Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1804/2003 av den 22 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2037/2000 vad gäller kontroll av halon som exporteras för användningsområden av avgörande betydelse, export av produkter och utrustning som innehåller klorfluorkarboner samt kontroller av bromklormetanEuropeiska unionens officiella tidning nr L 265 , 16/10/2003 s. 0001 - 0004Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1804/2003

av den 22 september 2003

om ändring av förordning (EG) nr 2037/2000 vad gäller kontroll av halon som exporteras för användningsområden av avgörande betydelse, export av produkter och utrustning som innehåller klorfluorkarboner samt kontroller av bromklormetan

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Vid tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet(4) har en rad problem uppkommit som måste lösas genom ändringar av den förordningen. Dessa problem, som rör en effektiv och säker tillämpning av den förordningen, har diskuterats med medlemsstaterna i den förvaltningskommitté som inrättats enligt den förordningen. Den här förordningen rör fyra ändringar av förordning (EG) nr 2037/2000.

(2) Enligt artikel 4.4 iv i förordning (EG) nr 2037/2000 har kommissionen till uppgift att varje år se över de användningsområden för haloner som är av avgörande betydelse och som förtecknas i bilaga VII till den förordningen. Den förordningen innefattar emellertid inte någon möjlighet att vid denna översyn fastställa tidsfrister för den slutgiltiga avvecklingen av dessa användningsområden av avgörande betydelse när lämpliga alternativ kommit fram och börjat användas. Den första ändringen av den förordningen innebär att det blir möjligt att fastställa tidsfrister för en minskad användning av haloner inom användningsområden som är av avgörande betydelse, med beaktande av tillgången till tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativ eller teknik som är godtagbara av miljö- och hälsoskäl, vid översynen av bilaga VII till den förordningen. Detta bör leda till att framsteg görs för att minska mängden halon inom användningsområden av avgörande betydelse och därigenom påskynda ozonlagrets återhämtning.

(3) Den andra ändringen rör export av halon för användningsområden av avgörande betydelse som förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 2037/2000. Från och med den 1 januari 2004 kommer det enligt den förordningen att vara tillåtet att använda halon endast för de ändamål som anges i dess bilaga VII när det gäller installation i brandskyddsutrustning i Europeiska gemenskapen. Dessa användningsområden bedöms vara av avgörande betydelse eftersom det för närvarande inte finns några tekniskt eller ekonomiskt genomförbara alternativ. Utrustning som innehåller halon men som inte förtecknas i bilaga VII anses därför inte vara av avgörande betydelse. Alla haloninstallationer som inte är av avgörande betydelse bör vara avvecklade senast den 31 december 2003. Det bör vara tillåtet att förvara det avvecklade halonet för användningsområden av avgörande betydelse, att exportera det från lager för användningsområden av avgörande betydelse eller att destruera det.

(4) Enligt artikel 11.1 d i förordning (EG) nr 2037/2000 tillåts export av "produkter och utrustning som innehåller halon, för att tillgodose de behov avseende användningsområden som är av avgörande betydelse, som förtecknas i bilaga VII". Denna artikel bör ändras för att tillåta export av halon i stora partier för användningsområden av avgörande betydelse till och med den 31 december 2009 om det härrör från återvunnet, återanvänt och regenererat halon som förvarats i lagringsanläggningar som godkänts eller drivs av den behöriga myndigheten. En översyn av exporten av halon i stora partier bör utföras så att export kan förbjudas tidigare än den 31 december 2009, om så är lämpligt. Export av halon för användningsområden av avgörande betydelse efter den 31 december 2003 bör förbjudas om halonet inte kommer från anläggningar som godkänts eller drivs av den behöriga myndigheten för lagring av halon för användningsområden av avgörande betydelse.

(5) Kommissionen bör vara ansvarig för att tillåta export av halon som exporteras i produkter och utrustning för användningsområden av avgörande betydelse. Kommissionen bör endast tillåta sådan export när den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har kontrollerat att exporten är avsedd för ett eller flera av de användningsområden av avgörande betydelse som förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 2037/2000. Dessutom bör exportören vara skyldig att rapportera den faktiska exporten i slutet av året.

