Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Denna lag upphör enligt Lag (2010:1350) att gälla den 1 januari 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2010:1350).

Utfärdad: 1956-06-01

1 §

Näringsidkare är skyldig att i enlighet med vad i denna lag stadgas lämna de uppgifter som erfordras för att främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden inom näringslivet.

Där på grund av särskilda förhållanden så är nödigt för kontroll eller fullständigande av uppgift som skall lämnas av näringsidkare, är jämväl annan skyldig lämna uppgifter på sätt och i den utsträckning som stadgas för näringsidkare.

SFS 1982:732

2 §

En sammanslutning av näringsidkare likställs i denna lag med näringsidkare.

SFS 1982:732

3 §

Näringsidkare åligger att till myndighet som regeringen bestämmer efter anmaning lämna uppgift om sådan i anmaningen närmare angiven konkurrensbegränsning, som berör hans verksamhet och har avseende på pris-, produktions-, omsättnings- eller transportförhållanden, samt i övrigt om priser, intäkter, kostnader, vinster och andra förhållanden av beskaffenhet att inverka på prisbildningen.

SFS 1982:732

4 §

Uppgiftsskyldighet enligt denna lag innebär icke skyldighet att röja yrkeshemlighet av teknisk natur.

5 §

Närmare föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning samt om sättet och tiden för dess fullgörande meddelas av myndigheten.

Myndigheten må därvid förelägga näringsidkare att enligt meddelade anvisningar tillhandahålla konkurrensbegränsande avtal, handelsböcker, korrespondens och andra handlingar. Uppgiftsskyldig må jämväl kallas att inställa sig inför myndigheten.

Myndigheten skall iakttaga att näringsidkare icke onödigt betungas vid fullgörandet av uppgiftsskyldigheten.

SFS 1982:732

6 §

Efterkommes icke anmaning att lämna uppgift, må myndigheten förelägga den försumlige lämpligt vite.

Vite må ock utsättas vid meddelande av föreläggande eller kallelse enligt 5 §.

7 §

Den som efter kallelse enligt 5 § inställer sig inför myndigheten, äger därför uppbära ersättning enligt grunder som fastställas av regeringen.

SFS 1975:705

8 §

[har upphävts genom lag (1993:21).]

SFS 1993:21

9 §

[har upphävts genom lag (1980:178).]

SFS 1980:178

10 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte är ringa, underlåter att inom förelagd tid lämna uppgift enligt denna lag eller som vid uppgiftsskyldighetens fullgörande lämnar oriktig uppgift, döms till böter.

Är brottet grovt, döms till böter eller fängelse i högst ett år.

SFS 1991:273

11 §

[har upphävts genom lag (1975:705).]

SFS 1975:705

12 §

[har upphävts genom lag (1993:21).]

SFS 1993:21

13 §

Talan mot myndighets beslut enligt denna lag föres hos regeringen.

SFS 1975:705

14 §

Denna lag äger icke tillämpning å överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare angående arbetslön och andra arbetsvillkor.

15 §

[har upphävts genom lag (1975:705).]

SFS 1975:705

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1956:245

Denna lag träder i kraft d. 1 jan 1957.

Genom denna lag upphäves lagen d. 29 juni 1956 (nr 448) om övervakning av konkurrensbegränsning inom näringslivet.

SFS 1975:705

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1976.

SFS 1980:178

(Utkom d. 20 maj 1980.)

SFS 1982:732

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983.

SFS 1991:273

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1993:21

(Utkom 26 jan. 1993.)