Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1995:1571) om insättningsgaranti Förarbeten1995:1571 Prop. 1995/96:60, bet. 1995/96:NU7, rskr. 1995/96:83.Jfr. rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar (EGT nr L 135/5, 31.5.1994, Celex 394L0019/S).1996:593 Prop. 1995/96:172, bet. 1995/96:NU25, rskr. 1995/96:267.1996:1176 Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53.1997:119 Prop. 1996/97:72, bet. 1996/97:FiU22, rskr. 1996/97:170.1998:773 Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257.1999:161 Prop. 1998/99:30, bet. 1998/99:FiU15, rskr. 1998/99:131.1999:915 Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46.2000:95 Prop. 1999/2000:36, bet. 1999/2000:FiU14, rskr. 1999/2000:140.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar (EGT L 135, 31.5.1994, s. 5, Celex 394L0019). Prop. 1995/96:60, bet. 1995/96:NU7. Jfr rådets direktiv 94/19/EG (EGT nr L 135/5, 31.5.1994, Celex 394L0019/S).2000:188 Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182.2000:815 Prop. 1999/2000:107, bet. 2000/01:FiU6, rskr. 2000/01:7.2002:52Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU2, rskr. 2001/02:129.2002:358 Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237.2004:320Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar (EGT L 135, 31.5.1994, s. 5, Celex 31994L0019).2005:257Prop. 2004/05:92, bet. 2004/05:FiU25, rskr. 2004/05:226.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar (EGT L 135, 31.05.1994, s. 5, Celex 31994L0019).2005:920Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.2006:537Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.2006:1380Prop 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.2007:544Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.2007:1433Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112.2008:497Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.2008:811Prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16.2009:698Prop. 2008/09:186, bet. 2008/09:FiU:35, rskr. 2008/09:297.Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen (EUT L 68, 13.3.2009, s. 3, Celex 32009L0014).2010:1865Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen (EUT L 68, 13.3.2009, s. 3, Celex 32009L0014).2011:829Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen (EUT L 68, 13.3.2009, s. 3, Celex 32009L0014).2014:310Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.2014:977Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.2015:1026Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.2016:625Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.2017:638Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.2018:719Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.2018:804Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.2018:1395Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438.Utfärdad den 20 december 1995.Utkom från trycket den 29 december 1995Kommentaren genomgången per 1 januari 2019Kommentaren uppdaterad per 1 oktober 2018 SFS 2018:1395 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1995:1571) om insättningsgaranti dels att rubriken närmast efter 24 § ska utgå, dels att 14 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 11 b § ska sättas närmast före 11 d §. Av Åsa Arffman: Ändringarna är av redaktionell karaktär. Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2018. Prop. 2017/18:137, 2017/18:FiU47.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2018 SFS 2018:719 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 16 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse. Av Åsa Arffman: Ändringen är föranledd av att det införts en ny lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018. Prop. 2017/18:185, 2017/18:CU25. SFS 2018:804 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 12 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse. Av Åsa Arffman: Ändringen är föranledd av att det införts en ny förvaltningslag (2017:900). Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018. Prop. 2017/18:235, 2017/18:KU22.Inledande bestämmelser1 §1 §Denna lag innehåller bestämmelser om garanti för insättningar hos banker, kreditmarknadsföretag och vissa värdepappersföretag. Frågor om insättningsgarantin handläggs av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2007:1433). Lagen 2007:1433, med ikraftträdande 1 jan. 2008, innehåller även:2. De nya bestämmelserna ska även tillämpas på beslut som Insättningsgarantinämnden har fattat och på ansökningar som har gjorts före lagens ikraftträdande.Fråga om rådets direktiv 94/19/EG eller andra bankrättsliga direktiv ger insättare rätt att kräva åtgärder för tillsyn över banker samt fråga om skadeståndsansvar C-222/02 Paul m.fl.Ang. sekretess i garantimyndighetens verksamhet se Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 30:10. Bih.Definitioner2 §2 § I denna lag betyder betalningsåtaganden : detsamma som i artikel 2.1.