Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens direktiv 2002/78/EG av den 1 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpfordon till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 267 , 04/10/2002 s. 0023 - 0026Kommissionens direktiv 2002/78/EG

av den 1 oktober 2002

om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpfordon till dessa fordon

EUROPEISKA UNIONENS KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/116/EG(2), särskilt artikel 13.2 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/12/EG(4), särskilt artikel 5 i detta, och

av följande skäl:

(1) Direktiv 71/320/EEG är ett av de särdirektiv om ett förfarande för EG-typgodkännande som antagits med stöd av direktiv 70/156/EEG. Följaktligen är de regler i direktiv 70/156/EEG som gäller fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter även tillämpliga på direktiv 71/320/EEG.

(2) Det anses inte nödvändigt att tillämpa kraven för godkännande av ersättningsbromsbeläggsatser avsedda för eftermarknaden på sådana komponenter som godkänts tillsammans med bromssystem, detta under förutsättning att komponenterna kan identifieras i enlighet med vad som stadgas i detta direktiv.

(3) Det är nödvändigt att förtydliga tillämpningen av direktiv 71/320/EEG på ersättningsbromsbeläggsatser avsedda för eftermarknaden när det gäller märkning och förpackning av dessa. Det finns ett behov av att skilja mellan ersättningsbromsbeläggsatser som är identiska med de originaldelar som levereras till respektive fordon och sådana som inte är det.

(4) Direktiv 71/320/EEG bör ändras i enlighet med detta.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling som inrättats genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, IX och XV till direktiv 71/320/EEG ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Från och med den 1 januari 2003 får medlemsstaterna inte, på grunder som rör fordonsbromssystem, förbjuda att ersättningsbromsbelägg saluförs eller tas i bruk om ersättningsbromsbeläggsatsen uppfyller kraven enligt direktiv 71/320/EEG, ändrat genom det här direktivet.

Artikel 3

1. Från och med den 1 juni 2003 får medlemsstaterna, på grunder som rör fordonsbromssystem, förbjuda att ersättningsbromsbelägg saluförs eller tas i bruk om ersättningsbromsbeläggen inte uppfyller kraven enligt direktiv 71/320/EEG, ändrat genom det här direktivet.

2. Trots bestämmelserna i punkt 1 skall medlemsstaterna, när det gäller ersättningsdelar, tillåta att ersättningsbromsbelägg avsedda för fordonstyper för vilka typgodkännande utfärdats före ikraftträdandet av direktiv 71/320/EEG, ändrat genom direktiv 98/12/EG, saluförs eller tas i bruk förutsatt att sådana ersättningsbromsbelägg inte står i strid med bestämmelserna i tidigare versioner av direktiv 71/320/EEG, ändrat genom direktiv 98/12/EG, som var tillämpliga då dessa fordon togs i bruk. Bromsbeläggen får dock aldrig innehålla asbest.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2002 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 oktober 2002.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT L 18, 21.1.2002, s. 1.

(3) EGT L 202, 6.9.1971, s. 37.

(4) EGT L 81, 18.3.1998, s. 1.

BILAGA

Bilagorna till direktiv 71/320/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I bilaga I, punkt 2 skall följande nya punkter 2.3 till 2.3.4 läggas till: "2.3 Bromsbelägg och bromsbeläggsatser

2.3.1 Bromsbeläggsatser som skall ersätta komponenter som tjänat ut skall uppfylla de villkor som framgår av bilaga XV för de fordonskategorier som framgår av punkt 1.1 i bilaga XV.

2.3.2 Om bromsbeläggsatsen är av en sådan typ som omfattas av punkt 1.2 i tillägget till bilaga IX och är avsedd att användas på ett fordon/en axel/en broms som avses i det relevanta typgodkännandeintyget behöver den dock inte uppfylla de villkor som framgår av bilaga XV förutsatt att villkoren i punkterna 2.3.2.1 till 2.3.2.2 uppfylls.

2.3.2.1 Märkning

Bromsbeläggsatser skall åtföljas minst av information om:

2.3.2.1.1 Fordonstillverkarens namn eller varumärke.

2.3.2.1.2 Märket och delnumret som identifierar bromsbeläggsatsen i enlighet med vad som nämns i punkt 2.3.4.

2.3.2.2 Förpackning

Bromsbeläggsatserna skall förpackas i axeluppsättningar enligt följande:

2.3.2.2.1 Varje förpackning skall vara försluten och tillverkad på sådant sätt att det framgår om den öppnats tidigare.

2.3.2.2.2 På varje förpackning skall minst följande information finnas:

2.3.2.2.2.1 Hur många bromsbeläggsatser den innehåller.

2.3.2.2.2.2 Fordons- och/eller komponenttillverkarens namn eller varumärke.

2.3.2.2.2.3 Märke och delnummer för bromsbeläggsatsen(-erna) i enlighet med bestämmelserna i punkt 2.3.4.

2.3.2.2.2.4 Axelns delnummer i enlighet med bestämmelserna i punkt 2.3.4.

2.3.2.2.2.5 Tillräcklig information för att köparen skall kunna identifiera fordonet/axeln/bromsen för vilket innehållet godkänts.

2.3.2.2.3 Varje förpackning skall innehålla monteringsanvisningar med särskild hänvisning till tillhörande delar och information som anger att bromsbeläggsatser bör ersättas i axelsatser.

2.3.2.2.3.1 Monteringsanvisningar får alternativt tillhandahållas i en separat genomskinlig behållare tillsammans med bromsbeläggsatsen.

2.3.3 Bromsbeläggsatser som uteslutande tillhandahålls fordonstillverkare för att användas vid monteringen av fordon behöver inte uppfylla kraven i punkterna 2.3.2.1 och 2.3.2.2 ovan.

2.3.4 Fordonstillverkaren skall till ansvarig teknisk tjänst och/eller typgodkännande-myndighet i elektronisk form överlämna sådan information som behövs för att skapa en koppling mellan delarnas nummer och typgodkännandedokumentationen.

Denna information skall omfatta:

- fordonets märke och typ,

- märke och typ av bromsbelägg,

- delnummer och antal bromsbeläggsatser,

- axelns delnummer,

- typgodkännandenummer för bromssystemet på berörd fordonstyp.".

2. I bilaga IX skall tillägg 1 ändras på följande sätt:a) Den första raden i EG-typgodkännandet skall ersättas med följande: "Information(1) angående".

b) I tillägget till EG-typgodkännandet skall punkterna 1.2, 1.2.1 och 1.2.2 ersättas med följande: "1.2 Bromsbelägg

1.2.1 Bromsbelägg som provats enligt alla relevanta punkter i bilaga II

1.2.1.1 Märke och typ av bromsbelägg:

1.2.2 Alternativa bromsbelägg som provats i bilaga XII

1.2.2.1 Märke och typ av bromsbelägg:"

3. Bilaga XV skall ändras på följande sätt:a) Punkt 6.1 skall ersättas med följande: "Ersättningsbromsbeläggsatser som motsvarar en typ som godkänts skall i enlighet med detta direktiv förpackas i axeluppsättningar.".

b) Punkt 6.3.4 skall ersättas med följande: "tillräckligt för att köparen skall kunna identifiera fordonet/axeln/bromsen för vilket innehållet godkänts.".

(1) Om den som söker ett godkännande enligt bilaga XV i direktiv 71/320/EEG så önskar skall typgodkännandemyndigheten ge den information som avses i bilaga IX, tillägg 3 till direktiv 71/320/EEG. Denna information skall dock inte ges för andra ändamål än godkännanden enligt bilaga XV till direktiv 71/320/EEG.