Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

30.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005

av den 20 december 2005

om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet och Europaparlamentet välkomnade kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om EU:s handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) som ett första steg att komma till rätta med det akuta problemet med olaglig skogsavverkning och därmed sammanhängande handel.

(2)

I handlingsplanen läggs vikt vid styrelsereformer och kapacitetsuppbyggnad, underbyggda av åtgärder som syftar till att utveckla multilateralt samarbete och kompletterande åtgärder på efterfrågesidan för att minska konsumtionen av olagligt avverkat timmer och till att bidra till det vidare målet hållbart skogsbruk i timmerproducerande länder.

(3)

Handlingsplanen fastställer att det skall upprättas ett licenssystem för att se till att endast trävaruprodukter som lagligt producerats enligt den nationella lagstiftningen i det producerande landet får införas i gemenskapen och betonar att licenssystemet inte bör hindra laglig handel.

(4)

Genomförandet av licenssystemet kräver att importen av de relevanta trävaruprodukterna till gemenskapen underställs ett kontrollsystem, vilket skall tjäna som en garanti för dessa produkters laglighet.

(5)

För detta ändamål bör gemenskapen ingå frivilliga partnerskapsavtal med länder och regionala organisationer, vilka ålägger ett partnerland eller regional organisation en rättsligt bindande skyldighet att genomföra licenssystemet, inom den tidsplan som anges i respektive partnerskapsavtal.

(6)

Enligt licenssystemet bör vissa trävaruprodukter som exporteras från ett partnerland och införs i gemenskapen vid ett tullkontor och är avsedda för övergång till fri omsättning omfattas av en licens utfärdad av partnerlandet, i vilken det anges att trävaruprodukterna har framställts av lagligen avverkat inhemskt timmer eller från timmer som lagligen importerats till partnerlandet i enlighet med nationell lagstiftning enligt partnerskapsavtalet i fråga. Att dessa regler följs bör bli föremål för övervakning av tredje part.

(7)

Gemenskapens behöriga myndigheter bör kontrollera att varje sändning omfattas av en giltig licens innan den sändning som omfattas av licensen övergår till fri omsättning inom gemenskapen.

(8)

De enskilda medlemsstaterna bör bestämma vilka sanktioner som skall tillämpas vid eventuella överträdelser av denna förordning.

(9)

Licenssystemet bör inledningsvis omfatta ett begränsat antal trävaruprodukter. Antalet produkter kan enligt överenskommelse utvidgas till att omfatta andra produktkategorier.

(10)

Det är viktigt att snabbt revidera de bilagor som anger vilka länder och produkter som omfattas av licenssystemet. Vid dessa revideringar bör utvecklingen av tillämpningen av partnerskapsavtalen beaktas. Ett partnerland kan läggas till i bilaga I, när det har meddelat kommissionen att partnerlandet har genomfört alla de kontroller som behövs för att utfärda licenser för alla produkter som förtecknas i bilaga II och kommissionen även har bekräftat detta. Ett partnerland kan tas bort från bilaga I antingen när uppsägning av partnerskapsavtalet har gjorts ett år i förväg eller med omedelbar verkan vid upphävande av partnerskapsavtalet.

(11)

Bilaga II får ändras om kommissionen och samtliga partnerländer är överens om en sådan ändring. Bilaga III får ändras om kommissionen och det berörda partnerlandet är överens om en sådan ändring.

(12)

Ändringar av bilagorna I, II och III kommer att vara genomförandeåtgärder av teknisk art och för att förenkla och påskynda förfarandet bör antagandet av dem anförtros kommissionen. Sådana ändringar bör inbegripa varukoder på fyrsiffrig eller sexsiffrig kodnivå enligt nuvarande version av bilaga I till systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering.

(13)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1) varvid skillnad skall göras mellan de åtgärder som omfattas av förfarandet med föreskrivande kommitté och de åtgärder som omfattas av förvaltningskommittéförfarandet, varvid förvaltningskommittéförfarandet i vissa fall är det lämpligaste för ökad effektivitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

1.   Genom denna förordning upprättas ett gemenskapssystem med regler för import av vissa trävaruprodukter i syfte att genomföra systemet med Flegtlicenser.

2.   Licenssystemet skall genomföras genom partnerskapsavtal med timmerproducerande länder.

3.   Denna förordning skall tillämpas på import av de trävaruprodukter som anges i bilagorna II och III från de partnerländer som förtecknas i bilaga I.

Artikel 2

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

licenssystem för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (nedan kallat ”systemet med Flegtlicenser”): utfärdande av licenser för trävaruprodukter för export till gemenskapen från partnerländer samt genomförande i gemenskapen, i synnerhet gemenskapens bestämmelser om gränskontroller.

2.

partnerland: stater eller regionala organisationer som ingår ett partnerskapsavtal, enligt förteckningen i bilaga I.

