Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1982:728) om införande av försäkringsrörelselagen (1982:713)

Denna lag upphör enligt Lag (2010:2044) om införande av Lag (2010:2043) att gälla den 1 april 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2010:2044).

Utfärdad: 1982-06-10

1 §

Försäkringsrörelselagen (1982:713) och denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Bestämmelserna i 14 § andra stycket och 20 § denna lag träder dock i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

2 §

Genom försäkringsrörelselagen (1982:713) upphävs

  1. lagen (1948:433) om försäkringsrörelse,

  2. lagen (1948:434) angående införande av den nya lagen om försäkringsrörelse.

3 §

Om det i lagar eller andra författningar förekommer hänvisningar till föreskrifter som ersatts genom bestämmelser i försäkringsrörelselagen (1982:713) eller denna lag, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.

4 §

För försäkringsbolag som registrerats före den 1 januari 1983 gäller försäkringsrörelselagen (1982:713) med de undantag som anges i denna lag.

Koncession som är gällande vid försäkringsrörelselagens (1982:713) ikraftträdande skall därefter anses gälla som om den meddelats med stöd av den lagen.

De avvikelser och undantag från bestämmelser i lagen (1948:433) om försäkringsrörelse som har medgetts skall efter ikraftträdandet av försäkringsrörelselagen (1982:713) avse motsvarande bestämmelser i den lagen.

5 §

För Stockholms stads brandförsäkringskontor gäller bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (1982:713) om ömsesidiga försäkringsbolag i tillämpliga delar. Kontorets delägare skall dock inte på grund härav få större ansvar för kontorets förpliktelser än de hade före den 1 januari 1904.

6 §

Om bolagsordningen innehåller en sådan bestämmelse om rätt till teckning eller erhållande av nya aktier som avses i 10 § 1 mom. tredje stycket andra meningen lagen (1948:433) om försäkringsrörelse, skall bestämmelsen anses gälla även för aktier som ges ut utöver tidigare föreskrivet maximikapital.

7 §

Om det vid ikraftträdandet av försäkringsrörelselagen (1982:713) föreskrivs i ett försäkringsaktiebolags bolagsordning att röstvärdet för varje aktie är på visst sätt lägre ju flera aktier den röstande företräder, får bolagsstämman i anslutning till att den fattar beslut som medför eller kan medföra ändring av antalet aktier i bolaget   i enlighet med 9 kap. 13 § första stycket samma lag besluta att ändra bolagsordningen så att det antal aktier varje röstande företräder ger samma relativa röstandel som tidigare. Kallelse till en sådan bolagsstämma sker enligt bolagsordningen.

8 §

Den som innehar ett aktiebrev på vilket bolaget har antecknat att han är införd i aktieboken som ägare är, även om införandet skett före utgången av år 1982, likställd med den som enligt 13 § andra stycket lagen (1936:81) om skuldebrev förmodas äga rätt att göra skuldebrevet gällande, om ett förvärv från honom sker efter denna tidpunkt.

9 §

Registrering och verkställande av bolagsstämmobeslut, som fattats före utgången av år 1982, samt talan mot sådana beslut sker enligt lagen (1948:433) om försäkringsrörelse om något annat inte följer av 20 §.

10 §

Har styrelsen före utgången av år 1982 beslutat om nyemission, skall nyemissionen ske enligt lagen (1948:433) om försäkringsrörelse.

11 §

Bestämmelserna i 4 kap. 19 § försäkringsrörelselagen (1982:713) skall även tillämpas på fondaktier som givits ut före den 1 januari 1983. Anmaningar får dock ske tidigast efter utgången av år 1984.

12 §

Om det före utgången av år 1982 har vidtagits åtgärder för att verkställa en nedsättning av aktiekapitalet enligt 60 § lagen (1948:433) om försäkringsrörelse, får nedsättningen verkställas och registreras enligt nämnda lag.

