Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Inkassoförordning (1981:956)

Inkassoförordningen

Utfärdad den 1 oktober 1981.

1 §

Ansökan enligt inkassolagen (1974:182) om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet eller om medgivande att överlåta eller upplåta register som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet görs hos Datainspektionen.

SFS 2008:918

2 §

Ansökan om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet skall innehålla uppgift om

  1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer samt verksamhetens besöksadress,

  2. huruvida verksamheten avser indrivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som övertagits för indrivning,

  3. de kravrutiner som skall tillämpas i verksamheten,

  4. hur de klientmedel som inflyter i verksamheten skall förvaltas och redovisas.

3 §

Ansökan om medgivande att överlåta eller upplåta register som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet skall innehålla uppgift om

  1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer,

  2. registrets omfattning och innehåll,

  3. till vem överlåtelse eller upplåtelse skall ske,

  4. ändamålet med överlåtelsen eller upplåtelsen.

4 §

Är ansökan ofullständig, skall inspektionen förelägga sökanden att inom viss tid komplettera handlingarna, med erinran att ärendet annars kan avgöras i befintligt skick.

4 a §

I ett ärende om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet ska beslut meddelas inom sex månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Datainspektionen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

SFS 2010:292

5 §

När beslut enligt 3, 10 a eller 15 § inkassolagen (1974:182) expedieras, skall avskrift av beslutet överlämnas till justitiekanslern.

6 §

Närmare föreskrifter för tillämpningen av inkassolagen (1974:182) meddelas av datainspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:956

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1982, då inkassokungörelsen (1974:327) upphör att gälla.

SFS 2008:918

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:292

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2010.

2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Datainspektionen före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.