Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Konkurrensförordning (1993:173)

1 §

Denna förordning innehåller verkställighetsföreskrifter till konkurrenslagen (1993:20), föreskrifter om behörig myndighet i vissa fall samt föreskrifter om länsstyrelsernas uppgifter på konkurrensområdet. SFS 2000:1027

2 §

En anmälan till Konkurrensverket enligt 37 § konkurrenslagen (1993:20) skall göras skriftligen. SFS 2005:595

3 §

Konkurrensverket får
  • 1. meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en sådan anmälan som anges i 2 §, och
  • 2. fastställa blanketter för anmälan.
SFS 2005:595

3 a §

Konkurrensverket är sådan behörig myndighet som avses i 2 a § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler samt i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer. SFS 2004:201

4 §

Länsstyrelserna skall i länet verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.
Länsstyrelserna skall därvid särskilt
  • 1. informera om konkurrensfrågor,
  • 2. uppmärksamma Konkurrensverket på förhållanden som tyder på överträdelser av konkurrensbestämmelserna,
  • 3. uppmärksamma regleringar som hindrar en effektiv konkurrens,
  • 4. lämna förslag till och, efter samråd med Konkurrensverket, följa upp avregleringsåtgärder,
  • 5. uppmärksamma olika typer av hinder för en effektiv konkurrens i offentlig förvaltning och lämna förslag till åtgärder för att undanröja dessa, samt
  • 6. verka för att konkurrensaspekter beaktas hos länsstyrelsen och i regionala och lokala organ.
SFS 1993:683

SFS 1993:173

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1993.

SFS 1993:683

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

SFS 2000:1027

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2003:99

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

SFS 2004:201

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

SFS 2005:595

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.