Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Utkom från trycket den 7 november 1995
Utfärdad den 26 oktober 1995.
<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1997:865 </kgp:reprint>

Inledande bestämmelse

1 §

Enligt 3 kap. 2 § ellagen (1997:857) skall nätverksamhet ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. Redovisningen skall, enligt 3 kap. 5 § första stycket ellagen, särskilt granskas av revisor. Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om sådan redovisning och revision.

Med nätmyndighet avses i förordningen nätmyndigheten enligt 1 kap. 6 § ellagen.

SFS 1997:865

Redovisning av nätverksamhet

Årsrapport

2 §

Den som bedriver nätverksamhet skall särskilt för nätverksamheten upprätta årsrapport för varje räkenskapsår. Denna består av balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. I årsrapporten skall även ingå en finansieringsanalys om det krävs enligt 3 §. I årsrapporten skall balansräkning och resultaträkning från närmast föregående räkenskapsår ingå, sammanställda så att de är jämförbara med motsvarande redovisning för året. Årsrapporten skall i övrigt upprättas enligt god redovisningssed som den tilllämpas av aktiebolag.

I en bilaga till förvaltningsberättelsen skall en särskild rapport bifogas. Den särskilda rapporten skall innehålla uppgifter som behövs för att bedöma skäligheten i nättariffer samt för att kunna jämföra olika nätverksamheter.

SFS 1997:865

3 §

Årsrapporten ska innehålla en finansieringsanalys om

 1. nettovärdet av nätverksamhetens tillgångar enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår,

 2. antalet anställda i nätverksamheten under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200, eller

 3. nätverksamheten bedrivs i aktiebolag och bolagets aktier eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

I finansieringsanalysen ska nätverksamhetens investeringar och finansiering under räkenskapsåret redovisas.

SFS 2010:1692

4 §

I årsrapporten skall upplysning lämnas om koncernbidrag till eller från det företag som bedriver nätverksamheten samt uppgift om ägartillskott i den mån det berör nätverksamheten.

4 a §

I noter till årsrapporten ska upplysning lämnas om följande uppgifter om intresseföretag och sådana gemensamt styrda företag som det rapporterande företaget är delägare i:

 1. inköp och försäljning som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag,

 2. intäkter från övriga värdepapper och fordringar som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag som utgör anläggningstillgångar,

 3. övriga ränteintäkter och liknande intäkter som härrör från intresseföretag och gemensamt styrda företag,

 4. räntekostnader och liknande kostnader som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag,

 5. andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag som avser kortfristiga placeringar, och

 6. ställda säkerheter och ansvarsförbindelser till förmån för intresseföretag och gemensamt styrda företag.

Uttrycken intresseföretag och gemensamt styrda företag har samma betydelse som i årsredovisningslagen (1995:1554).

SFS 2015:828

Ingångsbalansräkning

5 §

[har upphävts genom förordning (1997:865).]

SFS 1997:865

Årsrapportens utformning

6 §

Samtliga till nätverksamheten direkt hänförliga intäkter och kostnader skall redovisas i resultaträkningen. Om nätverksamhet bedrivs tillsammans med annan verksamhet, skall gemensamma intäkter och kostnader redovisas efter fördelning enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder på ett sätt som ger en rättvisande bild av nätverksamheten.

7 §

Samtliga till nätverksamheten direkt hänförliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital skall redovisas i balansräkningen. Tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital som är gemensamma för nätverksamheten och annan verksamhet skall fördelas enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder mellan rörelsegrenarna på ett sätt som ger en rättvisande bild av nätverksamheten.

SFS 1997:865

7 a §

I de fall god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag innebär andra värderingsprinciper i årsrapporten än vad som gäller den officiella i årsredovisningen skall uppgift lämnas om vilka justeringar som skett av värdena samt orsaken till justeringen.

SFS 1999:11

8 §

I förvaltningsberättelsen skall upplysningar lämnas dels om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av nätverksamhetens ställning och resultat men som inte skall redovisas i resultaträkning eller balansräkning, dels om händelser som inträffat under räkenskapsåret eller därefter om de är av väsentlig betydelse för nätverksamheten.

SFS 1997:865

Anläggningsregister

Rubriken införd g. SFS1997-0865

9 §

Ett anläggningsregister för nätverksamheten skall upprättas och hållas aktuellt. Registret skall upprättas enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag och för varje tillgång, som helt eller delvis är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i nätverksamheten, innehålla uppgift om anskaffningstidpunkt, anskaffningsvärde, avskrivningsplan, årets planenliga och ackumulerade planenliga avskrivningar.

Nätmyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från föreskriften i första stycket.

