Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel Förarbeten1982:636 Prop. 1981/82:203, bet. 1981/82:NU54, rskr. 1981/82:434.1995:1710 Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.2004:1063Prop. 2004/05:3, bet. 2004/05:KrU3, rskr. 2004/05:46.Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).2007:633Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.2009:1081Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).2014:666Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.2018:1141Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.Utfärdad: 1982-06-17Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019 SFS 2018:1141 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel dels att 3–8, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse. Av Kazimir Åberg: Förarbeten: prop. 2017/18:220, 2017/18:KrU8.Ändringarna är föranledda av att en ny spellag (2018:1138) trädde i kraft den 1 januari 2019. I 2 kap. 2 § spellagen bemyndigas regeringen att bestämma vilken myndighet som ska vara spelmyndighet. Lotteriinspektionen är spelmyndighet.I 2 a § har införts en ny bestämmelse som föreskriver att det är spelmyndigheten som ska fullgöra de uppgifter som anges i förevarande lag. I 3-8, 10 och 11 §§ har ”Lotteriinspektionen” ersatts med ”spelmyndigheten”. Därutöver har vissa språkliga justeringar gjorts.Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2019 (SFS 2018:1141).Kommentaren genomgången per 1 juli 2018Allmänna bestämmelser1 §1 § Denna lag tillämpas på sådana spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som anordnas för allmänheten eller som i annat fall anordnas i förvärvssyfte och som inte ger vinst eller endast ger vinst i form av frispel på automaten. Lagen skall tillämpas också på uppställning av automater av detta slag i lokaler eller på platser till vilka allmänheten har tillträde. Lokaler eller platser till vilka tillträdet är begränsat genom krav på inbjudan, medlemskap i viss förening eller annat villkor skall utan hinder härav vid tillämpningen av första stycket anses som lokaler eller platser till vilka allmänheten har tillträde, om de med hänsyn till omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor under vilka tillträde lämnas eller andra liknande omständigheter är att jämställa med sådana lokaler eller platser. Lagen gäller inte uppställning av spelautomat eller anordnande av spel på fartyg i reguljär trafik. Lag (1990:104). Lagen tillämplig på tillhandahållande av spel på datorer i Internetcafé R 2007: 44 – Datorer, uppställda i en tobaksaffär, vilka ej var styrda till internetsajter med spel eller särskilt utrustade för speländamål, ansågs ej utgöra spelautomater som avses i denna lag H 2009: 189.2 §2 § Den som anordnar automatspel som avses i 1 § första stycket skall svara för att spelautomaten inte används för annat ändamål än den är avsedd för, att god ordning råder inom den lokal eller på den plats där spelet bedrivs samt att barn eller ungdom inte otillbörligen lockas att delta i spelet. Lag (1990:104). 2 a §2 a § Spelmyndigheten är den myndighet som regeringen bestämmer ska fullgöra de uppgifter som anges i denna lag. Lag (2018:1141). Tillstånd3 §3 § Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller ställa upp en spelautomat i lokaler eller på platser som anges i 1 § första och andra styckena. Detta gäller inte för uppställning av en spelautomat och anordnande av spel i samband med offentliga tillställningar av tillfällig karaktär. I ett tillstånd ska det antal spelautomater och den typ av spel som tillståndet avser anges. Frågan om tillstånd prövas av spelmyndigheten. Tillstånd får inte meddelas utan att Polismyndigheten och berörd kommun har hörts i ärendet.Spelmyndigheten får ta ut avgifter för prövningen enligt de föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (2018:1141). Lagen 2004:1063, med ikraftträdande 1 jan. 2005, innehåller även:2. Tillstånd som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser och vars giltighetstid löper ut före d. 1 april 2006 skall fortsätta att gälla till dess giltigheten löper ut. Tillstånd vars giltighetstid löper ut efter d. 31 mars 2006 och tillstånd vars giltighet inte är begränsad i tiden upphör dock att gälla d. 1 april 2006.3. Har beslut meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser gälla för överklagande och vid handläggningen av överklagandet.Fråga om avgiftstaxa stred mot självkostnadsprincipen eller vilade på orättvis grund R 1986: 30.4 §4 § Vid prövning av tillstånd ska spelmyndigheten bedöma risken för att en spelautomat används för annat ändamål än som avses med ansökan eller för att verksamheten kan komma att äga rum i strid mot 2 § eller bedrivas i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom. Vid prövningen ska särskilt beaktas sökandens lämplighet, antalet spelautomater för vilka tillstånd söks, spelens beskaffenhet samt lokalens eller platsens ändamålsenlighet och belägenhet. Lag (2018:1141). 