Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av KyotoprotokolletEuropeiska unionens officiella tidning nr L 049 , 19/02/2004 s. 0001 - 0008Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG

av den 11 februari 2004

om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1) Genom rådets beslut 93/389/EEG av den 24 juni 1993 om en övervakningsmekanism för utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i gemenskapen(3) inrättades en mekanism för övervakning av antropogena utsläpp av växthusgaser och utvärdering av framstegen mot att fullgöra åtaganden avseende dessa utsläpp. För att ta hänsyn till den internationella utvecklingen och för tydlighetens skull bör detta beslut ersättas.

(2) Ändamålet med Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC, nedan även kallad "ramkonventionen"), som godkänts genom rådets beslut 94/69/EG(4), är att uppnå en stabilisering av växthusgaser i atmosfären på en nivå som kan förhindra farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet.

(3) Enligt ramkonventionen skall gemenskapen och dess medlemsstater utveckla, regelbundet uppdatera, offentliggöra och meddela partskonferensen nationella inventeringar av antropogena utsläpp från källor och upptag i sänkor av alla växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (nedan kallade "växthusgaser") med tillämpning av jämförbara metoder som skall godkännas av partskonferensen.

(4) Det behövs noggrann övervakning och regelbunden utvärdering av gemenskapens utsläpp av växthusgaser. Dessutom krävs det i ett tidigt skede en analys av de åtgärder som gemenskapen och medlemsstaterna vidtagit på klimatpolitikens område.

(5) Tillförlitlig rapportering i enlighet med detta beslut och i ett tidigt skede skulle möjliggöra att utsläppsnivåerna enligt beslut 2002/358/EG av den 25 april 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta(5) kunde fastställas i ett tidigt skede och därmed även rätten att delta i de flexibla mekanismerna enligt Kyotoprotokollet.

(6) Enligt ramkonventionen skall alla parter uppställa, genomföra, offentliggöra och regelbundet uppdatera nationella, och när så är lämpligt, regionala program för att dämpa klimatförändringar med hänsyn till antropogena utsläpp från källor och upptag i sänkor av alla växthusgaser.

(7) Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar godkändes genom beslut 2002/358/EG. Enligt artikel 3.2 i Kyotoprotokollet skall varje part i protokollet, vilken är upptagen i bilaga I till ramkonventionen, senast år 2005 ha gjort påvisbara framsteg i uppfyllandet av sina åtaganden enligt detta protokoll.

(8) I enlighet med del II, avsnitt A, i bilagan till partskonferensens beslut 19/CP.7 skall varje part i Kyotoprotokollet, vilken är upptagen i bilaga I till ramkonventionen, upprätta och underhålla ett nationellt register för att säkerställa en tillförlitlig redovisning av utfärdande, innehav, överföring, annullering och återlösen av utsläppsreduktionsenheter (ERU, emission reduction units), certifierade utsläppsminskningar (CER, certified emission reduction units), utsläppsrätter (AAU, assigned amount units) och sänkkrediter (RMU, removal units).

(9) I enlighet med beslut 19/CP.7 bör varje utsläppsreduktionsenhet, certifierade utsläppsminskning, utsläppsrätt och sänkkredit endast finnas på ett konto vid varje given tidpunkt.

(10) Gemenskapens register kan användas som konto för utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar som genereras av projekt som finansieras av gemenskapen, vilket ger ett incitament till gemenskapsåtgärder i tredjeland för att bekämpa klimatförändringarna på bredare front; det kan ingå i ett konsoliderat system tillsammans med medlemsstaternas register.

(11) Ytterligare bestämmelser, som skall antas av Europaparlamentet och rådet på förslag av kommissionen, bör gälla för gemenskapens köp och utnyttjande av utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

(12) Gemenskapen och medlemsstaterna är enligt beslut 2002/358/EG skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att inte överskrida de utsläppsnivåer som fastställts enligt beslutet. De bestämmelser som fastställs om utnyttjande av utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar i gemenskapens register bör ta hänsyn till medlemsstaternas ansvar att fullgöra sina egna åtaganden i enlighet med beslut 2002/358/EG.

