Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 97/21/EG av den 18 april 1997 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 80/1269/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 125 , 16/05/1997 s. 0031 - 0040KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/21/EG av den 18 april 1997 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 80/1269/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 80/1269/EEG av den 16 december 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 89/491/EEG (2), särskilt artikel 3 i detta, och

med beaktande av följande:

Direktiv 80/1269/EEG är ett av särdirektiven om det förfarande för EG-typgodkännande som har fastställts genom rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (3), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/79/EEG (4). Bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG om fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter gäller därför direktiv 80/1269/EEG.

I synnerhet i artiklarna 3.4 och 4.3 i direktiv 70/156/EEG krävs att varje särdirektiv skall åtföljas av ett informationsdokument med relevanta uppgifter enligt bilaga I till direktiv 70/156/EEG och även ett typgodkännandeintyg i enlighet med bilaga VI till direktiv 70/156/EEG så att typgodkännandet kan databehandlas.

Dessa ändringar rör bara de administrativa bestämmelserna i direktiv 80/1269/EEG. Det är därför inte nödvändigt att ogiltigförklara de befintliga typgodkännanden som utfärdats inom ramen för direktiv 80/1269/EEG eller hindra registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon som omfattas av sådana typgodkännanden.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling som inrättades genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 80/1269/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon varje motorfordon som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, med undantag för spårbundna fordon, jordbruks- och skogstraktorer samt alla mobila maskiner."

I artikel 2 skall "bilagorna I och II" ersättas med "de relevanta bilagorna".

2. Bilagorna skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Från och med den 1 oktober 1997

- skall medlemsstaterna inte längre bevilja EG-typgodkännande enligt artikel 4.1 i direktiv 70/156/EEG, och

- får medlemsstaterna vägra nationellt typgodkännande

för en ny fordonstyp med avseende på motoreffekt om motoreffekten inte fastställts i enlighet med direktiv 80/1269/EEC, ändrat genom detta direktiv.

Typgodkännande som beviljats tidigare i enlighet med direktiv 80/1269/EEG skall inte ogiltigförklaras genom detta direktiv och dessa typgodkännanden skall inte heller hindras en förlängning enligt de direktiv som de ursprungligen beviljades genom.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 30 september 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 april 1997.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 46.

(2) EGT nr L 238, 15.8.1989, s. 43.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 18, 21.1.1997, s. 7.

BILAGA

ÄNDRINGAR I BILAGORNA TILL DIREKTIV 80/1269/EEG

1. En förteckning över bilagorna skall läggas till mellan artikeltexten och bilaga I med följande lydelse:

"FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

Bilaga I: Bestämning av motoreffekt

Tillägg 1: Informationsdokument

Tillägg 2: Typgodkännandeintyg

Bilaga II: Provningsrapport"

BILAGA I

2. Avsnitt 1 skall ha följande lydelse:

"1. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR TYPGODKÄNNANDE

1.1 Ansökan om EG-typgodkännande för en fordonstyp

1.1.1 Ansökan om EG-typgodkännande enligt artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp med avseende på motoreffekten skall lämnas in av fordonstillverkaren.

1.1.2 En mall för informationsdokument ges i tillägg 1.

1.1.3 Om den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovningarna utför provningarna själv skall följande tillhandahållas:

1.1.3.1 En motor som är representativ för den motortyp som skall godkännas tillsammans med tilläggsutrustningar specificerade i tabell 1 här nedan.

1.2 Beviljande av typgodkännande för en fordonstyp

1.2.1 Om de gällande kraven tillgodoses skall EG-typgodkännande enligt artikel 4.3 och, om tillämpligt, 4.4 i direktiv 70/156/EEG beviljas.

1.2.2 En mall för EG-typgodkännandeintyget ges i tillägg 2.

1.2.3 Ett godkännandenummer i enlighet med bilaga VII till direktiv 70/156/EEG skall tilldelas varje fordonstyp som godkänns. Samma medlemsstat skall inte tilldela samma nummer för en annan typ av fordon.

1.3 Typändringar och ändringar av godkännanden

1.3.1 Vid ändringar i den fordonstyp som har godkänts enligt detta direktiv skall bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 70/156/EEG tillämpas.

1.4 Produktionsöverensstämmelse

1.4.1 Åtgärder för att säkerställa produktionsöverensstämmelse skall vidtas i enlighet med de bestämmelser som finns i artikel 10 i direktiv 70/156/EEG."

3. Avsnitt 2.1

"Bilaga I" skall ersättas med "bilaga II, avsnitt A".