5 §5 § Tillstånd att anordna automatspel får förenas med föreskrifter om lägsta ålder för tillträde och tider när spelverksamheten får bedrivas samt andra föreskrifter som behövs för att motverka att spelverksamheten förorsakar bristande ordning eller bedrivs i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom.Om det efter tillståndsbeslutet uppkommer missförhållanden till följd av spelverksamheten, får spelmyndigheten meddela nya eller ändrade föreskrifter. Lag (2018:1141). 6 §6 § Spelmyndigheten får återkalla ett tillstånd, om automatspel har anordnats i strid mot bestämmelserna i 2 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 § eller om spelautomaten använts för annat ändamål än tillståndet avser eller om det annars inte längre finns förutsättningar för tillstånd. Lag (2018:1141). Tillstånd kunde ej återkallas på den grund att lagstiftningen sedermera skärpts R 1995: 10.Tillsyn7 §7 § Spelmyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.För att utöva tillsynen har myndigheten rätt att få tillträde till lokaler och platser där automatspel anordnas eller där en spelautomat annars finns uppställd och att begära upplysningar från den som anordnar spelet eller låtit ställa upp automaten.Avgifter får tas ut i ärenden om tillsyn enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för tillsynen. Lag (2018:1141). 8 §8 § Om den som anordnar automatspel eller som har låtit ställa upp en spelautomat inte ger tillträde eller lämnar upplysningar enligt 7 § andra stycket, får spelmyndigheten besluta de förelägganden som behövs för tillsynen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.För att skaffa sig tillträde får spelmyndigheten vid behov anlita hjälp av Polismyndigheten. Lag (2018:1141). Övriga bestämmelser9 §9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar automatspel eller låter ställa upp en spelautomat i strid mot 3 § döms, om gärningen inte är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2009:1081). 9 a §9 a § Spelautomater och annan egendom som har använts vid eller varit föremål för brott enligt 9 § samt insatser som har uppburits vid brottet skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 § brottsbalken, ske hos den som yrkesmässigt tillhandahållit egendomen.I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (1990:104). 10 §10 § Spelmyndighetens beslut enligt 5 § andra stycket eller 6 § gäller omedelbart om myndigheten inte bestämmer annat. Lag (2018:1141). 11 §11 § Spelmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:1141). Se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § under FörvProc. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1982:636 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1982.Den som vid ikraftträdandet anordnar automatspel för vilket tillstånd erfordras enligt denna lag och som före utgången av september 1982 har sökt tillstånd får fortsätta med verksamheten till dess ansökningen slutligt har prövats. Om socialnämnden inte meddelar tillstånd för fortsatt spelverksamhet, skall nämnden utsätta den tid inom vilken verksamheten skall ha avvecklats. Denna tid skall bestämmas så att skäligt rådrum ges för avvecklingen. 1990:104 1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1990.2. Den som vid ikraftträdandet har låtit ställa upp en spelautomat utan att det enligt äldre bestämmelser krävs tillstånd är skyldig att senast före utgången av juni 1990 ansöka om tillstånd, om tillståndsplikt föreligger enligt 1 § i dess nya lydelse. Har en sådan ansökan gjorts, får spelautomaten stå uppställd till dess ansökningen har avgjorts slutligt. Om tillstånd inte beviljas, skall spelautomaten avlägsnas från lokal eller plats som avses i 1 § i dess nya lydelse inom två månader från den dag då beslutet vann laga kraft.3. Bestämmelserna om återkallelse av tillstånd enligt 6 § i dess nya lydelse gäller även beträffande tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet.4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande av beslut som meddelats av länsstyrelsen före lagens ikraftträdande. 1995:1710 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan. 2004:1063 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.2. Tillstånd som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser och vars giltighetstid löper ut före d. 1 april 2006 skall fortsätta att gälla till dess giltigheten löper ut. Tillstånd vars giltighetstid löper ut efter d. 31 mars 2006 och tillstånd vars giltighet inte är begränsad i tiden upphör dock att gälla d. 1 april 2006.3. Har beslut meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser gälla för överklagande och vid handläggningen av överklagandet. 2007:633 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2007. 2009:1081 Denna lag träder i kraft d. 27 dec. 2009. 2014:666 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2018:1141 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.