Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets direktiv 89/338/EEG av den 27 april 1989 om ändring av direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 142 , 25/05/1989 s. 0003 - 0006

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0005

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0005RÅDETS DIREKTIV av den 27 april 1989 om ändring av direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon (89/338/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I direktiv 85/3/EEG(4), senast ändrat genom direktiv 88/218/EEG(5), fastställs vissa vikter, dimensioner och andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon avsedda för godstransport.

Vissa vikter och dimensioner bör fastställas även för andra fordon, inklusive fordon som är avsedda för persontransport, nämligen motorfordon med två, tre och fyra axlar, inklusive ledbussar, och fordonskombinationer med fyra axlar.

Hänsyn skall tas till fordonets utrustning (dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig inom gemenskapen) vid bestämning av högsta tillåtna vikter för motorfordon med tre eller fyra axlar och för tandemaxlar.

Som följd av beskaffenheten av vissa delar av vägnätet i Irland och Storbritannien är det för tillfället inte möjligt att tillämpa samtliga bestämmelser i detta direktiv. Tillämpningen av vissa av dessa bestämmelser i dessa medlemsstater bör därför tillfälligt uppskjutas. Rådet skall på förslag från kommissionen senast den 1 juli 1989 fastställa den dag då dessa undantag upphör att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 85/3/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.1 a skall ersättas med följande:

"a) dimensionerna för fordon som har minst fyra hjul, som är konstruerade för en hastighet som överstiger 25 km/tim och som är avsedda att användas på väg för

- antingen godstransport och med en högsta totalvikt med last som överstiger 3,5 ton,

- eller persontransport med mer än nio sittplatser, förarens sittplats inräknad."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

I detta direktiv avses med

- "motorfordon": varje motordrivet fordon som för egen kraft körs på väg,

- "släpvagn": varje fordon som är avsett att kopplas till ett motorfordon, med undantag för påhängsvagnar, och som är konstruerade och utrustade för godstransporter,

- "påhängsvagn": varje fordon som är avsett att kopplas till ett motorfordon på så sätt att en del av påhängsvagnen vilar på motorfordonet och så att en väsentlig del av dess vikt och av dess last upptas av motorfordonet, och som är konstruerat och utrustat för godstransport,

- "fordonskombination": antingen

- varje fordonståg som består av ett motorfordon med en tillkopplad släpvagn, eller

- varje ledat fordon som består av ett motorfordon med en tillkopplad påhängsvagn,

- "tjockväggiga kylfordon": varje fordon med fast eller avtagbart karrosseri som är särskilt utrustat för godstransport vid reglerad temperatur enligt klasserna B, C, E och F i överenskommelsen av den 1 september 1970 om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om den särskilda utrustning som skall användas för sådan transport (ATP) och vars sidoväggar inklusive isolering har en tjocklek av minst 45 mm,

- "buss": varje fordon med mer än nio sittplatser inklusive förarens och som är konstruerat och utrustat för transport av passagerare och deras bagage. Fordonet kan ha en eller flera våningar och kan även dra en bagagesläpvagn,

- "ledad buss": varje buss bestående av två stela sektioner som är kopplade till varandra via en led. På denna typ av fordon skall det finnas en förbindelse mellan passagerarutrymmena i de två stela sektionerna. Vid ledsektionerna skall passagerarna kunna förflytta sig fritt mellan de två stela sektionerna. Sammankoppling och isärkoppling av de två sektionerna skall endast kunna utföras i en verkstad,

- "största tillåtna dimensioner": de största dimensioner som ett fordon är godkänt för enligt myndigheterna i den stat där fordonet är registrerat eller taget i bruk då fordonet används i internationell trafik enligt detta direktiv,

- "högsta tillåtna vikt": den högsta vikt som ett lastat fordon är godkänt för enligt myndigheterna i den stat där fordonet är registrerat eller taget i bruk då fordonet används i internationell trafik enligt detta direktiv,

- "högsta tillåtna axeltryck:" det högsta tryck från en enkel axel eller en axelkombination i belastat tillstånd som ett fordon är godkänt för enligt myndigheterna i den stat där fordonet är registrerat eller taget i bruk då fordonet används i internationell trafik enligt detta direktiv."

3. Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

Efter samråd med kommissionen skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv:

- Från och med den 1 juli 1986 vad avser genomförandet av alla bestämmelserna i direktivet frånsett de som behandlas i följande strecksatser.

