Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2000:833) om kvalificerade elektroniska signaturer

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller sådana kvalificerade certifikat och utfärdare av dessa som omfattas av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Tillsyn

2 §

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Bemyndiganden

3 §

Post- och telestyrelsen får meddela närmare bestämmelser om krav på vad ett kvalificerat certifikat skall innehålla enligt 6 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer samt om sådana krav på en certifikatutfärdare som avses i 9–12 §§ samma lag.
Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälningsplikt och tillsyn enligt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer.

SFS 2000:833

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2016:578

Regeringen föreskriver att förordningen (2000:833) om kvalificerade elektroniska signaturer ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2016.