Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

9.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/63


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 mars 2006

om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om användningen av EMAS logotyp i undantagsfallen med transportförpackningar och tertiära förpackningar

[delgivet med nr K(2006) 306]

(Text av betydelse för EES)

(2006/193/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) (1), särskilt i artikel 8.3 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

EMAS-logotypen anger för allmänheten och andra intresserade parter att den EMAS-registrerade organisationen har inrättat ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 761/2001.

(2)

EMAS-logotypen får inte användas på produkter eller deras förpackningar, eller tillsammans med jämförande krav avseende andra produkter, aktiviteter eller tjänster. Som en del av utvärderingen enligt artikel 15.3 i förordning (EG) nr 761/2001 skall kommissionen överväga under vilka särskilda omständigheter EMAS-logotypen skulle kunna användas.

(3)

Vissa EMAS-registrerade organisationer har visat intresse av att använda EMAS-logotypen på sina transportförpackningar eller tertiära förpackningar som ett effektivt sätt att meddela miljöinformation till berörda parter på.

(4)

I utvärderingen, som utfördes i enlighet med artikel 15.3 i förordning (EG) nr 761/2001 av kommissionen och i samarbete med medlemsstaterna, om användningen, erkännandet och tolkningen av logotypen, drogs slutsatsen att fallet med transportförpackningar och tertiära förpackningar, såsom de definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (2), är en särskild omständighet i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EG) nr 761/2001, med tanke på att sådana förpackningar inte har något direkt samband med produkterna och därför är användningen av EMAS-logotypen på sådana förpackningar tillåten.

(5)

Dessutom, för att säkerställa att det inte finns någon risk för sammanblandning med produktrelaterade miljömärken och för att tydligt informera allmänheten och andra berörda parter om att användningen av logotypen inte på något sätt har något samband med produkternas egenskaper eller själva produkten som befinner sig i transportförpackningen eller den tertiära förpackningen utan med det miljöledningssystem som tillämpas av den registrerade organisationen, bör ytterligare information anges i logotypen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 761/2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

EMAS-registrerade organisationer får använda de två versionerna av EMAS-logotypen som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 761/2001 på sin transportförpackning eller tertiära förpackning i enlighet med artikel 3.1 i direktiv 94/62/EG.

I sådana fall skall EMAS-logotypen kompletteras med följande text: ”[Namn på den EMAS-registrerade organisationen] är en organisation som är registrerad i enlighet med gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 114, 24.4.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 196/2006 (EUT L 32, 4.2.2006, s. 4).

(2)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 10. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/20/EG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 17).