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen, EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om insättningsgarantin, institut: en svensk bank, ett utländskt bankföretag, ett svenskt kreditmarknadsföretag, ett utländskt kreditföretag samt ett svenskt värdepappersbolag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har tillstånd att ta emot kunders medel på konto, insättare: den som har en insättning i ett institut, insättning: tillgodohavande som avser inlåning på konto, insättningsgarantidirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/ 49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen, och resolutionsmyndigheten : den myndighet som handlägger frågor om resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution. Lag (2016:625). Lagen 2008:811 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.2. Lagen ska dock tillämpas för tid från och med d. 6 okt. 2008. Den ska inte tillämpas för fall där rätten till ersättning har inträtt före detta datum.Ang. begreppet insättare och uteslutande av vissa insättare från systemet, se C-27/14 Surmačs.Insättningar som omfattas av garantin3 §3 § En insättning omfattas av garantin, om insättningen finns hos ett svenskt institut här i landet eller hos en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut och inte något annat framgår av 3 a §.Garantimyndigheten får besluta att garantin också ska omfatta insättningar som finns hosen filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, elleren filial här i landet till ett utländskt institut. Om insättningsgarantin i ett annat EES-land, där det finns en filial till ett svenskt institut, har ett mer omfattande skydd eller ger högre ersättning än vad som följer av 4 c §, får garantimyndigheten besluta att garantin ska omfatta även detta skydd, om inte det andra landets insättningsgaranti erbjuder filialen sådant skydd.Beslut enligt andra och tredje styckena meddelas efter ansökan av institutet. Lag (2016:625). 3 a §3 a § Om resolutionsmyndigheten överför en insättning som har gjorts i ett institut som försatts i resolution till någon annan i enlighet med 17 eller 18 kap. lagen (2015:1016) om resolution, gäller följande.Insättningen omfattas inte längre av den insättningsgaranti som gäller för insättningar gjorda i institutet i resolution, om insättningen har överförts i sin helhet eller till en del som motsvarar det belopp som omfattas av garantin enligt 4 §.Om överföringen bara omfattar en del av insättningen och beloppet understiger det belopp som omfattas av garantin enligt 4 §, uppgår garantin för den del av insättningen som är kvar i institutet i resolution till skillnaden mellan det belopp som omfattas av garantin enligt 4 § och det överförda beloppet. Lag (2015:1026). Förutv. 3 a § nu 3 b §.Prövning av kontovillkorRubriken har denna placering enl. Lag 2015:1026. 3 b §3 b § Ett institut ska ansöka om garantimyndighetens prövning av om villkoren för varje kontoslag som används för att ta emot insättningar innebär att kontoslaget omfattas av insättningsgarantin. En sådan ansökan ska även göras när institutet avser att ändra villkoren för kontoslaget, om det inte är uppenbart att villkorsändringen saknar betydelse för frågan om kontoslaget omfattas av insättningsgarantin.Ett utländskt institut som tar emot insättningar som inte omfattas av insättningsgarantin enligt denna lag behöver inte ansöka om prövning. Lag (2015:1026). Lagen 2011:829, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. Ett institut som tar emot eller avser att ta emot insättningar som omfattas av denna lag ska ansöka om prövning enligt 3 a § inom tre månader från ikraftträdandet.Tidigare beteckning 3 a §.Ersättning från garantin4 §4 § Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då ersättningsrätt inträder.Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut uppgå till sammanlagt högst 950 000 kronor, om inte något annat följer av 4 c §. I fråga om insättningar i en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut får det högsta ersättningsbeloppet som avses i andra stycket vara 100 000 euro eller, om landet har fastställt beloppet i nationell valuta i enlighet med artikel 6.5 i insättningsgarantidirektivet, det belopp i den nationella valutan som motsvarar 100 000 euro.Beloppet ska betalas ut i svenska kronor eller i valutan i det land inom EES där kontot finns. Om ett belopp ska räknas om mellan olika valutor, ska den valutakurs tillämpas som gällde dagen för ersättningsrättens inträde. Lag (2016:625). Lagen 2010:1865, med ikraftträdande 31 dec. s.å., innehåller även:Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet.Lagen 2009:698, med ikraftträdande 30 juni s.