13 §

Den styrelseledamot eller verkställande direktör som tillträtt före utgången av år 1982, skall anmäla sitt aktieinnehav enligt 8 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (1982:713) snarast efter denna tidpunkt.

14 §

Bestämmelserna i 10 kap. 4 § första och fjärde styckena samt 5 § försäkringsrörelselagen (1982:713) skall tillämpas från och med den första ordinarie bolagsstämma som hålls efter lagens ikraftträdande. Intill dess skall i stället motsvarande äldre bestämmelser tillämpas.

Beslut enligt 10 kap. 4 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) får meddelas före den 1 januari 1983.

Innehåller bolagsordningen en bestämmelse om föranmälan för deltagande i bolagsstämma, får bestämmelsen tillämpas intill dess beslut om bestämmelsens upphörande eller ändring till överensstämmelse med 9 kap. 1 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) har registrerats. Vad som sagts nu gäller dock endast om bolagsstämman hålls före utgången av år 1983.

15 §

Årsredovisningen och koncernredovisningen skall från och med räkenskapsåret 1983 upprättas enligt försäkringsrörelselagen (1982:713). I koncernredovisningen för räkenskapsåret 1983 behöver ej medtagas koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 1982.

Beslut om vinstutdelning och annan användning av försäkringsbolagets egendom som avser räkenskapsåret 1982 skall fallas enligt lagen (1948:433) om försäkringsrörelse.

16 §

I livförsäkringsbolag skall utjämningsfonden enligt 266 § och säkerhetsfonden enligt 271 § lagen (1948:433) om försäkringsrörelse överföras till återbäringsfond enligt 12 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

Om det i ett livförsäkringsbolag finns en reservfond skall denna överföras till återbäringsfonden eller, efter tillstånd av försäkringsinspektionen, till någon annan fond.

17 §

Redovisar ett skadeförsäkringsbolag säkerhetsfond enligt 271 § lagen (1948:433) om försäkringsrörelse skall denna överföras till reserv som regeringen eller efter regeringens bemyndigande försäkringsinspektionen föreskriver.

18 §

Om det i ett livförsäkringsbolag finns en dispositionsfond avsatt inom livförsäkringsrörelsen skall denna överföras till återbäringsfonden eller nedsättas. Dispositionsfonden skall vara avvecklad senast vid utgången av år 1987.

Om det uppkommer en förlust på livförsäkringsrörelsen innan dispositionsfonden har avvecklats skall förlusten i första hand täckas genom att dispositionsfonden minskas.

19 §

Likvidation skall genomföras enligt lagen (1948:433) om försäkringsrörelse om likvidatorerna utsetts före utgången av år 1982.

20 §

Före utgången av år 1982 kan beslut om ändringar i bolagsordningen så att denna överensstämmer med försäkringsrörelselagen (1982:713) fattas enligt 9 kap. 14 eller 16 § nämnda lag. I beslutet skall anges att det gäller från och med den 1 januari 1983.

21 §

Om bolagsordningen efter utgången av år 1982 strider mot försäkringsrörelselagen (1982:713) skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag till bolagsstämman om ändringar av bolagsordningen så att den överensstämmer med lagen.

Om grunderna efter utgången av år 1982 strider mot försäkringsrörelselagen (1982:713), skall styrelsen genast besluta om ändring av dessa.

22 §

Har bolagsstämman enligt 1 § lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering före utgången av år 1982 beslutat att nämnda lag skall tillämpas på bolaget, skall bolaget anses vara avstämningsbolag enligt bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (1982:713). Styrelsen skall dock utan dröjsmål lägga fram förslag till bolagsstämman om att i bolagsordningen ta in förbehåll som avses i 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

23 §

Ett ömsesidigt försäkringsbolags firma som registrerats före ikraftträdandet av lagen (1948:433) om försäkringsrörelse behöver inte innehålla orden ömsesidigt eller försäkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:728

(Utkom d. 14 juli 1982.)

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild paragraf. Se paragraf 1, lag 1982:728.)