Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:747 Utkom från trycket den 19 juni 2006Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:124 och 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356. föreskrivs att 7 och 8 §§ kreditupplysningslagen (1973:1173)Lagen omtryckt 1981:737. skall ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 1997:556.Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte innehålla uppgifter om andra betalningsförsummelser än sådana somhar slagits fast genom en domstols eller en annan myndighets avgörande eller åtgärd ellerhar lett till inledande av skuldsanering eller till betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.Kreditupplysningar som avses i första stycket får inte heller innehålla uppgifter om kreditmissbruk, utom när krediten har lämnats av ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn och kredittagaren i avsevärd utsträckning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt missbrukat krediten.Om det finns särskilda skäl, får Datainspektionen besluta att ett företag skall undantas helt eller delvis från bestämmelserna i första och andra styckena.Uppgifter som enligt bestämmelserna i första och andra styckena inte får lämnas ut får inte heller lagras i register som används i kreditupplysningsverksamhet. 8 §8 § Senaste lydelse 2003:504. En uppgift om en fysisk person skall gallras när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare skall gallras senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser. En uppgift om skuldsanering skall dock alltid gallras senast fem år efter den dag då skuldsaneringen beviljades eller, om en betalningsplan enligt skuldsaneringslagen (2006:548) löper under längre tid, senast den dag då planen löper ut.En uppgift som inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess verksamhet med indrivning och utsökning skall gallras när den inte omfattas av undantaget från sekretess i 9 kap. 19 § första stycket andra meningen sekretesslagen (1980:100). 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.2. För uppgifter om skuldsanering som avser beslut meddelade enligt skuldsaneringslagen (1994:334), gäller äldre bestämmelser.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)