Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 1998:1706 Utkom från trycket den 29 december 1998Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet; utfärdad den 17 december 1998.Enligt riksdagens beslut 1 Prop. 1997/98:174, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25. föreskrivs att 3 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Lagen omtryckt 1992:1536. skall ha följande lydelse.3 §3 §Kärnteknisk verksamhet skall bedrivas på sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra kärnsprängningar, spridning av kärnvapen och obehörig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av använt kärnbränsle.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som behövs för att sådana förpliktelser skall uppfyllas som ingår i överenskommelser som avses i första stycket.Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (1988:220).Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)