Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 305/63


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/98/EG

av den 30 september 2004

om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG avseende begränsning av användning och utsläppande på marknaden av pentabromdifenyleter i system för utrymning av flygplan i nödsituationer i syfte att anpassa bilaga I till den tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (1) särskilt artikel 2a i detta, och

av följande skäl:

(1)

Pentabromdifenyleter (pentaBDE) är ett bromerat flamskyddsmedel som används för att skydda plaster, tyger och andra material.

(2)

På grundval av en riskbedömning som gjorts i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (2) har det bedömts vara nödvändigt att begränsa användningen och utsläppandet på marknaden av pentaBDE, varför ämnet infördes i bilaga I till direktiv 76/769/EEG.

(3)

På senare tid har ny information blivit tillgänglig som visar att pentaBDE används i tyg avsett för nödrutschbanor och livbåtar vid utrymning av flygplan, och att det inte kan ersättas av lämpliga alternativ på grund av de omfattande säkerhetstesterna och kraven i lagstiftningen.

(4)

Det är osannolikt att sådana rutschbanor orsakar utsläpp i miljön eller att människor utsätts för exponering, utom i nödfall under några sekunder och då bara i de sällsynta fall då materialet brinner.

(5)

Med tanke på den begränsade användningen av pentaBDE i system för utrymning av flygplan i nödsituationer och detta ämnes försumbara bidrag till de sammantagna hälso- och miljöriskerna kan pentaBDE släppas ut på marknaden och användas för detta ändamål.

(6)

Med tanke på att det är komplicerat att byta ut ämnet och eftersom tillståndsreglerna för flygplans nödsystem är komplexa samt på grund av de allvarliga socio-ekonomiska konsekvenserna, är det befogat att under begränsad tid göra undantag för material som behövs vid utrymning. Om användningen av pentaBDE tillåts i system för utrymning av flygplan i nödsituationer kan flygsäkerheten bibehållas, eftersom användningen av äldre nödsystem förhindras.

(7)

Direktiv 76/769/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Detta direktiv påverkar inte gemenskapens lagstiftning om minimikrav för arbetarskydd, särskilt inte bestämmelserna i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (3) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (4).

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 2005 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser senast från och med den 1 januari 2005.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 september 2004.

På kommissionens vägnar

Olli REHN

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/96/EG (EUT L 301, 28.9.2004, s. 51).

(2)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EUT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(4)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 50.


BILAGA

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall ändras på följande sätt:

I andra kolumnen i punkt 44 ”Pentabromdifenyleter C12H5Br5O” skall följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   Genom undantag skall punkterna 1 och 2 till och med den 31 mars 2006 inte gälla system för utrymning av flygplan i nödsituationer.”