- Senast den 1 januari 1989 vad avser genomförandet av punkt 1.2 b i bilaga 1.

- Från och med den 1 januari 1990 vad avser genomförandet av artikel 4 och bilaga 2.

- Från och med den 1 juli 1991 vad avser genomförandet av punkt 1 i bilaga 1 avseende fordon avsedda för persontransport.

- Från och med den 1 januari 1992 vad avser genomförandet av punkt 3.4.1 i bilaga 1.

- Från och med den 1 januari 1993 vad avser genomförandet av punkterna 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 2.4, 3.4.2, 3.5 och 4.3 i bilaga 1.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder som de vidtar för att genomföra detta direktiv."

4. Artikel 8 skall ändras på följande sätt:

- I punkt 1 skall det första stycket ersättas med följande:

"1. Bestämmelserna i artikel 3 vad avser de i punkterna 2.2.1, 2.2.2 och 3.3.2 i bilaga 1 nämnda normerna skall tillfälligt inte gälla för Irland och Storbritannien."

- Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. Bestämmelserna i artikel 3 vad avser de i punkt 3.4.1 i bilaga 1 nämnda normerna skall tillfälligt inte gälla för Irland och Storbritannien.

Dessa två medlemsstater skall dock tillämpa artikel 3 för de i punkterna 2.2.1 och 2.2.2 i bilaga 1 nämnda fordonskombinationerna för vilka axeltrycket per drivaxel inte överstiger 10,5 ton."

- Följande punkter skall införas:

"5. Bestämmelserna i artikel 3 vad avser de i punkterna 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 och 3.4.2 i bilaga 1 nämnda normerna skall tillfälligt inte gälla för Irland och Storbritannien.

Dessa två medlemsstater skall dock tillämpa artikel 3 för de i punkterna 2.2.3, 2.2.4, 2.3 och 2.4 i bilaga 1 nämnda fordonen för vilka

a) trycket per drivaxel inte överstiger 10,5 ton och

b) totalvikten i lastat tillstånd inte överstiger

- 35 ton för de i punkterna 2.2.3 och 2.2.4 nämnda fordonen,

- 17 ton för de i punkt 2.3.1 nämnda fordonen,

- 30 ton för de i punkt 2.3.3 nämnda fordonen, under de villkor som anges i den punkten och i punkt 4.3,

- 27 ton för de i punkt 2.4 nämnda fordonen.

6. Kommissionen skall till rådet, senast en månad efter antagandet av detta direktiv, lämna in ett förslag grundat på detta direktiv om den dag då det i punkt 5 nämnda undantaget skall upphöra att gälla.

Rådet skall med kvalificerad majoritet besluta om detta förslag före den 1 juli 1989."

5. Bilaga 1 skall ändras enligt följande:

a) Följande strecksats skall läggas till punkt 1.1:

">Plats för tabell>

";

b) Följande tillägg skall göras till punkt 2.2:

">Plats för tabell>

";

c) Följande punkter skall läggas till:

">Plats för tabell>

"

d) Punkt 3 skall ändras på följande sätt:

- Punkt 3.4 skall indelas på följande sätt:

">Plats för tabell>

";

- Följande punkter skall läggas till:

">Plats för tabell>

"

e) Följande skall läggas till punkt 4:

"4.3

Tillåten största vikt som beror på axelavståndet

Den tillåtna största vikten i ton för ett fyraxlat motorfordon får inte överstiga fem gånger avståndet i meter mellan fordonets främre och bakersta axlar."

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 27 april 1989.

På rådets vägnar

J. BARRIONUEVO PENA

Ordförande

(1) EGT nr C 90, 11.9.1971, s. 25;

EGT nr C 16, 18.1.1979, s. 3;

EGT nr C 173, 2.7.1988, s. 12.

(2) EGT nr C 124, 17.12.1971; s. 63,

EGT nr C 144, 15.6.1981, s. 80;

EGT nr C 187, 18.7.1988, s. 209.

(3) EGT nr C 61, 10.6.1972, s. 5;

EGT nr C 113, 7.5.1980, s. 14;

EGT nr C 208, 8.8.1988, s. 56.

(4) EGT nr L 2, 3.1.1985, s. 14.

(5) EGT nr L 98, 15.4.1988, s. 48.