3.

partnerskapsavtal: det avtal mellan gemenskapen och ett partnerland genom vilket gemenskapen och ett partnerland förpliktar sig att samarbeta till stöd för handlingsplanen för Flegt och att genomföra systemet med Flegtlicenser.

4.

regional organisation: en organisation bestående av suveräna stater som till organisationen har överfört befogenheter och givit den bemyndigande att ingå ett partnerskapsavtal på deras vägnar på de områden som omfattas av systemet med Flegtlicenser, enligt förteckningen i bilaga I.

5.

Flegtlicens: en handling av standardformat baserad på en sändning eller på marknadsdeltagande, vilken är förfalsknings- och manipuleringssäker och verifierbar och anger att en sändning är i överensstämmelse med kraven i systemet med Flegtlicenser samt har utfärdats och godkänts av ett partnerlands licensmyndighet. System för att utfärda, registrera och meddela licenser får vara baserade på papper eller på elektroniska medel, efter vad som är lämpligt.

6.

marknadsdeltagare: en privat eller offentlig aktör, verksam inom skogsbruk eller bearbetning eller handel med trävaruprodukter.

7.

licensmyndighet: den myndighet som ett partnerland utsett för att utfärda och godkänna Flegtlicenser.

8.

behörig(a) myndighet(er): den eller de myndigheter som EU:s medlemsstater utsett för att kontrollera Flegtlicenser.

9.

trävaruprodukter: de produkter som anges i bilagorna II och III och som omfattas av systemet med Flegtlicenser och som, när de importeras till gemenskapen, inte kan kategoriseras som ”icke-kommersiella varor” enligt artikel 1.6 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2);

10.

lagligt producerat timmer: trävaruprodukter som producerats från inhemskt lagligen avverkat timmer eller från timmer som lagligen importerats till ett partnerland i enlighet med nationell lagstiftning fastställd av det partnerlandet i enlighet med partnerskapsavtalet.

11.

import: övergång till fri omsättning för trävaruprodukter enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3).

12.

sändning: sändning av trävaruprodukter.

13.

export: fysisk avgång för eller utförsel av trävaruprodukter från alla delar av ett partnerlands geografiska territorium för införsel till gemenskapen.

14.

övervakning av tredje part: ett system genom vilket en organisation oberoende av partnerlandets offentliga myndigheter och dess skogs- och timmersektorer övervakar och rapporterar om tillämpningen av systemet med Flegtlicenser.

KAPITEL II

SYSTEM MED FLEGTLICENSER

Artikel 3

1.   Detta system med Flegtlicenser skall endast tillämpas på import från partnerländer.

2.   I varje partnerskapsavtal skall det ingå en överenskommen tidsplan för genomförande av de däri ingångna åtagandena.

Artikel 4

1.   Import till gemenskapen av trävaruprodukter som exporteras från partnerländer skall vara förbjuden, såvida inte sändningen omfattas av en Flegtlicens.

2.   Nu befintliga system som säkerställer att trävaruprodukter som exporteras från partnerländer är lagenliga och kan spåras på ett tillförlitligt sätt kan utgöra grunden för en Flegtlicens under förutsättning att dessa system har utvärderats och godkänts i enlighet med förfarandet i artikel 11.2, så att det är tillräckligt säkert att de berörda trävaruprodukterna är lagenliga.

3.   Trävaruprodukter av de arter som förtecknas i bilagorna A, B och C till rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (4) skall undantas från de krav som anges i punkt 1. Senast den 30 december 2010 skall kommissionen göra en översyn av detta undantag i enlighet med förfarandet i artikel 11.3.

Artikel 5

1.   För varje sändning skall det finnas en Flegtlicens tillgänglig för den behöriga myndigheten samtidigt som tulldeklarationen för sändningen visas upp för övergång till fri omsättning i gemenskapen. De behöriga myndigheterna skall – i elektronisk form eller på papper – registrera den ursprungliga Flegtlicensen tillsammans med motsvarande tulldeklaration.

Import av trävaruprodukter i enlighet med en Flegtlicens som utfärdats för marknadsdeltagare skall tillåtas så länge marknadsdeltagarens licens är giltig.

2.   De behöriga myndigheterna skall se till att kommissionen, eller de personer eller organ som kommissionen utser, får tillgång till relevanta handlingar och uppgifter, om det uppstår problem som hindrar en effektiv tillämpning av systemet med Flegtlicenser.

3.   De behöriga myndigheterna skall bevilja tillgång till relevanta handlingar och uppgifter för de personer eller organ som av partnerländerna utsetts till ansvariga för tredjepartsövervakningen av systemet med Flegtlicenser, men de behöriga myndigheterna skall inte vara skyldiga att lämna ut information som de inte har tillstånd att överlämna enligt nationell lagstiftning.

4.   De behöriga myndigheterna skall besluta huruvida ytterligare kontroll av sändningar är nödvändig med hjälp av en riskbaserad metod.

5.   Om tvivel uppstår avseende licensens giltighet får de behöriga myndigheterna hos licensmyndigheterna begära ytterligare kontroller och ytterligare upplysningar i enlighet med partnerskapsavtalet med det exporterande partnerlandet.

