Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 96/38/EG av den 17 juni 1996 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/115/EEG om förankring av säkerhetsbälten i motorfordon (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 187 , 26/07/1996 s. 0095 - 0105KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/38/EG av den 17 juni 1996 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/115/EEG om förankring av säkerhetsbälten i motorfordon (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om medlemsstaternas typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 95/54/EG (2), särskilt artikel 13.2 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 76/115/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av säkerhetsbälten i motorfordon (3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 90/629/EEG (4), särskilt artikel 3 i detta, och

med beaktande av följande:

Direktiv 76/115/EEG är ett av särdirektiven om det förfarande för EEG-typgodkännande som har fastställts genom direktiv 70/156/EEG. Bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG om fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter gäller därför för det här direktivet.

Särskilt artiklarna 3.4 och 4.3 i direktiv 70/156/EEG nödvändiggör att ett informationsdokument medföljer varje enskilt direktiv som innehåller de gällande punkterna i bilaga I till nämnda direktiv samt också ett typgodkännandeintyg som grundar sig på bilaga VI för att kunna datorisera typgodkännanden.

Det är möjligt att förbättra passagerarnas säkerhet mot att kastas ut från fordon om en olycka inträffar genom att kräva midjebälte med upprullning för alla fram- och bakåtriktade säten i motorfordon av kategori M2 och M3 (bortsett från fordon som är särskilt anpassade både för tätortstrafik och för stående passagerare), som förutses i kommissionens direktiv 90/628/EEG (5).

Ikraftträdandet av en ändring i rådets direktiv 77/541/EEG (6), senast ändrat genom direktiv 90/628/EEG, för att kräva sådana säkerhetsbälten i fordon av kategorierna M2 och M3 är beroende av anpassningen till teknisk utveckling av rådets direktiv 74/408/EEG (7), senast ändrat genom direktiv 81/577/EEG (8), om sätens styrka och detta direktiv om förankring av säkerhetsbälten.

Hänvisning görs till rådets direktiv 74/60/EEG (9), senast ändrat genom kommissionens direktiv 78/632/EEG (10), om inredningar i motorfordon.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling upprättad genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 76/115/EEG skall ändras enligt följande:

1. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

"Detta direktiv gäller förankring av säkerhetsbälten i motorfordon avsedda för vuxna förare och passagerare i fram- och bakåtriktade säten."

2. Artikel 2 skall ändras på följande sätt: "Bilaga I" skall ersättas med "bilaga IIA".

3. Artikel 3 och 4 skall ändras på följande sätt: "Bilagorna I, III och IV" skall ersättas med "bilagorna".

4. Bilagorna skall ändras i enlighet med detta direktiv.

Artikel 2

1. Från och med den 1 januari 1997 kan ingen medlemsstat på grunder som avser förankring av säkerhetsbälten

- vägra, vad avser fordonstyp, att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande, eller

- förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av fordon

om förankringarna i denna fordonstyp eller dessa fordonstyper uppfyller kraven i direktiv 76/115/EEG, ändrat genom detta direktiv.

2. För M2-fordon med 3,5 ton eller mindre från och med den 1 oktober 1999, och alla andra fordon från och med den 1 oktober 1997

- skall medlemsstater inte längre bevilja EEG-typgodkännande, och

- kan medlemsstater vägra att bevilja nationellt typgodkännande

för en fordonstyp på grunder som avser förankring av säkerhetsbälten om kraven i direktiv 76/115/EEG, ändrat genom detta direktiv, inte uppfylls.

3. För M2-fordon på högst 3,5 ton från och med den 1 oktober 2001, och alla andra fordon från och med den 1 oktober 1999 gäller följande:

- Medlemsstaterna skall inte längre betrakta intyg om överensstämmelse för nya fordon enligt bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG som giltiga enligt artikel 7.1 i detta direktiv, och

- medlemsstaterna får vägra registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon som inte har intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 70/156/EEG

av skäl som har att göra med förankring av säkerhetsbälten, om kraven i direktiv 76/115/EEG, ändrat genom detta direktiv, inte uppfylls.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1996 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 juni 1996.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT nr L 266, 8.11.1995, s. 1.

(3) EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 6.

(4) EGT nr L 341, 6.12.1990, s. 14.

(5) EGT nr L 341, 6.12.1990, s. 1.

(6) EGT nr L 220, 29.8.1977, s. 95.

(7) EGT nr L 221, 12.8.1974, s. 1.

(8) EGT nr L 209, 29.7.1981, s. 34.

(9) EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 2.

(10) EGT nr L 206, 29.7.1978, s. 26.

BILAGA

1) En förteckning över bilagor skall läggas till på följande sätt:

"FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

BILAGA I: Definitioner, ansökan om EEG-typgodkännande, beviljande av EEG-typgodkännande, specifikationer, prov, produktionsöverensstämmelse, instruktioner

Tillägg 1: Minsta antal förankringspunkter

Tillägg 2: Placering av nedre förankring, vinkelkrav

Tillägg 3: Informationsdokument

Tillägg 4: Typgodkännandeintyg

BILAGA II: Placering av verksamma förankringar av bälte

BILAGA III: Drivanordning".