4. Avsnitt 5.6

"Tillägg I" skall ersättas med "bilaga II".

5. Avsnitt 6.4.2

Formeln skall ha följande lydelse:

"ád = (fa)fm"

6. Avsnitt 7 skall ha följande lydelse:

"7. PROVNINGSRAPPORT

Provningsrapporten skall innehålla de resultat och beräkningar som behövs för att bestämma nettoeffekten, som förtecknat i bilaga II. För att framställa detta dokument får den behöriga myndigheten använda den rapport som förberetts av ett behörigt och erkänt laboratorium enligt bestämmelserna i detta direktiv."

7. Avsnitt 8 8.2.2 skall utgå.

8. Avsnitten 9 9.2 skall betecknas avsnitten 8 8.2.

9. Tilläggen 1 och 2 skall ersättas med de följande tilläggen 1 och 2:

"Tillägg 1

INFORMATIONSDOKUMENT nr. . . . i enlighet med bilaga I till rådets direktiv 70/156/EEG (1*) om EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på motoreffekten

>Start Grafik>

(Direktiv 80/1269/EEG senast ändrat genom direktiv . . .)

Följande uppgifter skall, om tillämpligt, lämnas i tre exemplar tillsammans med en innehållsförteckning. Eventuella ritningar skall vara i lämplig skala och tillräckligt detaljrika, i A4-storlek eller i en A4-folder. Om det finns fotografier skall dessa visa tillräckligt med detaljer.

Om systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna har elektroniska funktioner skall relevanta uppgifter om deras prestanda lämnas.

0. ALLMÄNT

0.1 Märke (tillverkare): .

0.2 Typ och kommersiell beteckning (ange alla varianter): .

0.3 Typbeteckning, om sådan anges på fordonet (b): .

0.3.1 Märkningens placering: .

0.4 Fordonskategori (c): .

0.5 Tillverkarens namn och adress: .

0.8 Monteringsfabrikernas adresser: .

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONET

1.1 Fotografier eller ritningar av ett representativt fordon: .

1.8 Styrning: höger/vänster (1): .

3. MOTOR (q)

3.1 Tillverkare: .

3.1.1 Tillverkarens motortypbeteckning: (som den anges på motorn, eller annat identifieringssätt) .

3.2.1.1 Arbetsprincip: styrd tändning/kompressionständning, fyrtakt/tvåtakt (1)

3.2.1.2 Antal cylindrar och placering: .

3.2.1.2.1 Cylinderdiameter i millimenter (r): .

3.2.1.2.2 Slaglängd i millimeter (r): .

3.2.1.2.3 Tändningsföljd: .

3.2.1.3 Motorns slagvolym (s) i kubikcentimeter: .

3.2.1.4 Volymetriskt kompressionsförhållande (2): .

3.2.1.5 Ritning av förbränningsrum, kolvtopp och, vid styrd tändning, kolvringar: .

3.2.1.8 Maximal nettoeffekt (t): . . . . . . . . . . kW vid: . min-1

(enligttillverkarens givna värden)

3.2.1.9 Maximalt tillåtet motorvarvtal som föreskrivs av tillverkaren: . min-1

3.2.1.10 Maximalt vridmoment netto (t): . . . . . . . . . . Nm vid . min-1

(enligttillverkarens givna värden)

3.2.2 Bränsle: dieselolja/bensin/gasol/övrigt (3)

3.2.2.1 Oktantal (RON) blyad: .

3.2.2.2 Oktantal (RON) blyfri: .

3.2.4 Bränsleförsörjning

3.2.4.1 Med förgasare: ja/nej (1)

3.2.4.1.1 Fabrikat: .

3.2.4.1.2 Typ(er): .

3.2.4.1.3 Antal: .

3.2.4.1.4 Inställningar (4)

3.2.4.1.4.1 Munstycken: .

3.2.4.1.4.2 Venturirör: .

3.2.4.1.4.3 Flottrusnivå: .

3.2.4.1.4.4 Flottörens vikt: .

3.2.4.1.4.5 Flottörventil: .

Kurvan för bränslematningen som funktion av luftflödet och med de inställningar som behövs för att hålla fast vid kurvan

3.2.4.1.5 Kallstartsystem: manuellt/automatiskt (1)

3.2.4.1.5.1 Funktionsprincip(er): .

3.2.4.1.5.2 Funktionsgränser/-inställningar (1), (2): .

3.2.4.2 Med bränsleinsprutning (bara vid kompressionständning): ja/nej (1)

3.2.4.2.1 Systembeskrivning: .

3.2.4.2.2 Arbetsprincip: direktinsprutning/förkammare/virvelkammare (1)

3.2.4.2.3 Insprutningspump

3.2.4.2.3.1 Fabrikat: .

3.2.4.2.3.2 Typ(er): .

3.2.4.2.3.3 Maximalt insprutad bränslemängd (1), (2): . . . . . . . . . . mm3/slag eller vid ett pumpvarv av . . . . . . . . . . min, eller ett karakteristikdiagram: .