Särskilda bestämmelser för vissa former av nätverksamhet

Rubriken har denna placering enl. SFS1997-0865

9 a §

Årsrapport skall upprättas för varje nätkoncession för område. Om nätmyndigheten, med stöd av 3 kap. 3 § första stycket ellagen (1997:857), har beslutat att flera nätkoncessioner för område skall redovisas samlat skall dock en årsrapport upprättas för samtliga nätkoncessioner för område som omfattas av nätmyndighetens beslut.

SFS 2002:692

10 §

Om en nätkoncessionshavare, som redovisar flera nätkoncessioner för område samlat med stöd av ett beslut enligt 3 kap. 3 § ellagen (1997:857), övergår till redovisning av ett eller flera koncessionsområden för sig, skall han på begäran av nätmyndigheten kunna visa dels hur anläggningstillgångarnas planenliga restvärde har fördelats på vart och ett av de berörda koncessionsområdena, dels hur kostnaderna för avskrivning och ränta har beräknats för vart och ett av de berörda koncessionsområdena.

SFS 2002:692

11 §

[Upphävd g. F (2015:261).]

SFS 2015:261

12 §

Vid redovisning av nätverksamhet som avser regionledningar skall av nätkoncessionshavarens redovisning framgå

 1. kostnader för varje anslutning till annan nätkoncessionshavares ledning, ställverk eller anslutning direkt till en transformator fördelade på varje region enligt 4 kap. 8 § andra stycket ellagen (1997:857),

 2. kostnader för varje nedtransformering, och

 3. övriga kostnader inom varje normalt spänningsintervall för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar.

SFS 2002:692

Särskild granskning av nätverksamhet

13 §

Revisor som granskar redovisning av nätverksamhet enligt 3 kap. 5 § ellagen (1997:857) skall vara auktoriserad eller godkänd. Om nätverksamhet bedrivs tillsammans med annan verksamhet och den samlade verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för associationsformen skall granskas av minst en auktoriserad revisor, skall den revisor som granskar nätverksamheten vara auktoriserad.

Nätmyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från föreskriften i första stycket, om inte företaget enligt annan lagstiftning är skyldigt att ha auktoriserad eller godkänd revisor.

SFS 1997:865

14 §

Årsrapportshandlingarna för nätverksamheten skall senast fem månader efter räkenskapsårets utgång avlämnas till revisor för sådan granskning som avses i 15 §.

15 §

Revisorn skall i det intyg som skall ges in till nätmyndigheten enligt 3 kap. 5 § andra stycket ellagen (1997:857) ange om årsrapporten upprättats enligt gällande föreskrifter och i överensstämmelse med god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag. Sedan revisorn slutfört sin granskning skall han teckna en hänvisning till intyget på årsrapporten. Revisorns granskning omfattar inte den särskilda rapport som enligt 2 § skall biläggas förvaltningsberättelsen.

SFS 1997:865

Insändande av årsrapportshandlingar m.m.

16 §

Bestyrkt kopia av årsrapporten samt revisorsintyg ska ha kommit in till nätmyndigheten senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.

SFS 2014:137

16 a §

Årsrapporten ska undertecknas i enlighet med vad som gäller för undertecknande av årsredovisningar enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Om nätverksamheten bedrivs av en kommun, ska årsrapporten i stället beslutas av kommunfullmäktige eller av den som fullmäktige utsett.

Om någon årsredovisning enligt årsredovisningslagen eller kommunallagen (2017:725) inte upprättas, ska årsrapporten undertecknas av den som bedriver nätverksamheten eller av behöriga ställföreträdare för den som bedriver nätverksamheten.

Årsrapporten ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades.

SFS 2017:1047

Bemyndiganden

Rubriken införd g. SFS1997-0865

17 §

Nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

 1. hur anläggningstillgångar skall specificeras,

 2. kompletterande noter om fördelningsprinciper, principer för intern prissättning och metoder för gränsdragning mellan underhåll och investering,

 3. upprättande av nyckeltal för avkastningsmått och finansiella mått, och

 4. de uppgifter som skall ingå i den särskilda rapport som skall bifogas förvaltningsberättelsen, såsom ekonomiska uppgifter, uppgifter om leveranssäkerhet, nättäthet, personalresurser och de uppgifter i övrigt som behövs för att kunna jämföra olika nätverksamheter.

SFS 2002:692

Överklagande

Rubriken införd g. SFS1998-1151

18 §

Nätmyndighetens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1998:1151

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1145

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1997:865

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998 och tillämpas första gången i fråga om årsrapport för nätverksamhet avseende det räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 1997.

SFS 1998:1151

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 1999:11

Denna förordning träder i kraft d. 3 febr. 1999 och tillämpas första gången i fråga om årsrapport för nätverksamhet avseende det räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 1998.

SFS 2002:692

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2002.

SFS 2007:575

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2007.

SFS 2010:1692

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2014:137

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2014.

SFS 2015:261

(Utkom d. 26 maj 2015.)

SFS 2015:828

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2017:1047

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.