å., innehåller även:Den ska dock inte tillämpas för fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet.4 a §4 a §Om den insättning som ersättningen avser är pantsatt, skall panthavaren ha panträtt i ersättningen. Lag (2000:95). 4 b §4 b §Ett krav avseende tillgångar som enligt en lagakraftvunnen dom har varit föremål för brott enligt 9 kap. 6 eller 7 § brottsbalken eller 3, 4, 5 eller 6 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, ska inte ge rätt till ersättning från insättningsgarantin.Om åtal har väckts för brott som avses i första stycket avseende en viss insättning och ersättning begärs för insättningen, ska garantimyndigheten besluta att ersättning tills vidare inte ska betalas ut. Lag (2014:310). Lagen 2014:310, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller för krav som avser tillgångar som varit föremål för brott som begåtts före ikraftträdandet.4 c §4 c § Ersättning utöver vad som följer av 4 § får betalas ut från garantin med sammanlagt högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp), om insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs tillavyttring av privatbostad,ersättning för skada på sådan egendom som avses i 1,upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall,utbetalning av försäkringar, ellerersättning för skada till följd ava) brott,b) felaktig dom, ellerc) fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Utbetalning av ersättning enligt första stycket får dock bara avse insättningar som har gjorts högst tolv månader från den tidpunkt då beloppet krediterades på insättarens konto eller från och med den tidpunkt då det blev rättsligt möjligt att överföra sådana insättningar. Lag (2016:625). 5 §5 §Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning enligt garantin:en bank,ett kreditmarknadsföretag,ett värdepappersbolag,ett försäkringsföretag,ett återförsäkringsföretag,en understödsförening,ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,en pensionsfond,ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, elleren insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2017:638). 6 §6 §Om en insättning hos en filial här i landet till ett utländskt institut också omfattas av en garanti i ett annat land, svarar den svenska garantin bara för skillnaden mellan vad som kan betalas ut enligt den utländska garantin, i förekommande fall före avdrag för institutets motfordringar mot insättaren, och vad som kan betalas ut enligt den svenska garantin. 7 §7 § Om ett institut försätts i resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution, ska ersättning enligt denna lag betalas ut i de fall som anges i andra och tredje styckena. Ersättningen ska betalas till den som resolutionsmyndigheten anvisar.Vid skuldnedskrivning enligt 21 kap. lagen om resolution ska ersättning betalas med ett belopp som motsvarar det som de garanterade insättningarna skulle ha skrivits ned med enligt 21 kap. 13 § första stycket 1 samma lag, om de inte hade varit undantagna från skuldnedskrivning.Om resolutionsmyndigheten överför en insättning i enlighet med 17–19 kap. lagen om resolution, ska ersättning betalas med ett belopp som motsvarar det som de garanterade insättningarna skulle ha burit om förlusterna hade fördelats mellan borgenärerna enligt förmånsrättsordningen. Lag (2015:1026). Förutv. 7 § upphävd g. Lag 2000:95. 7 a §7 a § Om skuldnedskrivningsverktyget enligt 21 kap. lagen (2015:1016) om resolution tillämpas, får medel som omfattas av 15 § tillföras vid en kapitalisering av ett institut i resolution i den utsträckning garanterade insättningar skulle ha konverterats till eget kapital enligt 21 kap. 13 § första stycket 2 om de inte hade varit undantagna från konvertering. I utbyte ska kapitalinstrument erhållas till ett värde som motsvarar de tillförda medlen. Lag (2015:1026). 7 b §7 b § De medel som insättningsgarantin får bidra med enligt 7 och 7 a §§ får uppgå till högst 200 procent av målnivån enligt 15 a §. Lag (2016:625). 7 c §7 c § De kapitalinstrument som erhålls i utbyte enligt 7 a § ska föras till insättningsgarantin.Sådana tillgångar behöver inte säljas för att garantimyndigheten ska få låna medel i Riksgäldskontoret.Den ersättning som garantimyndigheten får när tillgångar säljs ska tillgodoräknas behållna avgiftsmedel. Lag (2016:625). Ersättningsrättens inträde8 §8 § Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § första stycket eller andra stycket 1, inträder rätt till ersättning närFinansinspektionen genom ett beslut har funnit atta) en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av institutet enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga ochb) oförmågan att betala beror på institutets finansiella situation och inte endast är tillfällig, ellerinstitutet försätts i konkurs.Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § andra stycket 2, inträder rätt till ersättning när en behörig myndighet i institutets hemland förklarar att insättningar hos institutet är indisponibla. Lag (2011:829). 9 §9 §Ersättning enligt garantin betalas av garantimyndigheten.Ersättningar ska, om inget annat följer av 9 a eller 9 b §, göras tillgängliga för insättarna inom sju arbetsdagar från det attFinansinspektionen meddelar ett sådant beslut som avses i 8 § första stycket 1,institutet försätts i konkurs, elleren myndighet som avses i 8 § andra stycket förklarat att insättningar hos institutet är indisponibla.Utbetalning får göras på det sätt som garantimyndigheten anser är lämpligt. Garantimyndigheten får i detta syfte öppna ett konto i insättarens namn i ett kreditinstitut eller hämta uppgifter från ett kreditinstitut eller en clearingorganisation om konto i ett kreditinstitut till vilket utbetalning av ersättning kan göras. Lag (2016:625). 9 a §9 a § Ersättningar som omfattas av artikel 7.3 i insättningsgarantidirektivet ska betalas ut så snart som möjligt och senast tre månader efter ersättningsrättens inträde enligt 8 §. Lag (2016:625). 9 b §9 b § Garantimyndigheten får skjuta upp utbetalningen av ersättningen omdet är ovisst om en person har rätt till ersättningen,insättningen är föremål för en rättstvist,insättningen är föremål för restriktiva åtgärder som har beslutats av nationella regeringar eller internationella organ,insättningen innefattar ett tilläggsbelopp enligt 4 c §,inga transaktioner har förekommit på kontot under de senaste 24 månaderna (kontot är vilande), ellerersättningen ska betalas ut för ett annat insättningsgarantisystems räkning i enlighet med artikel 14.2 i insättningsgarantidirektivet. Lag (2016:625). 9 c §9 c § Ersättning ska inte betalas ut, omdet inte har förekommit några transaktioner på kontot under de senaste 24 månaderna före ersättningsrättens inträde enligt 8 §, ochersättningen understiger garantimyndighetens administrativa kostnader för utbetalningen.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana administrativa kostnader som avses i första stycket. Lag (2016:625). 10 §10 §Den som har en insättning i ett svenskt institut förlorar sin rätt till ersättning, om han inte gör anspråk på ersättningen innan han har förlorat sin rätt till utdelning i institutets konkurs. Information11 §11 §Svenska institut samt utländska institut som tar emot insättningar hos en filial här i landet ska informera den som har gjort eller avser att göra en insättning omhuruvida insättningen omfattas av en garanti eller inte, för det fall insättningen omfattas av insättningsgarantin enligt denna lag, resultatet av den prövning som gjorts enligt 3 b § första stycket,den ersättningsnivå som gäller för garantin, ochformerna för utbetalning av ersättning från garantin.Information enligt första stycket ska lämnas vid marknadsföring av ett erbjudande. Innan ett avtal om mottagande av insättningar ingås ska insättaren få information enligt första stycket och information med ett innehåll enligt bilaga 1 till insättningsgarantidirektivet och med uppgift om garantimyndighetens webbplats. Insättaren ska bekräfta att denna information tagits emot. Informationen ska tillhandahållas insättaren minst en gång varje år. Informationen ska vidare under avtalstiden framgå av kontoutdrag och liknande material som rör fordringsförhållandet. Informationen ska lämnas i pappersform om insättaren begär det.Informationen enligt första stycket ska göras tillgänglig på det språk som insättaren och institutet enades om när avtalet om mottagande av insättningar ingicks eller på det eller de officiella språken i det EES-land där filialen är inrättad. Lag (2016:625). 11 a §11 a §Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från konsumenter, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Ett sådant åsidosättande ska anses utgöra otillbörlig marknadsföring enligt 10 § samma lag. Ett åsidosättande av 11 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29–36 §§ marknadsföringslagen.Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från bara andra än konsumenter, ska garantimyndigheten underrätta Finansinspektionen enligt 20 § denna lag. Lag (2008:497). 11 b §11 b §Vid fusion eller annan form av ombildning av ett institut, som kan påverka insättarens rätt till ersättning, ska institutet informera insättaren minst en månad innan rättsverkningarna av ombildningen inträder.Garantimyndigheten får tillåta en kortare tidsfrist, om det är motiverat av hänsyn till finansiell stabilitet eller skyddet för företagshemligheter.Insättaren har rätt att ta ut eller till ett annat institut överföra insättningar och upplupen ränta till den del som överstiger ersättningsbeloppet enligt 4 §, om det görs inom tre månader från det att insättaren har informerats om ombildningen. Insättaren har rätt att vidta dessa åtgärder utan att drabbas av någon sanktion. Lag (2016:625). Förutv. 