3.2.4.2.3.4 Insprutningstidpunkt (2): .

3.2.4.2.3.5 Kurva för förställd insprutning (2): .

3.2.4.2.3.6 Kalibreringsförfarande: provbänk/motor (1)

3.2.4.2.4 Regulator

3.2.4.2.4.1 Typ: .

3.2.4.2.4.2 Avregleringspunkt

3.2.4.2.4.2.1 Avreglering under belastning: . min-1

3.2.4.2.4.2.2 Avreglering utan belasting: . min-1

3.2.4.2.5 Insprutningsrör

3.2.4.2.5.1 Längd: . mm

3.2.4.2.5.2 Inre diameter: . mm

3.2.4.2.6 Insprutare

3.2.4.2.6.1 Fabrikat: .

3.2.4.2.6.2 Typ(er): .

3.2.4.2.6.3 Öppningstryck (2): . . . . . . . . . . kPa eller ett karakteristikdiagram (2) .

3.2.4.2.7 Kallstartsystem

3.2.4.2.7.1 Fabrikat: .

3.2.4.2.7.2 Typ(er): .

3.2.4.2.7.3 Beskrivning: .

3.2.4.2.9 Elektronisk styrenhet

3.2.4.2.9.1 Märke: .

3.2.4.2.9.2 Beskrivning av systemet: .

3.2.4.3 Med bränsleinsprutning (bara vid styrd tändning): ja/nej (1)

3.2.4.3.1 Arbetsprincip: inloppsrör (enpunkts-/flerpunkts- (1))/direktinsprutning/annan (ange) (1)

3.2.4.3.2 Fabrikat: .

3.2.4.3.3 Type(er): .

3.2.4.3.4 Systembeskrivning

3.2.4.3.4.1 styrenhet typ eller nummer: .

3.2.4.3.4.2 bränsleregulator typ: .

3.2.4.3.4.3 luftflödesavkännare typ: .

3.2.4.3.4.4 bränslefördelare typ: .

3.2.4.3.4.5 tryckregulator typ: .

3.2.4.3.4.8 spjällhus typ: .

Om det förekommer andra system än kontinuerlig insprutning ange

3.2.4.3.5 Insprutare: öppningstryck (2): . . . . . . . . . . kPa, eller karakteristikdiagram (2): .

3.2.4.3.6 Insprutningstidpunkt: .

3.2.4.3.7 Kallstartsystem

3.2.4.3.7.1 Funktionsprincip(er): .

3.2.4.3.7.2 Funktionsgränser/-inställningar (1), (2): .

3.2.4.4 Matarpump

3.2.4.4.1 Tryck (2): . . . . . . . . . . kPa, eller karakteristikdiagram (2): .

3.2.5 Elsystem

3.2.5.1 Provspänning: . V, positiv/negativ jord (1)

3.2.5.2 Generator

3.2.5.2.1 Typ: .

3.2.5.2.2 Normal uteffekt: . VA

3.2.6 Tändning

3.2.6.1 Fabrikat: .

3.2.6.2 Typ(er): .

3.2.6.3 Arbetsprincip: .

3.2.6.4 Tändförställningskurva (2): .

3.2.6.5 Statisk tändningsinställning (2): . ° före ÖD

3.2.6.6 Gap, brytarspetsar (2): . mm

3.2.6.7 Kamvinkel (2): .

3.2.7 Kylsystem (vätska/luft) (1)

3.2.7.1 Nominell inställning av motorns temperaturkontrollmekanism: .

3.2.7.2 Vätska

3.2.7.2.1 Vätsketyp: .

3.2.7.2.2 Cirkulationspump(ar): ja/nej (1)

3.2.7.2.3 Egenskaper: . , eller

3.2.7.2.3.1 Fabrikat: .

3.2.7.2.3.2 Typ(er): .

3.2.7.2.4. Drivförhållande(n): .

3.2.7.2.5. Beskrivning av fläkten och dess drivmekanism: .

3.2.7.3. Luft

3.2.7.3.1. Utblås: ja/nej (1)

3.2.7.3.2. Egenskaper: . , eller

3.2.7.3.2.1. Fabrikat: .

3.2.7.3.2.2. Typ(er): .

3.2.7.3.3. Drivförhållande(n): .

3.2.8. Inloppssystem

3.2.8.1. Överladdning: ja/nej (1)

3.2.8.1.1. Fabrikat: .

3.2.8.1.2. Typ(er): .

3.2.8.1.3. Systembeskrivning [t.ex. maximalt laddtryck: . . . . . . . . . . kPa, övertrycksventil (wastegate), i tillämpliga fall]: .

