Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 90/629/EEG av den 30 oktober 1990 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 341 , 06/12/1990 s. 0014 - 0019

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0016

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0016KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 30 oktober 1990 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon (90/629/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/115/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 82/318/EEG(2), och särskilt artikel 6 i detta, och

med beaktande av följande:

Praktisk erfarenhet och den tekniska utvecklingen har visat att trafiksäkerheten kan förbättras genom att krav liknande dem som redan gäller även införs för fordonskategorierna M2 med en totalvikt som överstiger 3 500 kg och M3 (bussar), vilka hittills inte omfattats av kraven, samt att det är möjligt att utsträcka kraven till att generellt gälla sätenas placering i andra fordonskategorier, vilka hittills inte omfattats av kraven.

Erfarenheten visar även att vissa befintliga krav och bestämmelser behöver ändras något.

Skyddet mot "underglidning" bör förbättras, vilket kan ske genom att bilbältenas fästpunkter ändras och/eller genom ändringar i stolkonstruktionen; en provningsmetod behöver utvecklas som kan påvisa förbättringen i skyddsnivån.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenligt med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiv om avskaffande av tekniska handelshinder inom motorfordonssektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 76/115/EEG ändras härmed i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Från och med den 1 maj 1991 får ingen medlemsstat av skäl som berör fästpunkter för bilbälten

- vägra att bevilja EEG-typgodkännande för en viss fordonstyp, att utlämna kopia av det intyg som avses i artikel 10.1 sista strecksatsen i rådets direktiv 70/156/EEG(3) eller att bevilja nationellt typgodkännande, eller

- förbjuda att fordon tas i bruk,

om fästpunkterna i fordon av denna typ eller i dessa fordon uppfyller bestämmelserna i direktiv 76/115/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv.

2. Från och med den 1 juli 1992

- skall medlemsstaterna inte längre utfärda kopia av det intyg som avses i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp,

- får medlemsstaterna vägra att bevilja nationellt typgodkännande för en fordonstyp,

om fästpunkterna inte uppfyller kraven i direktiv 76/115/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv.

3. Från och med den 1 juli 1997 får medlemsstaterna förbjuda att fordon tas i bruk, vars fästpunkter inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 76/115/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv.

Artikel 3

Kommissionen skall senast den 31 december 1992 göra en ytterligare översyn av bestämmelserna i direktiv 76/115/EEG, och särskilt punkt 4.4.3 i bilaga 1 till detta, för att förbättra skyddet mot underglidning, vilket kan innebära nya åtgärder med åtföljande dynamiska testmetoder.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 maj 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 1990.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 6.

(2) EGT nr L 139, 19.5.1982, s. 9.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

BILAGA

Bilaga 1 ändras på följande sätt:

Efter punkt 1.6 skall en ny punkt 1.6.1 läggas till:

"1.6.1 "Främre passagerarsäte: ett säte där den främsta H-punkten ligger i eller framför det lodräta planet vinkelrätt mot fordonet genom förarens R-punkt."

Punkt 4.2.1.1 skall ändras till att lyda:

"inbyggda upprullare. Denna bestämmelse gäller inte fordon för vilka det enligt punkt 4.3 är tillåtet med endast höftbälten för de yttre sittplatserna. Om förankringarna...""Punkt 4.3 skall ersättas med följande:

"4.3 Minsta antal bältesförankringar som skall finnas (se tillägg 1)

4.3.1. Varje fordon i kategorierna M och N (utom de fordon som har särskilt utformade platser för stående passagerare i kategorierna M2 över 3,5 ton samt M3) skall vara utrustat med bältesförankringar som uppfyller kraven i detta direktiv.

4.3.2. Det minsta antalet bältesförankringar för varje framåtriktad sittplats skall vara det som anges i tillägg 1.

4.3.3. På yttre sittplatser - förutom de främre - i fordonskategori M1, som visas i bilaga 1 och markeras med symbolen Ø, tillåts två nedre förankringar där det finns en genomgång som tillåter passagerare att passera till andra delar av fordonet mellan sätet och fordonets närmaste sidovägg. Ett utrymme mellan ett säte och sidoväggen betraktas som en passage om avståndet från denna sidovägg med alla dörrar stängda till ett lodrätt längsgående plan som går genom centrumlinjen på det aktuella sätet - mätt i läget för R-punkten och vinkelrätt mot fordonets genomsnittliga längsplan - överstiger 500 mm.

