Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens direktiv 2001/11/EG av den 14 februari 2001 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/96/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet – provning av hastighetsbegränsande anordningar i nyttofordon (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 048 , 17/02/2001 s. 0020 - 0021Kommissionens direktiv 2001/11/EG

av den 14 februari 2001

om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/96/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet - provning av hastighetsbegränsande anordningar i nyttofordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet(1), ändrat genom kommissionens direktiv 1999/52/EG(2), särskilt artikel 8 i detta, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari 1992 om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen(3), infördes krav på hastighetsbegränsande anordningar för vissa fordon i kategorierna M3 och N3 av säherhets-, miljö- och konkurrensskäl. Före den 1 januari 1996 hade monteringen av sådana anordningar skett i fordon som omfattas av direktivet.

(2) Direktiv 96/96/EG innehåller inte något krav på provning av hastighetsbegränsande anordningar för att fastställa huruvida anordningen verkligen kontrollerar fordonets maxhastighet.

(3) Genom detta ändringsdirektiv införs krav på myndigheterna att kontrollera att den hastighetsbegränsande anordningen fungerar ordentligt.

(4) Numera finns det enkla, vanligt förekommande kontrollsystem som provningsorganisationer kan använda för provning av de flesta typer av hastighetsbegränsande anordningar. För fordon där sådana befintliga kontrollsystem inte kan användas måste myndigheterna antingen använda tillgänglig apparatur från fordonstillverkaren eller se till att det finns godtagbara provintyg från fordonstillverkaren eller dennes franchise-organisation.

(5) I framtiden kommer regelbunden kontroll av att den hastighetsbegränsande anordningen fungerar att underlättas för fordon som är utrustade med färdskrivare (digital färdskrivare) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2135/98 av den 24 september 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter, och direktiv 88/599/EEG om enhetligt förfarande vid kontroll av förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85(4). Nya fordon kommer att vara försedda med sådan utrustning från 2003.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktivet om provning av motorfordons trafiksäkerhet som inrättats i enlighet med artikel 8 i direktiv 96/96/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 7.10 i bilaga II till direktiv 96/96/EG ändras genom tillägg av en fjärde strecksats enligt följande:

"- Kontrollera så långt det är praktiskt möjligt att den inställda hastigheten på den hastighetsbegränsande anordningen ligger inom de gränser som anges i artiklarna 2 och 3 i direktiv 92/6/EEG, och att den hastighetsbegränsande anordningen hindrar fordon som anges i de artiklarna från att överskrida de förinställda värdena."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast två år efter direktivets ikraftträdande. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2001.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 46, 17.2.1997, s. 1.

(2) EGT L 142, 5.6.1999, s. 26.

(3) EGT L 57, 2.3.1992, s. 27.

(4) EGT L 274, 9.10.1998, s. 1.