Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets direktiv 88/218/EEG av den 11 april 1988 om ändring av direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 098 , 15/04/1988 s. 0048 - 0048

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0161

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0161RÅDETS DIREKTIV av den 11 april 1988 om ändring av direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon (88/218/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Direktiv 85/3/EEG (), föreskriver att högsta tillåtna bredd skall vara 2 500 mm för samtliga fordon.

Transport av varor som under transporten måste hållas vid en viss temperatur kräver att man använder specialfordon som är utrustade med isolerande väggar.

Extra inre utrymme krävs för luftcirkulation och för att hindra kontakt mellan varorna och väggarna. Med dagens isoleringsteknik bör isolerande väggar vara minst 45 mm tjocka. Det är därför omöjligt att på ett effektivt sätt använda lastpallar av standardtyp med dimensionen 1 200 x 800 mm och att även uppfylla kravet på en högsta tillåtna bredd av 2 500 mm.

Den högsta tillåtna bredden på 2 500 mm enligt direktiv 85/3/EEG bör därför ökas, men endast för kategorin "kyltransportfordon".HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 85/3/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande strecksats skall införas som den femte strecksatsen i artikel 2:

"- Tjockväggigt kyltransportfordon: fordon vars fasta eller avtagbara påbyggnader är särskilt utrustade för transport av varor under kontrollerade temperaturförhållanden i enlighet med klasserna B, C, E och F i avtalet av den 1 september 1970 om internationella transporter av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådana transporter (ATP) och vilkas sidoväggar, isoleringen inräknad, är vardera minst 45 mm tjocka;"

2. Avsnitt 1.2 i bilaga 1 skall ersättas med följande:

"1.2 Maximal bredd:

>Plats för tabell>

"

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1989 vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 11 april 1988.

På rådets vägnar

H. RIESENHUBER

Ordförande

() EGT nr C 148, 6.6.1987, s. 10.

() EGT nr C 305, 16.11.1987, s. 152.

() EGT nr C 319, 30.11.1987, s. 25.

() EGT nr L 2, 3.1.1985, s. 14.