Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder

Utkom från trycket den 2 mars 2004.
Utfärdad den 19 februari 2004.

1 §

Lagen (2004:46) om investeringsfonder och denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

2 §

Genom lagen (2004:46) om investeringsfonder upphävs lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

3 §

Fondbolag och andra fondförvaltare som vid ikraftträdandet av lagen (2004:46) om investeringsfonder har tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder får fortsätta med denna verksamhet fram till den 13 februari 2007. Under denna tid gäller bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder.

Ett fondbolag eller annan fondförvaltare som inte har beviljats tillstånd enligt lagen om investeringsfonder senast den 13 februari 2007 skall upphöra med sin verksamhet enligt första stycket.

4 §

Om fondbestämmelserna för en fond enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder inte har godkänts enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder senast den 13 februari 2007, skall fonden upplösas.

5 §

För fonder enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder som förvaltas av ett fondbolag eller annan fondförvaltare som enligt 3 § andra stycket skall upphöra med sin verksamhet enligt den lagen skall bestämmelserna om upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en investeringsfond i 9 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder tillämpas. Motsvarande gäller fonder som skall upplösas enligt 4 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:47

(Utkom d. 2 mars 2004.)