Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument Denna lag upphör enligt Lag (2018:1625) att gälla den 1 januari 2019.Förarbeten2000:1087 Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.2004:71Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.2004:588Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.2005:382Prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96, 12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006).2005:835Prop. 2004/05:158, bet. 2005/06:FiU9, rskr. 2005/06:44.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96, 12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006).2005:926Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.2007:371Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96, 12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006) och kommissionens direktiv 2004/72/EG av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller godtagen marknadspraxis, definition av insiderinformation rörande råvaruderivat, upprättande av förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation, anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och rapportering av misstänkta transaktioner (EUT L 162, 30.4.2004, s. 70, Celex 32004L0072).2007:558Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.2012:381Prop. 2011/12:129, bet. 2011/12:FiU49, rskr. 2011/12:239.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (EUT L 327, 11.12.2010, s. 1, Celex 32010L0073).2015:959Prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14, rskr. 2015/16:95.2016:57Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.2016:717Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.2016:1310Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.2017:688Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.2018:811Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.Utfärdad den 30 november 2000.Utkom från trycket den 8 december 2000Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2018 SFS 2018:811 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 25 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument ska ha följande lydelse. Av Linnéa Klefbäck: Ändringarna är följdändringar med anledning av den nya förvaltningslagen (2017:900) som träder i kraft den 1 juli 2018 (prop. 2017/18:235).Kommentaren uppdaterad per 1 april 2018 SFS 2017:688 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument ska ha följande lydelse. Av Linnéa Klefbäck: Ändringarna är följdändringar med anledning av ändringar i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (prop. 2016/17:162).Kommentaren genomgången per 1 januari 2018Definitioner1 §1 §I denna lag förstås med börs: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige, finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden, marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG , och värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden. Lag (2017:688). Lagen 2016:717, med ikraftträdande 3 juli s.å., innehåller även:2. I fråga om anmälningsskyldighet som har uppkommit före ikraftträdandet gäller 3–6 §§ i den äldre lydelsen.3. I fråga om förteckningar som har upprättats före ikraftträdandet enligt 10 a § gäller 10 a § andra stycket i den äldre lydelsen om sparande och överlämnande av förteckningen till Finansinspektionen.4. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.1 a och 2 §§ 1 a §1 a § Upphävd g. Lag (2016:717). 2 §2 § Upphävd g. Lag (2016:717). Anmälningsskyldighet3 och 4 §§3 och 4 §§ 3 §3 § Upphävd g. Lag (2016:1310). 4 §4 § Upphävd g. Lag (2016:1310). Lagen 2005:382, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. I fråga om anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 5 och 6 §§.3. I fråga om särskild avgift som avser åtgärd som någon vidtagit före ikraftträdandet, eller före ikraftträdandet underlåtit att vidta inom föreskriven tid, tillämpas äldre bestämmelser utom såvitt avser 23 §.4. Skyldigheten att ta upp en person på en förteckning enligt 10 a § gäller inte i fråga om sådan insiderinformation som han eller hon fått tillgång till före ikraftträdandet.5–8 §§5–8 §§ 5 §5 § Upphävd g. Lag (2016:717). 6 §6 § Upphävd g. Lag (2016:717). 7 §7 § Upphävd g. Lag (2016:717). 8 §8 § Upphävd g. Lag (2016:717). 9–10 a §§9–10 a §§ 9 §9 § Upphävd g. Lag (2016:1310). 10 §10 § Upphävd g. Lag (2016:1310). 10 a §10 a § Upphävd g. Lag (2016:1310). 10 b §10 b § Upphävd g. Lag (2016:717). 11 §11 §Om det behövs med hänsyn till tillgången på kurspåverkande information inom en myndighet, får regeringen besluta att det vid myndigheten skall föras en förteckning över innehav av finansiella instrument avseende ledamöterna i styrelsen samt de arbetstagare, uppdragstagare eller andra funktionärer som myndigheten bestämmer med hänsyn till deras insynsställning.En kommun har motsvarande befogenhet som avses i första stycket i fråga om ledamöter och ersättare i kommunala organ samt arbetstagare, uppdragstagare och andra funktionärer hos kommunen. Den som omfattas av en förteckning som upprättats med stöd av denna paragraf skall till myndigheten skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella instrument och ändringar i innehavet. Se Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 32: 6, inf. i