3.2.8.2. Laddluftkylare: ja/nej (1)

3.2.8.4. Beskrivning och ritningar över inloppsrör med tillbehör (blandningskammare, uppvärmningsanordning, ytterligare luftintag, etc.): .

3.2.8.4.1. Beskrivning av inloppssamlarrör (inklusive ritningar och foton): .

3.2.8.4.2. Luftfilter, ritningar: . , eller

3.2.8.4.2.1. Fabrikat: .

3.2.8.4.2.2. Typ(er): .

3.2.8.4.3. Inloppsljuddämpare, ritningar: . , eller

3.2.8.4.3.1. Fabrikat: .

3.2.8.4.3.2. Typ(er): .

3.2.9. Avgassystem

3.2.9.1. Beskrivning och ritningar av avgasförgreningsrör: .

3.2.9.2. Beskrivning och ritningar av avgassystemet: .

3.2.9.3. Avgasernas högsta tillåtna mottryck vid nominelt motorvarvtal och 100 % belastning: . kPa

3.2.10. Minsta tvärstnitt i in- och utloppsportar: .

3.2.11. Ventilöppningsdata eller motsvarande

3.2.11.1 Maximal ventillyftning samt öppnings- och slutningsvinklar eller ventilstyrningsdetaljer eller data om andra fördelningssystem i förhållande till dödpunkterna: .

3.2.11.2. Referens och inställningsområden (1): .

3.2.12. Åtgärder mot luftföroreningar

3.2.12.2. Ytterligare utsläppsbegränsande anordningar (i tillämpliga fall och om de inte omfattas av annan rubrik) .

3.2.12.2.1. Katalysator: ja/nej (1)

3.2.12.2.1.1. Antal katalysatorer: .

3.2.12.2.1.2. Katalysatorns mått, form och volym: .

3.2.12.2.2. Syreavkännare: ja/nej (1)

3.2.12.2.3. Luftinsprutning: ja/nej (1)

3.2.12.2.4. EGR: ja/nej (1)

3.2.12.2.6. Partikelfälla: ja/nej (1)

3.2.12.2.6.1. Partikelfällans mått och form och kapacitet: .

3.2.12.2.7. Andra system (beskrivning och funktion): .

3.6. Temperaturer som tillåts av tillverkaren

3.6.1. Kylsystem

3.6.1.1. Vätskekylning

Högsta temperatur vid utlopp: . °C

3.6.1.2. Luftkylning

3.6.1.2.1. Referenspunkt: .

3.6.1.2.2. Högsta temperatur vid referenspunkten: . °C

3.6.2. Högsta utlopptemperatur hos laddluftkylaren vid inloppet: . °C

3.6.3. Högsta avgastemperatur vid den punkt i avgasröret/-rören som ligger intill avgasgrenrörets utloppsfläns(ar): . °C

3.6.4. Bränsletempratur

min: . °C

max: . °C

3.6.5. Smörjmedelstemperatur

min: . °C

max: . °C

3.8. Smörjsystem

3.8.1. Beskrivning av systemet

3.8.1.1. Smörjmedelsbehållarens placering: .

3.8.1.2. Matningssystem (med pump/insprutning i intag/blandning med bränsle osv.) (1): .

3.8.2. Smörjpump

3.8.2.1. Fabrikat: .

3.8.2.2. Typ(er): .

3.8.3. Blandning med bränsle

3.8.3.1. Procenttal: .

3.8.4. Oljekylare: ja/nej (1)

3.8.4.1. Ritning(ar): . , eller

3.8.4.1.1. Fabrikat: .

3.8.4.1.2. Typ(er): .

.