(6) Medlemsstaterna bör årligen lämna uppgifter om kontrollerade ämnen, inbegripet halon som återvunnits, återanvänts, regenererats eller destruerats. För närvarande föreskrivs i förordning (EG) nr 2037/2000 att uppgifter skall lämnas senast den 31 december 2001 och inte årligen, men årliga rapporter kommer att vara av betydelse i framtiden för att fastställa framsteg, särskilt när det gäller destruktion av halon som inte behövs för användningsområden av avgörande betydelse.

(7) Den tredje ändringen rör export av kontrollerade ämnen eller produkter som innehåller kontrollerade ämnen. Export av kontrollerade ämnen eller produkter som innehåller kontrollerade ämnen bör förbjudas. Detta förbud kommer att främja återvinning och destruktion av sådana kontrollerade ämnen i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 2037/2000. Syftet är främst att stoppa den ökande exporten av begagnad kyl- och luftkonditioneringsutrustning, särskilt kyl- och frysskåp för hushållsbruk och cellplast för byggnadsisolering, som innehåller klorfluorkarboner (CFC) till utvecklingsländer. I avsaknad av destruktionsanläggningar i utvecklingsländerna kommer CFC slutligen att läcka ut i atmosfären och skada ozonlagret. Dessutom har utvecklingsländerna nu börjat avveckla användningen av CFC, och många av dem har uppgett att de inte vill ta emot begagnade produkter och begagnad utrustning som innehåller CFC.

(8) Förordning (EG) nr 2037/2000 är inte endast tillämplig på kyl- och luftkonditioneringsutrustning utan även på alla produkter och all utrustning som innehåller cellplast för isolering och integralcellplast som tillverkats med CFC. Detta kan till exempel leda till att begagnade luftfartyg och fordon som innehåller styv cellplast för isolering eller integralcellplast där CFC använts som blåsmedel inte kan exporteras från den Europeiska gemenskapen. Eftersom syftet med den förordningen var att förbjuda export av begagnad kyl- och luftkonditioneringsutrustning som innehåller CFC, och inte andra produkter och utrustning som innehåller cellplast i vilken CFC använts som blåsmedel, är det lämpligt att ändra den förordningen i syfte att undanta ej åsyftade produkter som innehåller CFC.

(9) Den fjärde ändringen rör bestämmelser om nya ämnen i artikel 22 i och bilaga II till förordning (EG) nr 2037/2000. I den förordningen föreskrivs inte samma kontrollnivå för det i bilaga II angivna nya ämnet bromklormetan som för andra kontrollerade ämnen, och därigenom uppfyller Europeiska gemenskapen inte till fullo sina skyldigheter enligt Montrealprotokollet. För att råda bot på detta krävs det att de bestämmelser som är tillämpliga på kontrollerade ämnen även är tillämpliga på bromklormetan.

(10) Ändringarna av förordning (EG) nr 2037/2000 överensstämmer helt med dess miljömål, som inbegriper att ge ozonskiktet ytterligare skydd då det är möjligt, att minska den globala produktionen av ämnen som bryter ned ozonskiktet, att främja säkra metoder för transport av ämnen som bryter ned ozonskiktet, att säkerställa obligatorisk övervakning av export samt att där så behövs tillhandahålla juridiska klarlägganden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2037/2000 ändras på följande sätt:

1) I artikel 1 skall första stycket ersättas med följande:"Denna förordning skall tillämpas på produktion, import, export, utsläppande på marknaden, användning, återvinning, återanvändning och regenerering samt destruktion av klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan, metylbromid, bromfluorkolväten, klorfluourkolväten och bromklormetan, på uppgiftslämnande om dessa ämnen samt på import, export, utsläppande på marknaden och användning av produkter och utrustning som innehåller dessa ämnen."

2) Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) Fjärde strecksatsen skall ersättas med följande:

"- kontrollerade ämnen: klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan, metylbromid, bromfluorkolväten, klorfluorkolväten och bromklormetan, vare sig de förekommer ensamma eller blandade med andra ämnen och vare sig de är nyproducerade, återvunna, återanvända eller regenerade. Denna definition skall inte avse ett kontrollerat ämne i andra tillverkade produkter än behållare som används för transport eller förvaring av ämnet, eller sådana obetydliga mängder av ett kontrollerat ämne som härrör från oavsiktlig eller tillfällig bildning under en tillverkningsprocess, från råmaterial som inte har reagerat, eller från dess användning som ett agens i tillverkningsprocessen vilket kan ge en förorening av kemiska ämnen i form av spårämnen, eller som släpps ut under tillverkning eller hantering av produkter."

b) Följande strecksats skall föras in efter elfte strecksatsen:

"- bromklormetan: det kontrollerade ämne som förtecknas i grupp IX i bilaga I".

3) I artikel 3.1 skall följande led läggas till:

"g) bromklormetan".

4) Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall följande led läggas till:

"g) Bromklormetan".

b) I punkt 4 skall led iv ersättas med följande:

"iv) Punkt 1 c skall inte tillämpas på haloners utsläppande på marknaden eller användning (om de är återvunna, återanvända eller regenerade) i befintliga brandskyddssystem till och med den 31 december 2002 eller på haloners utsläppande på marknaden eller användning för ändamål som är av avgörande betydelse enligt bilaga VII. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall varje år underrätta kommissionen om vilka kvantiteter haloner som används för kritiska användningsområden, vilka åtgärder som vidtas för att minska utsläppen av dem och göra en uppskattning av storleken på utsläppen samt om pågående verksamhet för att identifiera och använda lämpliga alternativ. Varje år skall kommissionen se över de användningsområden av avgörande betydelse som förtecknas i bilaga VII och vid behov besluta om ändringar och, om så är lämpligt, tidsfrister för avveckling med hänsyn till tillgängligheten av både tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativ och tekniker, som är godtagbara med hänsyn till miljö och hälsa, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2."

c) Punkt 6 skall ersättas med följande:

"6. Det skall vara förbjudet att importera och på marknaden släppa ut produkter och utrustning som innehåller klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan, bromfluorkolväten och bromklormetan, med undantag av produkter och utrustning i fråga om vilka användning av respektive kontrollerade ämne har tillåtits enligt artikel 3.1 andra stycket eller förtecknas i bilaga VII. Produkter och utrustning som bevisligen tillverkats före denna förordnings ikraftträdande skall inte omfattas av detta förbud."

5) Artikel 6.1 skall ersättas med följande:

"1. Övergång till fri omsättning i gemenskapen eller aktiv förädling av kontrollerade ämnen skall kräva uppvisande av importlicens. Licenser skall utfärdas av kommissionen efter kontroll av att artiklarna 6, 7, 8 och 13 har följts. Kommissionen skall skicka en kopia av varje licens till den behöriga myndigheten i den medlemsstat till vilken ämnena i fråga skall importeras. Varje medlemsstat skall utse en behörig myndighet för detta ändamål. Kontrollerade ämnen i grupperna I, II, III, IV, V och IX som är upptagna i förteckningen i bilaga I skall inte importeras för aktiv förädling."

6) Artikel 11.1 skall ändras på följande sätt:

a) Inledningsfrasen i första stycket skall ersättas med följande:

"1. Det skall vara förbjudet att från gemenskapen exportera klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan, bromfluorkolväten och bromklormetan eller produkter och utrustning som innehåller dessa kontrollerade ämnen eller vilkas funktion är beroende av tillförsel av dessa ämnen, dock med undantag av personliga tillhörigheter. Detta förbud skall inte gälla export av".

b) Led d skall ersättas med följande:

"d) återvunnet, återanvänt eller regenererat halon som förvaras för användningsområden av avgörande betydelse i anläggningar som godkänts eller drivs av den behöriga myndigheten för att tillgodose de behov avseende användning av avgörande betydelse som förtecknas i bilaga VII, fram till den 31 december 2009, samt produkter och utrustning som innehåller halon för att tillgodose de behov avseende användningsområden av avgörande betydelse som förtecknas i bilaga VII. Senast den 1 januari 2005 skall kommissionen se över den export av återvunnet, återanvänt eller regenererat halon för användningsområden av avgörande betydelse och i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 vid behov fatta beslut om att förbjuda sådan export tidigare än den 31 december 2009."

c) Följande led skall läggas till:

"g) begagnade produkter och utrustning som innehåller styv cellplast för isolering eller integralcellplast som har tillverkats med klorfluorkarboner. Detta undantag skall inte tillämpas på

- kyl- och luftkonditioneringsutrustning samt produkter av detta slag,

- kyl- och luftkonditioneringsutrustning samt produkter av detta slag som innehåller klorfluorkarboner, som används som kylmedel, eller vars kontinuerliga funktion är beroende av tillförsel av klorfluorkarboner, som används som kylmedel, i annan utrustning och andra produkter,

- cellplast för byggnadsisolering samt produkter för byggnadsisolering."

