5.10.1993, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/74/EG (EGT L 276, 13.10.1998, s. 7).

(6) EGT L 197, 18.7.1987, s. 33.

(7) EGT C 271, 7.10.1993, s. 1.

(8) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9) EGT L 68, 15.3.1991, s. 1.

(10) EGT L 319, 12.12.1994, s. 1.

(11) EGT L 320, 30.12.1995, s. 14. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 179/98 (EGT L 19, 24.1.1998, s. 35).

(12) EGT L 64, 7.3.2002, s. 1.

(13) EGT L 319, 12.12.1994, s. 20. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/105/EG (EGT L 19, 22.1.2002, s. 9).

(14) EGT L 157, 7.7.1995, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/106/EG (EGT L 19, 22.1. 2002, s. 17).

(15) EGT L 46, 17.2.1997, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/75/EG (EGT L 254,23.9.2002, s.1).

(16) EGT L 34, 9.2.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/35/EG (EGT L 112, 27.4.2002, s. 21).

(17) EGT L 144, 15.5.1998, s. 1. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2002/25/EG (EGT L 98, 15.4.2002, s. 1).

(18) EGT L 188, 2.7.1998, s. 35.

(19) EGT L 138, 1.6.1999, s. 1.

(20) EGT L 332, 28.12.2000, s. 81.

(21) EGT L 136, 18.5.2001, s. 17.

(22) EGT L 13, 16.1.2002, s. 9.

(23) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(24) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(25) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(26) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(27) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(28) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(29) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.