4.3.4. På de främre mittersta sittplatserna, som visas i tillägg 1 och markeras med symbolen *, skall två nedre förankringar anses tillräckliga om vindrutan ligger utanför den referenszon som definieras i bilaga 2 till direktiv 74/60/EEG; om den ligger inom denna referenszon erfordras tre förankringar.

I fråga om förankringar betraktas vindrutan som en del av referenszonen när den kan komma i statisk kontakt med provningsutrustningen enligt den metod som beskrivs i bilaga 2 till direktiv 74/60/EEG.

4.3.5. För alla sittplatser som visas i tillägg 1 och som markeras med symbolen

, skall utsatta sittplatser enligt definitionen i punkt 4.3.6 vara försedda med två nedre förankringar.

4.3.6. En utsatt sittplats är en sittplats som saknar skyddsskärm framför sätet inom följande definierade område:

- Mellan två vågräta plan, ett genom H-punkten och det andra 400 mm däröver.

- Mellan två lodräta längsgående plan vilka ligger symmetriskt i förhållande till H-punkten och 400 mm ifrån varandra.

- Bakom ett lodrätt plan vinkelrätt mot fordonet 1,30 m från H-punkten.

Med skyddsskärm menas här en tillräckligt stark sammanhängande yta som, om en sfär med 165 mm diameter projiceras geometriskt vågrätt och i längsgående riktning genom vilken punkt som helst i det utrymme som definieras ovan, inte på någon punkt har en öppning som tillåter den geometriska projektionen av sfären att passera.

Ett säte betraktas som en utsatt sittplats om skyddsskärmarna inom det utrymme som definieras ovan har en sammanlagd yta som understiger 800 cm².

4.3.7. Bältesförankringar erfordras inte för fällbara säten, inte heller för säten i sådana fordon som avses i 4.3.5. Om fordonet är försett med förankringar vid sådana säten skall dessa dock uppfylla bestämmelserna i detta direktiv.

I detta fall är två nedre förankringar tillräckliga."

Punkt 4.4.3 skall lyda:

"4.4.3 Läget för de nedre effektiva bältesförankringarna (se tillägg 2)

4.4.3.1. Framsäten, fordonskategori M1

Hos motorfordon i kategori M1 skall vinkeln á1 (på motsatt sida mot bälteslåset) ligga mellan 30 och 80° och vinkeln á2 (vid bälteslåset) mellan 45 och 80°. Bägge vinkelkraven skall gälla för samtliga normala åklägen för framsäten. I de fall åtminstone en av vinklarna á1 och á2 är konstant i alla normala användningslägen skall värdet vara 60 ± 10°.

För justerbara säten med justeringsanordning enligt beskrivning i punkt 1.12 och med en ryggstödslutning av mindre än 20° (se bilaga 3 figur 1) får vinkeln á1 understiga det minimivärde (30°) som anges ovan, förutsatt att den inte understiger 20° i något normalt användningsläge.

4.4.3.2. Baksäten, fordonskategori M1

Hos motorfordon i kategori M1 skall vinklarna á1 och á2 ligga mellan 30 och 80° för alla baksäten. Vid justerbara baksäten skall värdena gälla för alla normala användningslägen.

4.4.3.3. Framsäten, andra fordonskategorier än M1

Hos motorfordon i andra kategorier än M1 skall vinklarna á1 och á2 ligga mellan 30 och 80° för samtliga normala åklägen för framsäten. I de fall åtminstone en av vinklarna á1 och á2 är konstant i alla normala användningslägen på fordon vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton, skall värdet vara 60 ± 10°.

4.4.3.4. Baksäten och särskilda fram- eller baksäten, andra fordonskategorier än M1

Hos fordon i andra kategorier än M1 får vad gäller

- säten av sofftyp,

- justerbara säten (fram och bak) med justeringsanordning enligt beskrivning i punkt 1.12 med en ryggstödslutning av mindre än 20° (se bilaga 3 figur 1), och

- andra baksäten,

vinklarna á1 och á2 ligga mellan 20 och 80° för alla normala användningslägen. För framsäten på fordon vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton, där åtminstone en av vinklarna á1 och á2 är konstant i alla normala användningslägen, skall värdet vara 60 ± 10°."

Nuvarande punkt 4.4.3.3 skall betecknas 4.4.3.5.

Följande text skall läggas till i slutet av punkt 4.4.4.1:

"Ett fordon med två dörrar där dessa skall ge tillträde till såväl fram- som baksäte och där den övre förankringen sitter i B-stolpen skall systemet vara utformat så att det inte hindrar instigning i eller utstigning ur fordonet."