11 b § nu 11 d §.11 c §11 c §Ett institut eller en filial som lämnar eller utesluts från insättningsgarantin enligt denna lag ska informera berörda insättare inom en månad från det att institutet eller filialen lämnade garantin. Lag (2016:625). Skyldighet att ta emot garanterade insättningar Rubriken har denna placering enl. Lag 2018:1395. 11 d §11 d §Ett institut som erbjuder sig att ta emot insättningar enligt definitionen i 2 § är skyldigt att ta emot sådana insättningar av var och en, om det inte finns särskilda skäl mot det. Lag (2016:625). Tidigare beteckning 11 b §.Avgifter12 §12 § Varje institut som omfattas av garantin ska betala en årlig avgift till garantimyndigheten. Avgiften för ett år grundas på institutens insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin.Institutens sammanlagda avgifter för ett år ska uppgå till ett belopp som motsvarar 0,1 procent av insättningarna.Andra stycket behöver inte tillämpas när avgiften för ett enskilt institutbestäms enligt 14 § första och andra styckena,bestäms genom ändring av beslut enligt 37–39 §§ förvaltningslagen (2017:900), ellerefter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol. Lag (2018:804). 13 §13 § Garantimyndigheten ska årligen bestämma hur stort belopp varje institut ska betala i avgift. Avgiften ska betalas inom en månad från dagen för beslutet. Avgiften ska baseras på institutets sammanlagda insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del de omfattas av garantin. Avgiften ska bestämmas med hänsyn till institutets risknivå.Dröjsmålsränta ska tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta ska beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter för garantin enligt denna lag. Lag (2016:625). 13 a §13 a §Om behållna avgiftsmedel inte är tillräckliga för att betala ut ersättning vid ersättningsrättens inträde enligt 8 §, ska garantimyndigheten besluta om en extra avgift. Avgiften får motsvara högst 0,5 procent av institutens sammanlagda insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin.Om det finns synnerliga skäl får garantimyndigheten, efter samråd med Finansinspektionen, besluta om en högre avgift. Lag (2016:625). 13 b §13 b §Om betalning av en extra avgift enligt 13 a § skulle hota ett instituts likviditet eller solvens, får garantimyndigheten efter ansökan av institutet bevilja anstånd med betalning av avgiften.Anstånd får beviljas med högst sex månader i taget.Avgiften ska betalas när förutsättningarna för anstånd inte längre är uppfyllda. Lag (2016:625). 14 §14 §Om garantin för ett institut börjar gälla under ett löpande kalenderår ska avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt. Avgiften ska grundas på summan av institutets insättningar vid årets utgång och i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 13 § andra stycket.Om garantin för ett institut upphör att gälla under ett löpande kalenderår ska avgiften för det året fastställas med hänsyn till den tid garantin gällt. Avgiften ska i övrigt beräknas på samma sätt som anges i 12 och 13 §§.Om ett institut helt eller delvis övergår till att omfattas av ett annat insättningsgarantisystem inom EES, ska de avgifter som institutet har betalat in enligt 13 § under de senaste tolv månaderna före övergången överföras till det andra insättningsgarantisystemet. Om övergången avser en del av verksamheten, ska avgifter överföras i proportion till överförda insättningar som omfattas av garantin.En överföring av avgifter ska inte ske om institutet har uteslutits från garantin enligt denna lag. Lag (2018:1395). 14 a §14 a §Garantimyndigheten får ta ut avgifter för prövningen av en ansökan enligt 3 a §.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifterna. Lag (2011:829). 15 §15 §Garantimyndigheten ska placera inbetalda avgifter på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten. Från de inbetalda avgifterna ska myndigheten dock räkna av de förvaltningskostnader som den haft för garantin.I den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar får garantimyndigheten låna medel i Riksgäldskontoret. Lag (2016:625). Målnivå på behållna medelRubriken införd g. Lag 2016:625. 