Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:537 Utkom från trycket den 14 juni 2006Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti;utfärdad den 1 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317. föreskrivs att 23 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti skall ha följande lydelse.23 §23 §Ett beslut om att garantin inte längre skall gälla inverkar inte på insättningar som omfattades av garantin vid tidpunkten för beslutet. Motsvarande gäller när beslut har meddelats om återkallelse av tillstånd eller filialtillstånd. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarSVEN-ERIK ÖSTERBERGMats Walberg(Finansdepartementet)