Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2003/28/EG av den 7 april 2003 om anpassning för fjärde gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 090 , 08/04/2003 s. 0045 - 0046Kommissionens direktiv 2003/28/EG

av den 7 april 2003

om anpassning för fjärde gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 94/55/EG av 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/7/EG(2), särskilt artikel 8 i detta, och

av följande skäl:

(1) Bilagorna A och B till direktiv 94/55/EG innehåller bilagorna A och B till Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg, (nedan kallad "ADR") i den form i vilken de tillämpas från den 1 juli 2001.

(2) ADR uppdateras vartannat år och därför gäller från och med den 1 januari 2003 en ändrad version, med en övergångsperiod till och med den 30 juni 2003.

(3) Bilaga C innehåller hänvisningar till marginalanteckningar som bör göras om till punkter.

(4) Bilagorna till direktiv 94/55/EG bör därför ändras.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för transport av farligt gods.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till direktiv 94/55/EG skall ändras på följande sätt:

1. Bilaga A skall ersättas med följande:

"BILAGA A

Bestämmelserna i bilaga A till Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), som gäller från och med den 1 januari 2003, varvid "kontraktslutande part" ersätts med "medlemsstat".

Den ändrade texten i versionen från 2003 av bilaga A till ADR kommer att offentliggöras så snart den finns tillgänglig på gemenskapens alla officiella språk."

2. Bilaga B skall ersättas med följande:

"BILAGA B

Bestämmelserna i bilaga B till Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), som gäller från och med den 1 januari 2003, varvid "kontraktslutande part" ersätts med "medlemsstat".

Den ändrade texten i versionen från 2003 av bilaga B till ADR kommer att offentliggöras så snart den finns tillgänglig på gemenskapens alla officiella språk."

3. Bilaga C skall ändras i enlighet med bilaga C till detta beslut.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall före den 1 juli 2003 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 april 2003.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 319, 12.12.1994, s. 7.

(2) EGT L 30, 1.2.2001, s. 43.

BILAGA

"BILAGA C

1. I punkt 2 skall "är marginalanteckning 10 599 i bilaga B" ersättas med "är kapitel 1.9 i bilaga A".

2. I punkt 4 skall "är marginalanteckning 2 211 i bilaga A" ersättas med "utgörs av definitionerna av 'gasflaskor', 'rörkärl', 'kärl', 'kryokärl' och 'flaskpaket' i avsnitt 1.2.1 i bilaga A".

3. I punkt 5 skall "är marginalanteckningarna 2 010 och 10 602 i bilagorna A och B" ersättas med "är de i kapitel 1.5 i bilaga A".".