15 a §15 a § De behållna avgiftsmedlen ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 0,8 procent av institutens sammanlagda insättningar som omfattas av garantin (målnivå).Om de behållna avgiftsmedlen minskar till mindre än två tredjedelar av den nivå som anges i första stycket, ska nivån återställas inom sex år. Avgiften får då fastställas till ett högre belopp än vad som följer av 12 § andra stycket.För att uppnå beloppet enligt första stycket får garantimyndigheten godta betalningsåtaganden från instituten. Andelen betalningsåtaganden får inte överstiga 30 procent av behållna avgiftsmedel. Lag (2016:625). Uppgiftsskyldighet16 §16 §Ett institut som omfattas av garantin ska lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att fastställa institutets avgift. De uppgifter som myndigheten behöver för att fastställa ett instituts avgift ska ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller, när det gäller bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och, när det gäller kreditmarknadsföreningar, 8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.Institutet ska också utan dröjsmål lämna garantimyndigheten de uppgifter den behöver om insättare och deras insättningar samt de uppgifter den i övrigt behöver för sin verksamhet. Garantimyndigheten får, när den anser att det är nödvändigt, genomföra en undersökning hos institutet. Lag (2018:719). 16 a §16 a §Ett institut som avser att helt eller delvis övergå till att omfattas av ett annat insättningsgarantisystem enligt insättningsgarantidirektivet ska underrätta garantimyndigheten om detta senast sex månader före övergången. Lag (2016:625). 17 §17 § Har ersättningsrätt inträtt enligt 8 §, ska institutet eller konkursförvaltaren lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att betala ut ersättning till insättarna, samt även i övrigt lämna myndigheten det biträde som den behöver för utbetalning av ersättning.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana uppgifter som avses i 16 § och första stycket. Lag (2011:829). 17 a §17 a § När Finansinspektionen har anledning att anta att ersättningsrätten enligt 8 § kan inträda, ska inspektionen informera garantimyndigheten om detta och lämna de uppgifter till myndigheten som den behöver för sin verksamhet enligt denna lag.Riksbanken ska, på begäran av garantimyndigheten, lämna de uppgifter till myndigheten som den behöver för sin verksamhet enligt denna lag. Lag (2011:829). Samarbete och utbyte av informationRubriken införd g. Lag 2016:625. 17 b §17 b §Garantimyndigheten, Finansinspektionen och resolutionsmyndigheten ska samarbeta och utbyta information med varandra, med motsvarande myndigheter i andra länder, med företrädare för utländska garantisystem och med Europeiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av insättningsgarantidirektivet och Sveriges medlemskap i EU. Lag (2016:625). 17 c §17 c §Garantimyndigheten får hänskjuta frågor som rör avtal med andra insättningsgarantisystem till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i enlighet med artikel 14.5 i insättningsgarantidirektivet. Lag (2016:625). Återbetalning av ersättning18 §18 §Om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att ersättning betalats ut obehörigt eller med för högt belopp, ska återbetalning ske av vad som har betalats ut för mycket tillsammans med ränta beräknad enligt 6 § räntelagen (1975:635).Sådan återbetalning ska ske också om någon i annat fall har tagit emot ersättning obehörigt eller med för högt belopp. Ränta ska i sådana fall tas ut beräknad enligt 5 § räntelagen.Beslut enligt första och andra styckena fattas av garantimyndigheten och får verkställas enligt utsökningsbalken.Om det finns särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt första och andra styckena efterges helt eller delvis. Lag (2016:625). Övertagande av fordran19 §19 §I fråga om utbetalade ersättningar enligt garantin träder staten in i insättarens rätt mot institutet med företrädesrätt framför insättaren intill det utgivna beloppet.När ett utländskt garantisystem har betalat ut ersättning med anledning av att ett svenskt institut försatts i konkurs träder det utländska garantisystemet in i insättarens rätt mot institutet med företrädesrätt framför insättaren intill det utgivna beloppet. Lag (1999:161). Ingripanden m.m.20 §20 §Garantimyndigheten skall underrätta Finansinspektionen, om ett institut som omfattas av garantin inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag. Lag (2007:1433). 21 §21 §Om insättningar hos ett institut omfattas av garantin till följd av ett beslut enligt 3 § andra stycket men detta inte utgör en förutsättning för tillstånd enligt 4 kap. 4 § första stycket 3 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 4 kap. 6 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och institutet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, får garantimyndigheten förelägga institutet att vidta rättelse.Om institutet inte har vidtagit rättelse inom ett år från föreläggandet, får garantimyndigheten besluta att garantin inte längre ska gälla beträffande insättningarna. Ett sådant beslut får, när det är fråga om ett utländskt institut från ett EES-land, meddelas endast om den behöriga myndigheten i institutets hemland har samtyckt till beslutet. Är det fråga om ett institut från ett land utanför EES, får beslut om att garantin inte längre ska gälla meddelas endast om tillsynsmyndigheten i institutets hemland har underrättats i förväg om beslutet.Har garantimyndigheten beslutat att garantin inte längre ska gälla beträffande insättningar hos en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, ska myndigheten underrätta tillsynsmyndigheten i det land där filialen finns om beslutet. Lag (2007:1433). 