Efter punkt 5.2.3 skall en ny punkt 5.2.4 läggas till:

"5.2.4. Om en annan provningsmetod används än den som föreskrivs i punkt 5.2.1 - 5.2.3 i detta direktiv skall det bevisas att den är likvärdig."

Punkt 5.3.5.3 skall lyda:

"5.3.5.3. När en tillverkare utrustar sitt fordon med bilbälten får motsvarande förankringar, om tillverkaren så begär, endast genomgå en provning under vilken belastningarna överförs till förankringarna genom en anordning som har samma geometri som de bälten vilka skall fästas i förankringarna."

Punkt 5.3.6 skall lyda:

"5.3.6. Om övre förankringar saknas för de yttre och mittersta sätena skall de undre förankringarna utsättas för ett prov enligt punkt 5.4.3 där belastningarna överförs till dem genom en anordning som har samma geometri som ett höftbälte."

Punkt 5.4.1.2 skall lyda:

"5.4.1.2. För fordon i kategorierna M1 och N1 skall en belastning av 1 350 ± 20 daN utövas av en draganordning (se bilaga 4 figur 2) som fästs i förankringarna till samma bälte genom en anordning som har samma geometri som det övre axelbandet för ett sådant bilbälte.

För fordon i kategori M2 och N2 skall belastningen vid provet vara 675 ± 20 daN.

För fordon i kategori M3 och N3 skall belastningen vid provet vara 450 ± 20 daN."

Punkt 5.4.1.3 skall lyda:

"5.4.1.3. För fordon i kategori M1 och N1 skall samtidigt en dragkraft av 1 350 ± 20 daN anbringas på en draganordning (se bilaga 4 figur 1) som fästs vid de två undre bältesförankringarna.

För fordon i kategori M2 och N2 skall belastningen vid provet vara 675 ± 20 daN.

För fordon i kategori M3 och N3 skall belastningen vid provet vara 450 ± 20 daN."

Punkt 5.4.2.1 skall lyda:

"5.4.2.1. För fordon i kategori M1 och N1 skall en dragkraft av 1 350 ± 20 daN anbringas på en draganordning (se bilaga 4 figur 2) som fästs vid den övre förankringen och motstående undre förankring till samma bilbälte och med användning av en bältesupprullare vid den övre fästpunkten, om en sådan levereras av tillverkaren.

För fordon i kategori M2 och N2 skall belastningen vid provet vara 675 ± 20 daN.

För fordon i kategori M3 och N3 skall belastningen vid provet vara 450 ± 20 daN."

Punkt 5.4.2.2 skall lyda:

"5.4.2.2. För fordon i kategori M1 och N1 skall samtidigt en dragkraft av 1 350 ± 20 daN anbringas på en draganordning (se bilaga 4 figur 1) som fästs vid de undre bältesförankringarna.

För fordon i kategori M2 och N2 skall belastningen vid provet vara 675 ± 20 daN.

För fordon i kategori M3 och N3 skall belastningen vid provet vara 450 ± 20 daN."

Punkt 5.4.3 skall lyda:

"5.4.3 Provning av konstruktionen hos ett höftbälte

För fordon i kategori M1 och N1 skall en belastning av 2 225 ± 20 daN anbringas på en draganordning (se bilaga 4 figur 1) som fästs vid de två undre bältesförankringarna.

För fordon i kategori M2 och N2 skall belastningen vid provet vara 1 110 ± 20 daN.

För fordon i kategori M3 och N3 skall belastningen vid provet vara 740 ± 20 daN."

I punkt 5.4.4.2 skall den mening som infördes genom direktiv 82/318/EEG ändras till att lyda:

"För fordon i kategori M2 och N2 skall denna kraft motsvara 10 gånger vikten hos det kompletta sätet; för kategori M3 och N3 skall den motsvara 6,6 gånger vikten hos det kompletta sätet."

Nuvarande punkt 5.4.5.2 och 5.4.5.3 skall ersättas med följande nya punkt 5.4.5.2:

"5.4.5.2. För fordon i kategori M1 och N1 skall samtidigt en dragkraft av 1 350 ± 20 daN anbringas på en draganordning (se bilaga 4 figur 3) som fästs vid de två nedre bältesförankringarna.

För fordon i kategori M2 och N2 skall belastningen vid provet vara 675 ± 20 daN.

För fordon i kategori M3 och N3 skall belastningen vid provet vara 450 ± 20 daN."

Följande nya tillägg 1 och 2 skall läggas till i bilaga 1:

"Tillägg 1

>Plats för tabell>

"

"Tillägg 2

>Plats för tabell>

"