(Dag, arkiv)

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.(2) Om tillvägagångsättet för typidentifikation innehåller skrifttecken som inte är relevanta för att beskriva de modelltyper av fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som finns i detta informationsdokument/typgodkännandeintyg skall sådanna skrifttecken representeras med denna symbol "?" (t.ex. ABC??123??).>Slut Grafik>

Förlängning till tillägg 1

>Start Grafik>

1. Annan tilläggsutrustning som drivs av motorn (som i avsnitt 5.1.2 i bilaga I) (ge en förteckning och kort beskrivning vid behov): .

2. Ytterligare upplysningar om provningsvillkor (endast för motorer med styrd tändning)

2.1. Tändstift

2.1.1. Fabrikat: .

2.1.2. Typ: .

2.1.3. Gnistgapinställning: .

2.2. Tändspole

2.2.1. Fabrikat: .

2.2.2. Typ: .

2.3. Kondensator för tändning

2.3.1. Fabrikat: .

2.3.2. Typ: .

2.4. Avstörningsutrustning för radio

2.4.1. Fabrikat: .

2.4.2. Typ: .

>Slut Grafik>

Tillägg 2

MALL [största storlek: A4 (210 × 297 mm)] EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

>Start Grafik>

Myndighetens stämpel

Meddelande om

- typgodkännande (1)

- utvidgat typgodkännande (1)

- vägrat typgodkännande (1)

- återkallat typgodkännande (1)

för en fordonstyp/komponent/separat teknisk enhet (1) enligt direktiv . . ./. . ./EEG senast ändrat genom direktiv . . ./. . ./EEG.

Typgodkännande nr: .

Skål för utvidgning: .

DEL 1

0.1 Märke (tillverkare): .

0.2 Typ och kommersiell beteckning (ange förekommande varianter): .

0.3 Beteckning för identifiering, om sådan anges på fordonet/komponent/separat teknisk enhet (1) (2): .

0.3.1 Märkningens placering: .

0.4 Fordonskategori (1) (3): .

0.5 Tillverkarens namn och adress: .

0.7 Om det förekommer komponenter och seprata tekniska enheter, placering och fastsättningsmetod av EG-godkännandemärke: .

0.8 Monteringsfabrikernas adresser: .

DEL 2

1. Övriga uppgifter (om tillämpliga): se förlängning

2. Teknisk tjänst som ansvarar för provningen: .

3. Dag för provningsrapport: .

4. Antal provningsrapporter: .

5. Anmärkningar (om sådana finns): se tillägg

6. Plats: .

7. Dag: .

8. Namnteckning: .

9. Indexet för det informationspaket som finns hos den godkännande myndigheten, vilket kan erhållas på begäran, är bifogat.

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.(2) Om tillvägagångsättet för typidentifikation innehåller skrifttecken som inte är relevanta för att beskriva de modelltyper av fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som finns i detta informationsdokument/typgodkännandeintyg skall sådana skrifttecken respresenteras med denna symbol "?" (t ex ABC??123??).(3) Som definitionen i bilaga II A till direktiv 70/156/EEG.>Slut Grafik>

Addendum till EG-typgodkännandintyg nr . . . om typgodkännande av ett fordon enligt direktiv 80/1269/EEG, senast ändrat genom direktiv . . ./. . ./EG

>Start Grafik>

1. Ytterligare uppgifter

1.1 Motor .

1.1.1 Tillverkarens motortypbeteckning (enligt angiveslse på motorn eller annat identifikationssätt:

.

1.1.2 Motorns slagvolym: .

1.1.3 Bränsle: dieselolja/bensin/gasol/övrigt (1)

1.1.4 Högsta nettoeffekt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kW vid . min-1

5. Anmärkningar: .

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.>Slut Grafik>

"

BILAGA II

10. Hela textavsnittet ovanför avsnitt 1 skall ersättas med de nya titeln "PROVNINGSRAPPORT".

11. Avsnitten 1 4 skall utgå.

12. Avsnitten 5 6 skall betecknas avsnitten 1 2.

13. Avsnitt 2.1 (tidigare avsnitt 6.1)

I tabellen skall "Effekt som skall läggas till" . . . (se anmärkning 5 i tabell 1) ersättas med "Effekt som skall läggas till för tilläggsutrustningar monterade på motorn utöver de i tabell 1 i bilaga I (se avsnitt 1 i förlängningen av tillägg 1 till bilaga I). Effekt som skall dras ifrån när fläkt inte är monterad (se anmärkning 5 i tabell 1 i bilaga I)."

14. Avsnitten 7 14 skall utgå.

(1*) De punktnummer och fotnoter som används i detta informationsdokument motsvarar dem som anges i bilaga I till direktiv 70/156/EEG. Punkter som inte gäller för detta direktiv har utgått.