(13) Gemenskapen och dess medlemsstater har använt sig av artikel 4 i Kyotoprotokollet, enligt vilken parter i protokollet har rätt att gemensamt fullgöra sina åtaganden om begränsning och minskning av utsläpp. Därför är det lämpligt att säkra ett samarbete och en samordning som präglas av effektivitet såvitt avser de skyldigheter som följer av detta beslut inbegripet sammanställningen av inventeringen av växthusgaser i gemenskapen, utvärderingen av framsteg, utarbetandet av rapporter samt förfarandena för översyn och kontroll av efterlevnaden, så att gemenskapen kan fullgöra sina rapporteringsskyldigheter enligt Kyotoprotokollet såsom fastslagits genom de politiska överenskommelser och rättsliga beslut som fattades vid den sjunde konferensen för parterna i ramkonventionen i Marrakech (nedan kallade "Marrakechöverenskommelsen").

(14) Gemenskapen och medlemsstaterna är alla parter i ramkonventionen och Kyotoprotokollet och ansvarar i enlighet med dessa var och en för att rapportera, fastställa och redovisa sina tilldelade mängder och för att fastställa och behålla sin rätt att delta i Kyotoprotokollets mekanismer.

(15) I enlighet med beslut 19/CP.7 bör varje part som är upptagen i bilaga I till ramkonventionen utfärda den mängd utsläppsrätter som motsvarar den tilldelade mängden i dess nationella register, vilket skall motsvara de utsläppsnivåer som fastställts enligt beslut 2002/358/EG och Kyotoprotokollet.

(16) I enlighet med beslut 2002/358/EG skall gemenskapen inte utfärda utsläppsrätter.

(17) Europeiska miljöbyrån bistår vid behov kommissionen i dess övervakningsverksamhet, i synnerhet inom ramen för gemenskapens inventeringssystem och i kommissionens analys av framstegen mot att fullgöra åtagandena enligt ramkonventionen och Kyotoprotokollet.

(18) Med tanke på den roll Europeiska miljöbyrån spelar vid gemenskapens årliga inventering, vore det lämpligt att medlemsstaterna organiserade sina nationella system så att miljöbyråns arbete underlättas.

(19) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att fullgöra gemenskapens åtaganden enligt Kyotoprotokollet, i synnerhet de övervaknings- och rapporteringskrav som fastställs i detta, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(20) De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom detta beslut inrättas en mekanism för

a) övervakning av alla antropogena utsläpp från källor och all reduktion genom upptag i sänkor i medlemsstaterna av växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (nedan kallade "växthusgaser"),

b) utvärdering av framstegen mot att uppfylla de åtaganden som rör dessa utsläpp vad gäller källor och upptag i sänkor,

c) genomförande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC, nedan även kallad "ramkonventionen") och Kyotoprotokollet, särskilt när det gäller nationella program, inventering av växthusgaser, nationella system och register i gemenskapen och dess medlemsstater, samt relevanta förfaranden enligt Kyotoprotokollet, och

d) se till att de uppgifter som gemenskapen och dess medlemsstater rapporterar till UNFCCC-sekretariatet inkommer i tid och är uttömmande, tillförlitliga, konsekventa och jämförbara samt präglas av öppenhet.

Artikel 2

Nationella program och gemenskapsprogram

1. Medlemsstaterna och kommissionen skall utarbeta och genomföra nationella program respektive ett gemenskapsprogram för att bidra till att

a) fullgöra gemenskapens och dess medlemsstaters åtaganden enligt ramkonventionen och Kyotoprotokollet om att begränsa och/eller minska utsläppen av alla växthusgaser, och

b) en öppen och tillförlitlig övervakning av de faktiska och förväntade framstegen av medlemsstaterna, inbegripet gemenskapsåtgärdernas bidrag, till fullgörandet av gemenskapens och medlemsstaternas åtaganden att begränsa och/eller minska utsläppen av alla växthusgaser enligt ramkonventionen och Kyotoprotokollet.

