Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/11/EG av den 11 februari 2004 om ändring av rådets direktiv 92/24/EEG om hastighetsbegränsande anordningar och liknande inbyggda hastighetsbegränsande system för vissa kategorier av motorfordonEuropeiska unionens officiella tidning nr L 044 , 14/02/2004 s. 0019 - 0020Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/11/EG

av den 11 februari 2004

om ändring av rådets direktiv 92/24/EEG om hastighetsbegränsande anordningar och liknande inbyggda hastighetsbegränsande system för vissa kategorier av motorfordon

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén yttrande,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(1), och

av följande skäl:

(1) Åtgärder bör vidtas för att den inre marknaden skall fungera smidigt.

(2) Rådets direktiv 92/24/EEG(2) är ett av särdirektiven inom ramen för gemenskapens godkännandeförfarande, som införts genom rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3). Bestämmelserna och definitionerna i direktiv 70/156/EEG beträffande fordon, fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter gäller därför för detta direktiv.

(3) Hastighetsbegränsande anordningar för fordon som används för passagerarbefordran och för godsbefordran med en högsta vikt som överstiger 10 ton har visat sig inverka positivt på trafiksäkerheten och har minskat svårighetsgraden på skadorna vid olyckor samtidigt som de har minskat luftföroreningarna och bränsleförbrukningen.

(4) Rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari 1992 om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen(4) har utvidgats till att även gälla lätta motorfordon i kategorierna M2 and N2. Det är därför nödvändigt att utvidga tillämpningsområdet för direktiv 92/24/EEG ifråga om konstruktionskraven för hastighetsbegränsande anordningar i enlighet med detta så att samma kategorier av motorfordon omfattas.

(5) Direktiv 92/24/EEG bör därför ändras i enlighet med ovanstående.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 92/24/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

I detta direktiv avses med

- fordon: varje motorfordon i kategori M2, M3, N2 och N3, såsom kategorierna definieras i bilaga II till direktiv 70/156/EEG, som är avsett att användas på väg och har minst fyra hjul samt är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim,

- hastighetsbegränsande anordning: varje anordning med uppgift att begränsa hastigheten som är avsedd att användas på ett fordon inom tillämpningsområdet för detta direktiv och som får beviljas typgodkännande som separat teknisk enhet på det sätt som avses i direktiv 70/156/EEG. Inbyggda hastighetsbegränsande system som utgör en del av fordonets grundkonstruktion skall uppfylla samma krav som de hastighetsbegränsande anordningarna."

2. I punkt 1.1 tredje stycket i bilaga I skall första meningen ersättas med följande:

"Avsikten med det här direktivet är att begränsa till ett visst värde den hastighet med vilken lastfordon i kategori N2 och N3 och passagerarfordon i kategori M2 och M3 kan framföras på väg."

Artikel 2

1. Från och med den 17 november 2004 får medlemsstaterna inte, av skäl som hänför sig till hastighetsbegränsande anordningar eller liknande system,

- vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av ett fordon, en hastighetsbegränsande anordning eller ett inbyggt hastighetsbegränsande system,

- förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av ett fordon eller vägra försäljning eller ibruktagande av en hastighetsbegränsande anordning eller ett inbyggt hastighetsbegränsande system,

om fordonet, den hastighetsbegränsande anordningen eller det inbyggda hastighetsbegränsande systemet överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 92/24/EEG.

2. Från och med den 1 januari 2005 skall medlemsstaterna, av skäl som hänför sig till hastighetsbegränsande anordningar eller inbyggda hastighetsbegränsande system, förbjuda försäljning, registrering eller ibruktagande av fordon, hastighetsbegränsande anordningar eller inbyggda hastighetsbegränsande system som inte överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 92/24/EEG.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall före den 17 november 2004 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 18 november 2004.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 februari 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

M. McDowell

Ordförande

(1) Europaparlamentets yttrande av den 9 oktober 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 20 januari 2004.

(2) EGT L 129, 14.5.1992, s. 154.

(3) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4) EGT L 57, 2.3.1992, s. 27. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentet och rådets direktiv 2002/85/EG (EGT L 327, 4.12.2002, s. 8).