Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1376/2007

av den 23 november 2007

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier (1), särskilt artikel 22.4, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 304/2003 genomför Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (PIC-konventionen). Konventionen undertecknades den 11 september 1998 och godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2003/106/EG (2).

(2)

Bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 bör ändras för att ta hänsyn till regler för vissa kemikalier som införts i enlighet med rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (3), rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (4), Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (5) och annan gemenskapslagstiftning. I vissa fall kommer restriktioner som införs genom dessa rättsakter att gälla först från en senare tidpunkt. För att underlätta genomförandet bör i dessa fall inte heller skyldigheterna enligt förordning (EG) nr 304/2003 börja tillämpas före den tidpunkten.

(3)

Enligt direktiv 76/769/EEG gäller stränga restriktioner för industriellt bruk av perfluoroktansulfonat, och detta ämne bör därför läggas till i förteckningarna över kemikalier i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003.

(4)

Det har beslutats att inte ta upp ämnena dimetenamid, fosalon, alaklor, tiodikarb, oxidemetonmetyl, kadusafos, karbofuran, karbosulfan, haloxifop-R som verksamma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Det innebär att dessa verksamma ämnen är förbjudna för användning som bekämpningsmedel och därför bör läggas till i förteckningarna över kemikalier i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003.

(5)

Det har beslutats att inte ta upp karbaryl och triklorfon som verksamma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och att inte ta upp karbaryl och triklorfon som verksamma ämnen i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG. Det innebär att dessa verksamma ämnen är förbjudna för användning som bekämpningsmedel och därför bör läggas till i förteckningarna över kemikalier i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003.

(6)

Det har beslutats att inte ta upp malation som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Det innebär att detta verksamma ämne är förbjudet för användning i underkategorin bekämpningsmedel i gruppen växtskyddsmedel och därför bör läggas till i förteckningen över kemikalier i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003.

(7)

Det har beslutats att inte ta upp fenitrotion, diklorvos, diazinon och diuron som verksamma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Det innebär att dessa verksamma ämnen är förbjudna för användning i underkategorin bekämpningsmedel i gruppen växtskyddsmedel och därför bör läggas till i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003. Detta trots att ämnena har identifierats och anmälts för utvärdering enligt direktiv 98/8/EG och därför kan fortsätta att godkännas av medlemsstaterna fram till dess att ett beslut enligt det direktivet fattas.

(8)

Enligt artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG får medlemsstaterna under en tolvårsperiod godkänna att växtskyddsmedel som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden. Den tidsperioden har förlängts genom kommissionens förordning (EG) nr 2076/2002 av den 20 november 2002 om förlängning av den tidsperiod som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG samt om att inte förteckna vissa verksamma ämnen i bilaga I till det direktivet och att återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (6). Eftersom inget direktiv om upptagande av de verksamma ämnena azinfosmetyl och vinklozolin i bilaga I till direktiv 91/414/EEG antogs före utgången av den tidsperiod som fastställts för de ämnena, måste dock medlemsstaterna från och med den 1 januari 2007 dra tillbaka sina nationella godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen. Det är alltså förbjudet att använda de verksamma ämnena azinfosmetyl och vinklozolin som bekämpningsmedel, och de bör därför läggas till i förteckningen över kemikalier i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003.

(9)

Bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 29 i direktiv 67/548/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 ska ändras enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 november 2007.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 63, 6.3.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 777/2006 (EUT L 136, 24.5.2006, s. 9).

(2)  EUT L 63, 6.3.2003, s. 27.

(3)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/51/EG (EUT L 257, 3.10.2007, s. 13).

(4)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/52/EG (EUT L 214, 17.8.2007, s. 3).

(5)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/47/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 21).

(6)  EGT L 319, 23.11.2002, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1980/2006 (EUT L 368, 23.12.2006, s. 96).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

I del 1 ska följande uppgifter läggas till:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr

Underkategori (1)

Begränsningar för användning (2)

Länder för vilka ingen anmälan behövs

”Alaklor +

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

Azinfosmetyl

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

Kadusafos +

95465-99-9

ej tilldelat

2930 90 85

p(1)

b

Karbaryl + (1)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)–p(2)

b–b

Karbofuran +

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

Karbosulfan +

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

Diazinon (1)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

Diklorvos (1)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

Dimetenamid +

87674-68-8

ej tilldelat

2934 99 90

p(1)

b

Diuron

330-54-1

206-354-4

2924 21 90

p(1)

b

Fenitrotion (1)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

Haloxifop-R + (1)

95977-29-0

ej tilldelat

2933 39 99

p(1)

b

(Haloxifop-P-metylester)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

Malation (1)

121-75-5

204-497-7

2930 90 85

p(1)

b

Oxidemetonmetyl +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

Perfluoroktansulfonat

PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metallsalt (O-M+), halid, amid och andra derivat, även polymerer) (2)

1763-23-1

217-179-8

2904 90 20

i(1)

sr

2795-39-3

med flera

220-527-1

2904 90 20

med flera

Fosalon +

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

Tiodikarb + (1)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

Triklorfon + (1)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)–p(2)

b–b

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

2.

I del 2 ska följande uppgifter läggas till:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr

Kategori (*)

Begränsningar för användning (**)

”Alaklor

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Kadusafos

95465-99-9

ej tilldelat

2930 90 85

p

b

Karbaryl

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

Karbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p

b

Karbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p

b

Dimetenamid

87674-68-8

ej tilldelat

2934 99 90

p

b

Haloxifop-R

95977-29-0

ej tilldelat

2933 39 99

p

b

(Haloxifop-P-metylester)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

Oxidemetonmetyl

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Perfluoroktansulfonat

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metallsalt (O-M+), halid, amid och andra derivat, även polymerer)

1763-23-1

217-179-8

2904 90 20

i

sr

2795-39-3

med flera

220-527-1

2904 90 20

med flera

Fosalon

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

Tiodikarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Triklorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b”


(1)  Detta ska tillämpas från och med den 19 december 2007.

(2)  Detta ska tillämpas från och med den 27 juni 2008.”