Dessa program skall omfatta de uppgifter som anges i artikel 3.2 och regelbundet uppdateras.

2. För detta ändamål skall användningen av sådana mekanismer som gemensamt genomförande, mekanismen för ren utveckling och mekanismen för internationell handel med utsläppsrätter komplettera de nationella åtgärderna, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i Kyotoprotokollet och Marrakechöverenskommelsen.

3. Medlemsstaterna skall göra sina nationella program och uppdateringarna av dessa tillgängliga för allmänheten och informera kommissionen senast tre månader efter antagandet.

Vid därpå följande sammanträden med den kommitté som avses i artikel 9.1 skall kommissionen informera medlemsstaterna om varje sådant nationellt program och varje sådan uppdatering av ett nationellt program som den har informerats om.

Artikel 3

Medlemsstaternas rapportering

1. Senast den 15 januari varje år (år X) skall medlemsstaterna fastställa och rapportera följande till kommissionen, för bedömning av de faktiska framstegen och för att möjliggöra utarbetandet av gemenskapens årliga rapporter i enlighet med ramkonventionen och Kyotoprotokollet:

a) Sina antropogena utsläpp av de växthusgaser som står upptagna i bilaga A till Kyotoprotokollet (koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6)) under året före det föregående (år X-2).

b) Preliminära uppgifter om sina utsläpp av koloxid (CO), svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska ämnen för året före det föregående (år X-2), samt slutliga uppgifter för andra året före det föregående (år X-3).

c) Sina antropogena utsläpp av växthusgaser från källor och sin reduktion av koldioxid genom upptag i sänkor som härrör från markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbruk för året före det föregående (år X-2).

d) En redovisning av utsläpp och reduktion som härrör från markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbruk i enlighet med artikel 3.3 och, om en medlemsstat bestämmer sig för att tillämpa den, artikel 3.4 i Kyotoprotokollet samt tillämpliga beslut enligt detta, för åren mellan 1990 och året före det föregående (år X-2).

e) Varje ändring av de uppgifter som avses i a-d för åren mellan 1990 och andra året före det föregående (år X-3).

f) De delar av den nationella inventeringsrapporten som är nödvändiga för utarbetandet av gemenskapens inventeringsrapport över växthusgaser, såsom information om medlemsstatens plan för kvalitetssäkring/kvalitetskontroll, en generell osäkerhetsbedömning, en generell bedömning av hur uttömmande uppgifterna är samt information om de omräkningar som gjorts.

g) Uppgifter från det nationella registret, när detta upprättats, om utfärdande, förvärv, innehav, överföring, annullering, återlösen och överflyttning av utsläppsrätter (AAU), sänkkrediter (RMU), utsläppsreduktionsenheter (ERU) och certifierade utsläppsminskningar (CER) för det föregående året (år X-1).

h) Uppgifter om rättssubjekt som har rätt att delta i mekanismer enligt artiklarna 6, 12 och 17 i Kyotoprotokollet, i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser eller gemenskapsbestämmelser.

i) Åtgärder som vidtagits för att förbättra beräkningarna, exempelvis när det gäller områden där inventeringen ändrats.

j) Uppgifter om indikatorer för året före det föregående (år X-2).

k) Varje ändring av det nationella inventeringssystemet.

Senast den 15 mars varje år (år X) skall medlemsstaterna översända sin fullständiga nationella inventeringsrapport till kommissionen.

2. Medlemsstaterna skall senast den 15 mars 2005 och därefter vartannat år lämna en rapport till kommissionen för bedömning av väntade framsteg när det gäller följande:

a) Uppgifter om nationella politiska strategier och åtgärder för att begränsa och/eller minska utsläppen av växthusgaser från källor och öka upptaget i sänkor, uppdelade på sektorer och växthusgaser, inbegripet

i) syftet med de politiska strategierna och åtgärderna,

ii) typen av instrument för den politiska strategin,

iii) läget vad gäller genomförandet av den politiska strategin eller åtgärden,

iv) indikatorer för att övervaka och bedöma de framsteg med politiska strategier och åtgärder som gjorts över tiden, inbegripet bland annat de indikatorer som anges i de genomförandebestämmelser som antas i enlighet med punkt 3,