22 §22 §I samtliga fall då garantimyndigheten har beslutat att garantin inte längre skall gälla skall institutet informera berörda insättare om beslutet. Lag (2007:1433). 23 §23 §Ett beslut om att garantin inte längre ska gälla inverkar inte på insättningar som omfattades av garantin innan beslutet vann laga kraft. Motsvarande gäller när beslut har meddelats om återkallelse av tillstånd eller filialtillstånd. Lag (2011:829). ÖverklagandeRubriken har denna lydelse enl. Lag 2016:625. 24 §24 §Garantimyndighetens och Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Finansinspektionen får bestämma att ett beslut enligt 8 § första stycket 1 ska gälla omedelbart. Lag (2016:625). 25 §25 § Upphävd g. Lag (2016:625). Prövningsnämnden Rubriken införd g. Lag 2015:1026. 26 §26 § Upphävd g. Lag (2016:625). 27 §27 § Upphävd g. Lag (2016:625). 28 §28 § Upphävd g. Lag (2016:625). 29 §29 § Upphävd g. Lag (2016:625). 30 §30 § Upphävd g. Lag (2016:625). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1995:1571 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.2. I fråga om institut som omfattas av garantin alltifrån lagens ikraftträdande skall avgiften för år 1996 bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid utgången av år 1995. 1996:593 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996. 1996:1176 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997. 1997:119 Denna lag träder i kraft d. 1 april 1997. 1998:773 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. 1999:161 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1999. 1999:915 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. 2000:95 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2000. 2000:188 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet. 2000:815 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. 2002:52 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002. 2002:358 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002. För beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2004:320 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004. 2005:257 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005. 2005:920 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006. 2006:537 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006. 2006:1380 Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2007. 2007:544 Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2007. 2007:1433 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008. 2. De nya bestämmelserna ska även tillämpas på beslut som Insättningsgarantinämnden har fattat och på ansökningar som har gjorts före lagens ikraftträdande. 2008:497 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008. 2008:811 (Utkom d. 29 okt. 2008.)1. Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.2. Lagen ska dock tillämpas för tid från och med d. 6 okt. 2008. Den ska inte tillämpas för fall där rätten till ersättning har inträtt före detta datum. 2009:698 Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009. Den ska dock inte tillämpas för fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet. 2010:1865 Denna lag träder i kraft d. 31 dec. 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet. 2011:829 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.2. Ett institut som tar emot eller avser att ta emot insättningar som omfattas av denna lag ska ansöka om prövning enligt 3 a § inom tre månader från ikraftträdandet. 2014:310 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.2. Äldre bestämmelser gäller för krav som avser tillgångar som varit föremål för brott som begåtts före ikraftträdandet. 2014:977 Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2014. 2015:1026 Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2016. 2016:625 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.2. Äldre föreskrifter gäller för årliga avgifter som beslutas under 2016. 2017:638 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2017. 2018:719 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:804 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:1395 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2018. F (2011:834) om insättningsgaranti.