Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2004:46) om investeringsfonder skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 3 §

2För fondbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet om inte annat följer av denna lag.
Ett fondbolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter samt en verkställande direktör.
I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag3 skall vad som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:
  • 2 kap. 1 § 4 om ledningsprövning,
  • 2 kap. 18 § första stycket 1 om förbud mot att handla med en investeringsfond,
  • 2 kap. 20 a § om meddelandeförbud, och
  • 10 kap. 15 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen samt närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna.
Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att de i tredje stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

SFS 2006:611

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK ÖSTERBERGLars Afrell(Finansdepartementet)
Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.
Senaste lydelse 2004:590.
EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).