Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tobaksförordning (2001:312)

1 §

Denna förordning ansluter till tobakslagen (1993:581). De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

2 §

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
  • 1. varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror enligt 9 § tobakslagen (1993:581),
  • 2. gränsvärden för sådana skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge upphov till enligt 18 § tobakslagen,
  • 3. mätning och övervakning av gränsvärden enligt 18 § tobakslagen, och
  • 4. hur kontrollköp ska genomföras enligt 22 a § tobakslagen.
SFS 2014:832

3 §

Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska årligen till Folkhälsomyndigheten lämna en förteckning för varje märke och typ av tobaksvara över alla ingredienser och kvantiteter av dessa som används vid tillverkningen av varan. Varje ingrediens som ingår i varan ska anges i förteckningen i fallande viktordning. Förteckningen ska åtföljas av
  • 1. en förklaring med skälen till att sådana ingredienser ingår i denna tobaksvara,
  • 2. en förklaring om ingrediensernas funktion och kategori, samt
  • 3. de toxikologiska uppgifter som är tillgängliga för tillverkaren eller importören när det gäller dessa ingredienser i deras förbrända eller oförbrända form, särskilt när det gäller deras effekter på hälsan, och med beaktande bland annat av de beroendeframkallande effekterna.
Folkhälsomyndigheten ska sprida den information som avses i första stycket till konsumenter. Uppgift som utgör företagshemlighet ska inte spridas. SFS 2013:898

5 §

Sådana rum som avses i 6 § andra stycket tobakslagen (1993:581) skall vara så utformade och ventilerade att rök inte sprids till övriga delar av serveringsstället. SFS 2004:972

SFS 2001:312

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

SFS 2002:635

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2002.

SFS 2004:972

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

SFS 2010:1380

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2013:898

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

SFS 2014:832

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

SFS 2016:354

Förordning 2001:312 upphävd genom SFS 2016:354