v) kvantitativa beräkningar av de politiska strategiernas och åtgärdernas inverkan på utsläpp från källor och upptag i sänkor av växthusgaser under tiden mellan basåret och åren därefter, inklusive 2005, 2010 och 2015, inbegripet, i den mån det är genomförbart, deras ekonomiska effekter, och

vi) i vilken utsträckning de nationella åtgärderna faktiskt utgör en betydande del av de insatser som vidtas på nationell nivå samt i vilken utsträckning användningen av mekanismen för gemensamt genomförande, mekanismen för ren utveckling och mekanismen för internationell handel med utsläppsrätter enligt artiklarna 6, 12 och 17 i Kyotoprotokollet faktiskt är supplementära till de nationella åtgärderna i enlighet med tillämpliga bestämmelser i Kyotoprotokollet och Marrakechöverenskommelsen.

b) Nationella prognoser om miniminivån på utsläpp av växthusgaser från källor och reduktion genom upptag i sänkor för åren 2005, 2010, 2015 och 2020, uppdelade på gaser och sektorer, inbegripet

i) prognoser avseende nivån "med åtgärder" och nivån "med ytterligare åtgärder" såsom anges i UNFCCC-riktlinjerna och som kommer att specificeras ytterligare i de genomförandebestämmelser som antas i enlighet med punkt 3,

ii) en tydlig angivelse av de politiska strategier och åtgärder som prognoserna bygger på,

iii) resultaten av känslighetsanalysen av prognoserna, och

iv) beskrivningar av metoder, modeller, underliggande antaganden samt de viktigaste parametrarna för input och output.

c) Uppgifter om de åtgärder som vidtas eller planeras för genomförande av tillämplig gemenskapslagstiftning och gemenskapspolitik, uppgifter om rättsliga och institutionella åtgärder för att genomföra åtaganden enligt Kyotoprotokollet samt uppgifter om åtgärder för och nationellt genomförande av förfaranden för att kontrollera tillämpningen och efterlevnaden.

d) Uppgifter om institutionella och finansiella arrangemang och beslutsförfaranden för att samordna och stödja åtgärder avseende deltagande i mekanismerna enligt artiklarna 6, 12 och 17 i Kyotoprotokollet, inbegripet rättssubjekts deltagande.

3. Genomförandebestämmelser för rapporteringen av de uppgifter som anges i punkterna 1 och 2 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 9.2.

Dessa genomförandebestämmelser får i förekommande fall ändras, varvid hänsyn skall tas till beslut som fattas inom ramen för ramkonventionen och Kyotoprotokollet.

Artikel 4

Gemenskapens inventeringssystem

1. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna varje år sammanställa en inventering av växthusgaser i gemenskapen och en inventeringsrapport över dessa; utkasten till dessa skall sändas till medlemsstaterna senast den 28 februari och offentliggöras och lämnas till UNFCCC-sekretariatet senast den 15 april varje år. Uppskattningar av data som saknas i en nationell inventering skall inkluderas enligt de genomförandebestämmelser som antas i enlighet med punkt 2 b om inte uppdaterade data mottas från medlemsstaterna senast den 15 mars samma år.

2. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 9.2 och med beaktande av medlemsstaternas nationella system senast den 30 juni 2006 anta ett inventeringssystem för gemenskapen som säkerställer att de nationella inventeringarna inkommer i tid och är tillförlitliga, jämförbara, konsekventa och uttömmande med tanke på gemenskapens inventering av växthusgaser.

Detta system skall omfatta

a) ett program för kvalitetssäkring/kvalitetskontroll, i vilket ingår fastställande av kvalitetsmål och en plan för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av inventeringen; kommissionen skall bistå medlemsstaterna vid genomförandet av programmen för kvalitetssäkring/kvalitetskontroll; och

b) ett förfarande för en uppskattning av data som saknas i en nationell inventering, inbegripet samråd med den berörda medlemsstaten.

