Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:648 Utkom från trycket den 16 juni 2006Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet;utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:183, bet. 2005/06:MJU24, rskr. 2005/06:287. föreskrivs att 13, 15 och 27 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhetLagen omtryckt 1992:1536. skall ha följande lydelse.13 §13 §Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet är skyldig att svara för kostnaderna för de åtgärder som avses i 10–12 §§.I fråga om skyldighet för tillståndshavare att svara för vissa kostnader som staten har och säkerställa finansieringen av de kostnader som avses i första stycket finns bestämmelser i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. 15 §15 §Ett tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet kan återkallas av den som har meddelat tillståndet omvillkor eller föreskrifter som uppställts med stöd av 8 eller 9 § i något väsentligt avseende inte iakttas,vad som föreskrivs i 11 eller 12 § inte iakttas och det föreligger synnerliga skäl från säkerhetssynpunkt,det i annat fall föreligger synnerliga skäl från säkerhetssynpunkt, ellerde skyldigheter som avses i 13 § i väsentlig mån åsidosätts. 27 §27 § Senaste lydelse 1995:875.Den som inte fullgör vad tillsynsmyndigheten begär eller beslutar med stöd av 17 eller 18 § eller vad den lokala säkerhetsnämnden begär med stöd av 21 § eller som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar myndigheten eller nämnden oriktiga uppgifter, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.Till ansvar enligt första stycket döms också den som inte fullgör sin uppgiftsskyldighet enligt kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 av den 8 februari 2005 om genomförandet av Euratoms kärnämneskontrollEUT L 54, 28.2.2005, s. 1 (Celex 32005R0302). eller som vid uppgiftslämnandet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter till kommissionen. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 i fråga om 27 § och i övrigt den 1 januari 2008.På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)