7) I artikel 11 skall följande punkt läggas till:

"4. Från och med den 31 december 2003 skall det vara förbjudet att från gemenskapen exportera halon för användningsområden av avgörande betydelse från lagringsanläggningar som inte godkänts eller drivs av den behöriga myndigheten för lagring av halon för användningsområden av avgörande betydelse."

8) Artikel 12.1 skall ersättas med följande:

"1. Tillstånd skall krävas för export av kontrollerade ämnen från gemenskapen. Kommissionen skall utfärda sådana exporttillstånd till företag för perioden 1 januari 2001-31 december 2001 och för varje därpå följande tolvmånadersperiod, efter kontroll av att bestämmelserna i artikel 11 följs. Bestämmelser om exporttillstånd för halon som ett kontrollerat ämne föreskrivs i punkt 4. Kommissionen skall sända en kopia av varje exporttillstånd till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten."

9) I artikel 12 skall följande punkt läggas till:

"4. Tillstånd skall krävas för perioden 1 januari-31 december 2004 och varje tolvmånadersperiod därefter för export från gemenskapen av halon samt produkter och utrustning som innehåller halon för användningsområden som är av avgörande betydelse som förtecknas i bilaga VII. Ett sådant exporttillstånd skall utfärdas av kommissionen till exportören efter den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten kontrollerat att artikel 11.1 d har följts. En ansökan om exporttillstånd skall innehålla följande uppgifter:

- Exportörens namn och adress.

- Exportens handelsbeteckning.

- Den totala mängden halon.

- Slutligt bestämmelseland/slutliga bestämmelseländer för produkterna och utrustningen.

- En deklaration om att halonet skall exporteras för ett särskilt användningsområde av avgörande betydelse som förtecknas i bilaga VII.

- Eventuell ytterligare information som den behöriga myndigheten anser nödvändig."

10) Artikel 16.6 skall ersättas med följande:

"6. Medlemsstaterna skall senast den 31 december 2001 och för varje tolvmånadersperiod därefter underrätta kommissionen om vilka system som har inrättats för återvinning av använda kontrollerade ämnen, inbegripet vilka anläggningar som finns tillgängliga och om de mängder av använda kontrollerade ämnen som återvunnits, återanvänts, regenerats eller destruerats."

11) Artikel 19 skall ändras på följande sätt:

a) Följande punkt skall föras in efter punkt 4:

"4a Exportören skall före den 31 mars varje år, med en kopia av uppgifterna till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten, tillställa kommissionen den dokumentation som varje sökande lämnat i enlighet med artikel 12.4, för perioden 1 januari-31 december det föregående året."

b) Punkt 6 skall ersättas med följande:

"6. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 ändra de krav beträffande uppgiftslämnande som anges i punkterna 1-4 om det är nödvändigt för att uppfylla förpliktelserna enligt protokollet eller för att förbättra den praktiska tillämpningen av dessa krav."

12) I bilaga I skall följande ord läggas till efter grupp VIII:

I tabellen, i kolumnen "Grupp", skall orden" Grupp IX" införas, i kolumnen "Ämne" skall orden"CH2BrCl (halon-1011 bromklormetan)" införas, och i kolumnen "Ozonnedbrytande potential" skall siffran "0,12" införas.

13) Bilaga II skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 september 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

R. Buttiglione

Ordförande

(1) EUT C 45 E, 25.2.2003, s. 297.

(2) EUT C 95, 23.4.2003, s. 27.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 5 juni 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 26 juni 2003.

(4) EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens beslut 2003/160/EG (EUT L 65, 8.3.2003, s. 29).