3. Europeiska miljöbyrån skall bistå kommissionen på lämpligt sätt, bland annat genom att utföra studier och samla in data, när det gäller genomförandet av punkterna 1 och 2 i enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

4. Så snart som möjligt och senast den 31 december 2005 skall medlemsstaterna inrätta nationella inventeringssystem enligt Kyotoprotokollet för beräkning av antropogena utsläpp av växthusgaser från källor och reduktion av koldioxid genom upptag i sänkor.

Artikel 5

Bedömning av framsteg och rapportering

1. Kommissionen skall varje år, i samråd med medlemsstaterna, bedöma gemenskapens och medlemsstaternas faktiska framsteg mot att fullgöra åtagandena enligt ramkonventionen och Kyotoprotokollet såsom de följer av beslut 2002/358/EG, för att utvärdera om framstegen räcker för fullgörande av dessa åtaganden.

I denna bedömning skall hänsyn tas till framstegen när det gäller gemenskapens politiska strategier och åtgärder samt de uppgifter som lämnas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 3 och artikel 6.2 i detta beslut och artikel 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen.(7)

Vartannat år skall bedömningen också omfatta prognoser över de framsteg som gemenskapen och medlemsstaterna väntas göra mot att fullgöra sina åtaganden enligt ramkonventionen och Kyotoprotokollet.

2. På grundval av den utvärdering som avses i punkt 1 skall kommissionen varje år lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet.

Denna rapport skall innehålla avsnitt om faktiska utsläpp och prognoser över utsläpp från källor och upptag i sänkor, politiska strategier och åtgärder samt användningen av mekanismer enligt artiklarna 6, 12 och 17 i Kyotoprotokollet.

3. Kommissionen skall utarbeta en rapport om vilka påvisbara framsteg i Europeiska gemenskapen som gjorts senast 2005, med beaktande av de uppdaterade uppgifter om utsläppsprognoser som medlemsstaterna senast den 15 juni 2005 lämnar i enlighet med de genomförandebestämmelser som antas i enlighet med artikel 3.3, och senast den 1 januari 2006 lämna denna till UNFCCC-sekretariatet.

4. Varje medlemsstat skall utarbeta en rapport om vilka påvisbara framsteg som medlemsstaten gjort senast 2005, med beaktande av de uppgifter som lämnas i enlighet med de genomförandebestämmelser som antas i enlighet med artikel 3.3, och senast den 1 januari 2006 lämna denna till UNFCCC-sekretariatet.

5. Gemenskapen och varje medlemsstat skall lämna en rapport till UNFCCC-sekretariatet om den i Marrakechöverenskommelsen angivna ytterligare perioden för fullgörande av åtagandena, då denna period löper ut.

6. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 9.2 anta bestämmelser som innehåller krav på rapporteringen om påvisbara framsteg i enlighet med artikel 3.2 i Kyotoprotokollet och på rapporteringen för den i Marrakechöverenskommelsen angivna ytterligare perioden för fullgörande av åtagandena.

7. Europeiska miljöbyrån skall bistå kommissionen på lämpligt sätt vid genomförandet av punkterna 1, 2 och 3, i enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

Artikel 6

Nationella register

1. Gemenskapen och dess medlemsstater skall upprätta och underhålla register för att säkerställa en tillförlitlig redovisning av utfärdande, innehav, överföring, förvärv, annullering och återlösen av utsläppsrätter (AAU), sänkkrediter (RMU), utsläppsreduktionsenheter (ERU) och certifierade utsläppsminskningar (CER) samt överflyttning av utsläppsrätter, utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar. Dessa register skall även omfatta de register som upprättas i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/87/EG, i enlighet med de bestämmelser som antas i enlighet med förfarandet i artikel 9.2 i det här beslutet.

Gemenskapen och medlemsstaterna får låta sina register ingå i ett konsoliderat system, tillsammans med en eller flera andra medlemsstater.