2) Bilaga I skall ändras på följande sätt:

- En ny punkt skall läggas till efter punkt 1.14 med följande lydelse:

"1.15 Referensområde: avser området mellan två vertikala, längsgående plan, 400 mm isär och symmetriska med avseende på H-punkten, och definierad av rotationen av den huvudformade utrustningen, som beskrivs i bilaga II till direktiv 74/60/EEG, från vertikalt till horisontellt. Denna utrustning skall ha en längsta längd på 840 mm."

- Punkt 2.1 skall ändras på följande sätt:

"2.1 Ansökan om typgodkännande enligt artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp med avseende på förankringar av säkerhetsbälten skall presenteras av fordonstillverkaren."

- Punkt 2.2 skall ändras på följande sätt:

"2.2 En modell för informationsdokumentet finns i bilaga III."

- Punkt 2.2.1-2.2.5 skall utgå.

- Punkt 3 skall ändras på följande sätt:

"3. BEVILJANDE AV EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Om de gällande kraven tillgodoses skall EEG-typgodkännande enligt artikel 4.3 och, om tillämpligt, 4.4 i direktiv 70/156/EEG beviljas.

3.2 En mall för EEG-typgodkännandeintyg finns i tillägg 4.

3.3 Ett godkännandenummer i enlighet med bilaga VII till direktiv 70/156/EEG skall utfärdas för varje fordonstyp som godkänns. Samma medlemsstat skall inte utfärda samma nummer för en annan fordonstyp."

- I punkt 4.1 skall "bilaga I" ersättas med "bilaga II".

- Punkt 4.3.1 skall ändras på följande sätt:

"4.3.1 Fordon av kategori M och N (bortsett från de fordon i kategorierna M2 och M3 särskilt anpassade både för tätortstrafik och för stående passagerare) skall vara utrustade med förankringar av säkerhetsbälten som tillgodoser kraven i detta direktiv."

- Punkt 4.3.2 skall ändras på följande sätt:

"4.3.2 Det minsta antalet förankringar av säkerhetsbälte för varje läge för framåt- och bakåtriktade säten skall vara som specificerade i tillägg 1."

- I punkt 4.3.5 skall symbolen ">Hänvisning till film>

" ersättas med symbolen "

" (enbart i tyska versionen).

- En ny punkt 4.3.7 skall läggas till enligt följande:

"4.3.7 Varje läge för säten i tillägg 1 som är märkt med symbolen >Hänvisning till film>

skall ha tre förankringar om inte något av följande villkor uppfylls:

- Det finns ett säte eller annan fordonsdel omedelbart framför som överensstämmer med punkt 3.5 i tillägg 1 till bilaga III till direktiv 74/408/EEG, eller

- ingen del av fordonet befinner sig eller kan, när fordonet är i rörelse, befinna sig i referensområdet, eller

- delar av fordonet inom det uttalade referensområdet uppfyller kraven på energiupptagning i tillägg 6, bilaga III till direktiv 74/408/EEG.

I dessa fall är två förankringar tillräckligt."

- Den gamla punkten 4.3.7 skall ges numret 4.3.8.

Den första meningen i punkt 4.3.8 skall ändras på följande sätt:

"För alla fällbara säten eller säten som endast används när fordonet är stillastående, samt alla säten . . . krävs inga förankringar av bälten."

- Två nya punkter läggs till efter punkt 4.3.8 enligt följande:

"4.3.9 För övre däcket på ett dubbeldäckat fordon gäller bestämmelserna för den mittre främsta sittplatsen även för de yttre främsta sittplatserna.

4.3.10 För säten som kan vändas eller ställas i andra riktningar, och som skall användas i dessa positioner när fordonet står stilla gäller bestämmelserna i punkt 4.3.1, i enlighet med detta direktiv, endast för de lägen som är avsedda för normalt bruk när fordonet färdas på väg. Information härom skall ingå i informationsdokumentet."

- Följande skall läggas till i slutet av punkt 4.4.3.4:

"För de säten som inte är framsäten i fordonskategori M2 och M3, skall vinklarna á1 och á2 vara mellan 45° och 90° i alla normala användarlägen."

- En ny punkt 5.1.1.2 skall läggas till på följande sätt:

"5.1.1.2 Provet kan begränsas till förankringarna för enbart ett säte eller en sätesgrupp under förutsättning att

- de förankringar som avses är av samma konstruktion som förankringarna för övriga säten eller sätesgrupper, och

- där sådana förankringar är placerade helt och hållet eller delvis på sätet eller sätesgrupper är sätets eller sätesgruppens konstruktion samma som för övriga säten och sätesgrupper."