6.   Medlemsstaterna får ta ut avgifter för att täcka de nödvändiga kostnader som uppkommer på grund av de behöriga myndigheternas tjänsteutövning för kontroller enligt denna artikel.

7.   Tullmyndigheterna får upphäva övergången till fri omsättning eller hålla kvar trävaruprodukter, om de har anledning att anse att licensen inte är giltig. Kostnader som uppstår medan kontrollen genomförs skall belasta importören, såvida inte den berörda medlemsstaten beslutar annorlunda.

8.   Varje medlemsstat skall bestämma vilka sanktioner som skall utdömas om bestämmelserna i denna förordning överträds. Dessa sanktioner skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

9.   Kommissionen skall anta detaljerade krav för tillämpningen av denna artikel i enlighet med förfarandet i artikel 11.3.

Artikel 6

1.   Om de behöriga myndigheterna fastställer att kravet i artikel 4.1 inte är uppfyllt, skall de handla i enlighet med gällande nationell lagstiftning.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna all eventuell information om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts.

Artikel 7

1.   Medlemsstaterna skall utse de myndigheter som är behöriga för genomförandet av denna förordning och för kommunikation med kommissionen.

2.   Kommissionen skall förse alla behöriga myndigheter i medlemsstaterna med namn på och andra relevanta uppgifter om de licensmyndigheter som utsetts av partnerländerna, med styrkta provavtryck av de stämplar och namnteckningar som bevisar att licenserna utfärdats enligt lag samt med all annan relevant information som den mottagit om licenserna.

Artikel 8

1.   Medlemsstaterna skall senast den 30 april varje år överlämna en årsrapport för föregående kalenderår med följande uppgifter:

a)

Den kvantitet trävaruprodukter som importerats till medlemsstaten inom ramen för systemet med Flegtlicenser, fördelad per HS-nummer i bilagorna II och III och per partnerland.

b)

Det antal Flegtlicenser som mottagits, fördelat per HS-nummer i bilagorna II och III och per partnerland.

c)

Det antal fall och de kvantiteter trävaruprodukter där artikel 6.1 har tillämpats.

2.   Kommissionen skall besluta om formen för denna rapport i syfte att underlätta övervakningen av systemet med Flegtlicenser.

3.   Kommissionen skall senast den 30 juni varje år utarbeta en årlig sammanfattande rapport på grundval av information som inlämnats av medlemsstaterna i deras årsrapporter för det föregående kalenderåret och göra den tillgänglig för allmänheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (5).

KAPITEL III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 9

Två år efter det första partnerskapsavtalets ikraftträdande skall kommissionen lägga fram en rapport för rådet om genomförandet av denna förordning, vilken framför allt skall grundas på de sammanfattande rapporter som avses i artikel 8.3 och översynerna av partnerskapsavtalen. Rapporten skall i förekommande fall åtföljas av förslag till förbättring av systemet med Flegtlicenser.

Artikel 10

1.   Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 11.3 ändra förteckningen i bilaga I över partnerländer och deras utsedda licensmyndigheter.

2.   Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 11.3 ändra förteckningen över trävaruprodukter i bilaga II på vilka systemet med Flegtlicenser är tillämpligt. Dessa ändringar skall antas av kommissionen med beaktande av genomförandet av Flegt-partnerskapsavtalen. Sådana ändringar skall inbegripa varukoder på fyrsiffrig eller sexsiffrig kodnivå enligt den aktuella versionen av bilaga I till systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering.

3.   Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 11.3 ändra förteckningen över de trävaruprodukter i bilaga III på vilka systemet med Flegtlicenser är tillämpligt. Dessa ändringar skall antas av kommissionen med beaktande av genomförandet av Flegt-partnerskapsavtalen. Sådana ändringar skall inbegripa varukoder på fyrsiffrig eller sexsiffrig kodnivå enligt den aktuella versionen av bilaga I till systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering och endast vara tillämpliga i förhållande till de motsvarande partnerländerna enligt bilaga III.

Artikel 11

1.   Kommissionen skall biträdas av kommittén för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt), nedan kallad ”kommittén”.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2005.

På rådets vägnar

M. BECKETT

Ordförande


(1)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 883/2005 (EUT L 148, 11.6.2005, s. 5).

(3)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).

(4)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1332/2005 (EUT L 215, 19.8.2005, s. 1).

(5)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PARTNERLÄNDER OCH DERAS UTSEDDA LICENSMYNDIGHETER


BILAGA II

Skogsvaruprodukter på vilka systemet med Flegtlicenser är tillämpligt oberoende av partnerland

HS-nummer

Beskrivning

4403

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä

4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för annat liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm

4412

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat


BILAGA III

Skogsvaruprodukter på vilka systemet med Flegtlicenser är tillämpligt endast i förhållande till motsvarande partnerländer

Partnerland

HS-nummer

Beskrivning