Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/36/EG av den 26 maj 2003 om ändring för tjugofemte gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska) (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 156 , 25/06/2003 s. 0026 - 0030Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/36/EG

av den 26 maj 2003

om ändring för tjugofemte gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTETS OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) I rådets direktiv 76/769/EEG(4) anges begränsningarna för utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och preparat.

(2) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv ingår i handlingsplanen i Europaparlamentets och rådets beslut nr 646/96/EG av den 29 mars 1996 om antagande av en handlingsplan för kampen mot cancer inom ramen för verksamheten på folkhälsoområdet (1996-2000)(5).

(3) För att förbättra hälso- och konsumentskyddet bör ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska samt preparat som innehåller sådana ämnen inte släppas ut på marknaden för att användas av allmänheten.

(4) I Europaparlamentets och rådets direktiv 94/60/EG av den 20 december 1994 om ändring för fjortonde gången av direktiv 76/769/EEG(6) fastställs, i form av ett tillägg till punkterna 29, 30 och 31 i bilaga I till direktiv 76/769/EEG, en förteckning som omfattar ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2. Dessa ämnen och preparat som innehåller dessa ämnen bör inte släppas ut på marknaden för att användas av allmänheten.

(5) I direktiv 94/60/EG föreskrivs att förteckningen skall utvidgas kort tid efter offentliggörandet av en anpassning till tekniska framsteg av bilaga 1 till rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(7), vilken omfattar ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, kategori 1 eller 2.

(6) Kommissionens direktiv 2001/59/EG(8) om anpassning till tekniska framsteg för tjugoåttonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG, och särskilt bilaga I till detta, omfattar två ämnen som nyligen klassificerats som cancerframkallande i kategori 1, nitton ämnen som nyligen klassificerats som cancerframkallande i kategori 2, fem ämnen som nyligen klassificerats som mutagena i kategori 2, ett ämne som nyligen klassificerats som reproduktionstoxiskt i kategori 1 och sexton ämnen som nyligen klassificerats som reproduktionstoxiska i kategori 2.

(7) Dessa ämnen bör införas i förteckningen i tillägget till bilaga I till direktiv 76/769/EEG.

(8) Riskerna och fördelarna med de ämnen som nyligen har klassificerats i direktiv 2001/59/EG som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, kategori 1 eller 2, har beaktats.

(9) Detta direktiv skall inte påverka den gemenskapslagstiftning som fastställer minimikrav för arbetstagares säkerhet i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet(9) och i enskilda direktiv som grundar sig på detta, särskilt rådets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet(10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ämnen som förtecknas i bilagan till detta direktiv skall läggas till de ämnen som återges i tillägget till punkterna 29, 30 och 31 i bilaga I till direktiv 76/769/EEG. De ämnen som förtecknas i bilagan till detta direktiv i punkt 1.c skall strykas från förteckning 2 i punkt 29 i bilaga I till direktiv 76/769/EEG.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 25 juni 2004 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 25 december 2004.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 maj 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande

(1) EGT C 126 E, 28.5.2002, s. 398.

(2) EGT C 221, 17.9.2002, s. 8.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 11 juni 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 januari 2003 (EUT C 64 E, 18.3.2003, s. 6) och Europaparlamentets beslut av den 10 april 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(4) EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet är senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/62/EG (EGT L 183, 12.7.2002, s. 58).

(5) EGT L 95, 16.4.1996, s. 9. Beslutet upphävt den 31 december 2002 genom beslut nr 1786/2002/EG (EGT L 271, 9.10.2002, s. 1).

(6) EGT L 365, 31.12.1994, s. 1.

(7) EGT L 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/59/EG (EGT L 225, 21.8.2001, s. 1).

(8) EGT L 225, 21.8.2001, s. 1.

(9) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(10) EGT L 196, 26.7.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 1999/38/EG (EGT L 138, 1.6.1999, s. 66).

BILAGA

Tillägget till bilaga I till direktiv 76/769/EEG ändras på följande sätt:

1. Förteckningarna under rubriken "Punkt 29 - Cancerframkallande ämnen" skall ändras på följande sätt:

a) I företeckningen över kategori 1 skall följande läggas till:

>Plats för tabell>

b) I förteckningen över kategori 2 skall följande läggas till:

>Plats för tabell>

c) I förteckningen över kategori 2 skall följande strykas:

>Plats för tabell>

2. Under rubriken "Punkt 30 - mutagena ämnen: kategori 2" skall följande läggas till:

>Plats för tabell>

3. Förteckningarna under rubriken "Punkt 31 - Reproduktionstoxiska ämnen" skall ändras på följande sätt:

a) I förteckningen över kategori 1 skall följande läggas till:

>Plats för tabell>

b) I förteckningen över kategori 2 skall följande läggas till:

>Plats för tabell>