Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens direktiv 1999/23/EG av den 9 april 1999 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 93/33/EEG om skyddsanordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av två- och trehjuliga motorfordon (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 104 , 21/04/1999 s. 0013 - 0015KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/23/EG

av den 9 april 1999

om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 93/33/EEG om skyddsanordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av två- och trehjuliga motorfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon(1), ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 16 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 93/33/EEG av den 14 juni 1993 om skyddsanordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av två- och trehjuliga motorfordon(2), särskilt artikel 4 i detta, och

av följande skäl:

(1) Direktiv 93/33/EEG är ett av särdirektiven om det gemenskapsförfarande för typgodkännande som infördes genom direktiv 92/61/EEG. Bestämmelserna i direktiv 92/61/EEG om fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter gäller därför för det förstnämnda direktivet.

(2) Tack vare tekniska framsteg är nu en anpassning av rådets direktiv 93/33/EEG till den tekniska utvecklingen möjlig. För att godkännandesystemet skall fungera tillfredsställande i sin helhet är det därför nödvändigt att förtydliga eller komplettera vissa bestämmelser i det berörda direktivet.

(3) Det är därför viktigt att anpassa bestämmelserna om styrningens låsningsvinkel på fyrhjuliga fordon och bestämmelserna vad gäller urtagning av nyckel på anordningar av typ 3 som skall monteras på tre- och fyrhjuliga fordon. Det anses också lämpligt att på två- och trehjuliga motorfordon tillåta montering av skyddsanordningar för att förhindra obehörigt nyttjande och som är godkända för fyrhjuliga motorfordon.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för anpassning till teknisk utveckling som inrättats genom artikel 13 i rådets direktiv 70/156/EEG(3), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG(4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 93/33/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Från och med den 1 januari 2000 får medlemsstaterna inte, av skäl som hänför sig till skyddsanordningar för att förhindra obehörigt nyttjande,

- vägra att bevilja EG-typgodkännande av en typ av två- och trehjuliga motorfordon eller av en typ av skyddsanordningar för att förhindra obehörigt nyttjande, eller

- förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av två- och trehjuliga motorfordon och försäljning eller ibruktagande av skyddsanordningar för att förhindra obehörigt nyttjande,

om skyddsanordningarna för att förhindra obehörigt nyttjande uppfyller kraven i direktiv 93/33/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv.

2. Från och med den 1 juli 2000 skall medlemsstaterna vägra att bevilja EG-typgodkännande av någon typ av två- och trehjuliga motorfordon, av skäl som hänför sig till skyddsanordningar för att förhindra obehörigt nyttjande eller någon typ av skyddsanordningar för att förhindra obehörigt nyttjande, om kraven i direktiv 93/33/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv, inte har uppfyllts.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2000.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 april 1999.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 225, 10.8.1992, s. 72.

(2) EGT L 188, 29.7.1993, s. 32.

(3) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT L 11, 16.1.1999, s. 25.

BILAGA

1. Följande skall läggas till punkt 3.1 : "Det är även tillåtet att på två- och trehjuliga motorfordon montera skyddsanordningar som är avsedda att förhindra obehörigt utnyttjande, i enlighet med direktiv 74/61/EEG, och som är godkända för motorfordon i kategorierna M1 och N1."

2. Punkt 3.11 skall ersättas med följande: "3.11 Om det är en typ 1, 2 eller 3 skyddsanordning skall den utformas på ett sådant sätt att styrningen bara kan låsas vid en vinkel av minst 20° till vänster och/eller höger i förhållande till rakt fram-läge, med undantag för anordningar som är avsedda att monteras på tre- och fyrhjuliga fordon."

3. Punkt 4.1.2 skall ersättas med följande: "4.1.2 Vad avser typ 3 skyddsanordning skall det inte vara möjligt att förbelasta gripstiftet annat än genom fordonsförarens handlande kombinerat med vridning av nyckeln eller endast med vridning av nyckeln. Förutom de villkor som föreskrivs i punkt 3.2.3 och förutom vad gäller tre- och fyrhjuliga fordon skall det inte vara möjligt att ta bort nyckeln när gripstiftet en gång har förbelastats."