2. De uppgifter som avses i första meningen i punkt 1 skall göras tillgängliga för den centrala förvaltare som utses i enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 7

Tilldelad mängd

1. Gemenskapen och medlemsstaterna skall senast den 31 december 2006 var och en lämna en rapport till UNFCCC-sekretariatet i vilken fastställs respektive tilldelade mängd och som skall motsvara vars och ens utsläppsnivå som fastställs i enlighet med artikel 3 första stycket i beslut 2002/358/EG och Kyotoprotokollet. Medlemsstaterna och gemenskapen skall sträva efter att lämna sina rapporter samtidigt.

2. Varje år under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod skall medlemsstaterna, efter att de avslutat översynen av sina nationella inventeringar enligt Kyotoprotokollet, inklusive lösning av eventuella genomförandefrågor, utan dröjsmål återlösa en tilldelad mängd utsläppsrätter, sänkrätter, utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar som motsvarar nettoutsläppen under det aktuella året.

För det sista året i åtagandeperioden skall återlösningen ske före utgången av den i Marrakechöverenskommelsen angivna ytterligare perioden för fullgörande av åtagandena.

3. Medlemsstaterna skall utfärda den mängd utsläppsrätter som motsvarar den tilldelade mängden i dess nationella register, vilket skall motsvara de utsläppsnivåer som fastställs i enlighet med beslut 2002/358/EG och Kyotoprotokollet.

Artikel 8

Förfaranden enligt Kyotoprotokollet

1. Medlemsstaterna och gemenskapen skall säkerställa att samarbetet och samordningen dem emellan genomförs på ett heltäckande och effektivt sätt när det gäller följande skyldigheter enligt detta beslut:

a) Sammanställandet av gemenskapens inventering av växthusgaser och gemenskapens rapport om inventeringen av växthusgaser, i enlighet med artikel 4.1.

b) Förfaranden för översyn och efterlevnad enligt Kyotoprotokollet i enlighet med tillämpliga beslut inom ramen för protokollet.

c) Varje revidering under ramkonventionens granskningsförfarande och ändring av inventeringar och inventeringsrapporter som lämnats eller kommer att lämnas till UNFCCC-sekretariatet.

d) Utarbetandet av gemenskapens rapport och medlemsstaternas rapporter om påvisbara framsteg senast 2005 i enlighet med artikel 5.3 och 5.4.

e) Utarbetandet och inlämnandet av den rapport som anges i artikel 7.1.

f) Rapporter i samband med den i Marrakechöverenskommelsen angivna ytterligare perioden för fullgörande av åtagandena enligt artikel 5.5 och 5.6.

2. Medlemsstaterna skall senast den 15 april varje år lämna nationella inventeringar till UNFCCC-sekretariatet, vilka skall innehålla samma information som lämnats i enlighet med artikel 3.1, om inte information som undanröjer eventuella inkonsekvenser eller luckor har lämnats till kommissionen senast den 15 mars samma år.

3. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 9.2 fastställa förfaranden och tidsplaner för denna typ av samarbete och samordning.

Artikel 9

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté för klimatförändringar.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén för klimatförändringar skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 10

Ytterligare åtgärder

När rapporten om vilka påvisbara framsteg som gjorts senast 2005 lagts fram, i enlighet med artikel 5.3, skall kommissionen utan dröjsmål se över omfattningen på gemenskapens och medlemsstaternas framsteg mot att klara de utsläppsnivåer som fastställts i enlighet med beslut 2002/358/EG och Kyotoprotokollet och mot att fullgöra sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Mot bakgrund av denna bedömning får kommissionen i förekommande fall för Europaparlamentet och rådet lägga fram förslag för att säkerställa att gemenskapen och medlemsstaterna håller sig inom de fastställda utsläppsnivåerna och fullgör alla sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet.

Artikel 11

Upphävande

Beslut 93/389/EEG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till det här beslutet och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan.

Artikel 12

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 februari 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

M. McDowell

Ordförande

(1) EUT C 234, 30.9.2003, s. 51.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 21 oktober 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 26 januari 2004.

(3) EGT L 167, 9.7.1993, s. 31. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4) EGT L 33, 7.2.1994, s. 11.

(5) EGT L 130, 15.5.2002, s. 1.

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

BILAGA

Jämförelsetabell

>Plats för tabell>