- De tidigare punkterna 5.1.1.2 och 5.1.1.3 skall ha de nya beteckningarna 5.1.1.3 och 5.1.1.4.

- Punkt 5.3.1 skall ändras på följande sätt:

"5.3.1 Alla förankringar för säkerhetsbälten inom samma sätesgrupp skall provas samtidigt. Om det däremot finns en risk att en osymmetrisk belastning på säten och förankringar kan leda till missvisningar, kan ytterligare ett prov utföras med osymmetrisk belastning."

- Punkt 5.3.2 skall ändras på följande sätt:

"5.3.2 Dragkraften skall påföras i en riktning som motsvarar sätets läge med vinkeln 10°±5° över det horisontella planet som är parallellt med fordonets längsgående mittplan."

- I punkt 5.3.4, 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.3 och 5.4.5.2 skall "bilaga IV" ersättas med "bilaga III".

- Punkt 5.4.4.2 skall ändras på följande sätt:

"5.4.4.2 För de belastningar som anges i punkt 5.4.1-5.4.3 skall en kraft läggas till som är 20 gånger vikten av det kompletta sätet.

För fordon i kategorierna M2 och N2 skall denna kraft vara 10 gånger vikten av det kompletta sätet. För fordon i kategori M3 och N3 skall kraften vara 6,6 gånger vikten av det kompletta sätet."

- En ny punkt skall läggas till efter punkt 5.4.5.2 med följande lydelse:

"5.4.6 Prov för bakåtriktade säten.

5.4.6.1 Förankringspunkterna skall i förekommande fall provas enligt de krafter som anges i punkt 5.4.1-5.4.3. Vid varje tillfälle skall provbelastningen motsvara den belastning som anges för M3- eller N3-fordon.

5.4.6.2 Provbelastningen skall riktas framåt i förhållande till läget för sätet i fråga, vilket motsvarar det förfarande som beskrivs i punkt 5.3."

- En ny punkt skall läggas till efter punkt 5.5.3 med följande lydelse:

"5.5.4 Genom undantag behöver de övre förankringarna, som finns på ett eller flera säten i fordon av kategori M2 över 3,5 ton och M3 vilka är godkända enligt bilaga III till direktiv 74/408/EEG, inte uppfylla punkt 5.5.1 med avseende på uppfyllande av punkt 4.4.4.6. Detaljer om det säte eller de säten som avses skall anges i addendumet till det typgodkännandeintyg som hänvisas till i tillägg 4."

- Punkt 6.1 skall ändras på följande sätt:

"6.1 En allmän regel är att mätningarna för att tillförsäkra överensstämmelsen i produktionen skall utföras i enlighet med de bestämmelser som finns i artikel 10 i direktiv 70/156/EEG."

- Punkt 7 skall betecknas punkt 8 och en ny punkt 7 skall införas med följande lydelse:

"7. Typändringar och ändringar av godkännanden

7.1 För ändringar i den godkända typen enligt detta direktiv skall bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 70/156/EEG tillämpas."

- De nya tilläggen 1 och 2 till bilaga I skall läggas till på följande sätt:

"Tillägg 1

Minsta antalet förankringspunkter

>Plats för tabell>

Symbolöversikt:

2: två nedre förankringar som tillåter installation av ett säkerhetsbälte av typ B eller, där det krävs av bilaga XV till direktiv 77/541/EEG, typ Br, Br3, Br4m eller Br4Nm.

3: två nedre förankringar och en övre som tillåter installation av ett trepunktsbälte typ A eller, där det krävs av bilaga XV till direktiv 77/541/EEG, typ Ar, Ar4m eller Ar4Nm.

Ø: hänvisar till punkt 4.3.3 (två förankringar är tillåtna om ett säte är innanför en passage).

>Hänvisning till film>

: hänvisar till punkt 4.3.4 (två förankringar är tillåtna om vindrutan befinner sig utanför referensområdet).

>Hänvisning till film>

: hänvisar till punkt 4.3.5-4.3.6 (två förankringar krävs för säten i utsatta lägen).

>Hänvisning till film>

: hänvisar till punkt 4.3.7 (två förankringar är tillåtna om ingenting befinner sig i referensområdet).

>Hänvisning till film>

: hänvisar till punkt 4.3.10 (särskilda bestämmelser för övre däcket på ett dubbeldäckat fordon).

Tillägg 2

Placering av nedre förankringar - Endast vinkelkrav

>Plats för tabell>

Anmärkningar:

>Hänvisning till film>

: yttre och centrum.

>Hänvisning till film>

: om vinkel är konstant se punkt 4.4.3.1.

>Hänvisning till film>

: 45° - 90° för säten i M2- och M3-fordon."

Två nya tillägg skall läggas till på följande sätt:

"Tillägg 3

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

Tillägg 4

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

3. Bilaga II skall utgå.

4. Bilaga III skall betecknas "bilaga II" och rubriceras "Placering av verksamma förankringar".

5. Bilaga IV skal betecknas "bilaga III".