Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

27.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 323/2007

av den 26 mars 2007

om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (1), särskilt artikel 7.6 och artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Som anges i del 1 i bilaga V till förordning (EG) nr 850/2004 kan de metoder som fastställs i del 2 av den bilagan också i vissa fall kräva förbehandling. Del 2 av bilaga V bör därför ändras i enlighet med detta.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är de som är lämpligast för att säkerställa en hög skyddsnivå.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 850/2004 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 7, rättad i EUT L 229, 29.6.2004, s. 5. Förordningen senast ändrad av rådets förordning (EG) nr 172/2007 (EUT L 55, 23.2.2007, s. 1).

(2)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

I del 2 i bilaga V till förordning (EG) nr 850/2004 skall följande stycke läggas till efter första meningen:

”Förbehandling före permanent lagring enligt den här delen av bilagan får företas under förutsättning att ett ämne som isoleras från avfallet vid förbehandlingen sedermera bortskaffas enligt del 1 av denna bilaga. Dessutom får ompackning och tillfällig lagring äga rum före sådan förbehandling eller före den permanenta lagringen enligt denna del av denna bilaga.”