Bih.12 §12 § Den som är anställd eller uppdragstagare vid ett värdepappersinstitut eller en börs och som normalt kan antas ha tillgång till icke offentliggjord information om förhållanden som kan påverka kursen på finansiella instrument, skall till arbetsgivaren skriftligen anmäla innehav av finansiella instrument och ändring i innehavet.Vid tillämpningen av första stycket skall följande finansiella instrument likställas med den anmälningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs avmake eller sambo till den anmälningsskyldige,omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad. Lag (2007:558). Se F 2016:1316 10 § inf. efter denna lag.13 §13 §Värdepappersinstitut och börser skall föra förteckning över sådana anmälningar om innehav av finansiella instrument som gjorts enligt 12 §. Om ett värdepappersinstitut eller en börs underlåter att föra en sådan förteckning som avses i första stycket, skall Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse. Lag (2007:558). Se anm. vid 12 §.14 §14 §Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 § och vad en förteckning enligt 13 § skall innehålla. 15 §15 § Upphävd g. Lag (2016:1310). 16 §16 § Upphävd g. Lag (2016:717). Tillsyn17 §17 §Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i denna lag följs. Lag (2016:1310). Lagen 2016:1310, med ikraftträdande 1 febr. 2017, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.18 §18 § I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att få de uppgifter som den behöver för att övervaka att denna lag följs. Lag (2016:1310). Se F 2016:1316 10 § inf. efter denna lag.Vite19 §19 §Vite får sättas ut i förelägganden enligt 13 § andra stycket. Lag (2005:382). Se Lag (1985:206) om viten inf. under FörvProc (slutet).20–24 §§20–24 §§ 20 §20 § Upphävd g. Lag (2016:1310). Art. 6 i Europakonventionen tillämplig på förfarande ang. påförande av särskild avgift R 2004: 17 anm. även vid 23 §.21 §21 § Upphävd g. Lag (2016:1310). 22 §22 § Upphävd g. Lag (2016:1310). 23 §23 § Upphävd g. Lag (2016:1310). Ursäktlig överträdelse? R 2004: 17 anm. även vid 20 § – Avgift eftergavs till hälften när överträdelser avsett ett flertal aktieförvärv under förhållandevis kort tid R 2005: 41 – Avgift nedsatt pga. kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid R 2006: 43, anm. även vid Europakonventionen art. 6 – Fråga om eftergift när anmälan avseende förvärv av större omfattning gjorts 2 dagar för sent R 2006: 89.24 §24 § Upphävd g. Lag (2016:1310). Överklagande 25 §25 §Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Finansinspektionen får bestämma att beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart. Lag (2018:811). Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § inf. under FörvProc. Kostnad för tillsyn26 §26 §För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag skall de institut som står under inspektionens tillsyn betala årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar. F (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet anm. vid lagen 2004:297 anm. i Bih.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2000:1087 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. Av ikraftträdandebestämmelsen till insiderstrafflagen (2000:1086) framgår att insiderlagen (1990:1342) upphävs.2. Anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet som avser förhållanden före ikraftträdandet får göras inom den tid som föreskrivs i 13 § insiderlagen (1990:1342). 2004:71 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2004. 2004:588 Denna lag träder i kraft d. 8 okt. 2004. 2005:382 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.2. I fråga om anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 5 och 6 §§.3. I fråga om särskild avgift som avser åtgärd som någon vidtagit före ikraftträdandet, eller före ikraftträdandet underlåtit att vidta inom föreskriven tid, tillämpas äldre bestämmelser utom såvitt avser 23 §.4. Skyldigheten att ta upp en person på en förteckning enligt 10 a § gäller inte i fråga om sådan insiderinformation som han eller hon fått tillgång till före ikraftträdandet. 2005:835 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006. 2005:926 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006. 2007:371 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007. 2007:558 Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2007. 2012:381 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012. 2015:959 Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2016. 2016:57 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2016. 2016:717 1. Denna lag träder i kraft d. 3 juli 2016.2. I fråga om anmälningsskyldighet som har uppkommit före ikraftträdandet gäller 3–6 §§ i den äldre lydelsen.3. I fråga om förteckningar som har upprättats före ikraftträdandet enligt 10 a § gäller 10 a § andra stycket i den äldre lydelsen om sparande och överlämnande av förteckningen till Finansinspektionen.4. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet. 2016:1310 1. Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2017.2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet. 2017:688 Denna lag träder i kraft d. 3 jan. 2018. 2018:811 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.