Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:539 Utkom från trycket den 27 juni 2007Lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;utfärdad den 14 juni 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211. föreskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 4 § samt 7 kap. 2 och 5 §§ lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande skall ha följande lydelse.1 kap.2 §2 §I denna lag betyder pensionssparavtal: sådant avtal som anges i 1 §, pensionssparrörelse: verksamhet som består i att erbjuda allmänheten pensionssparavtal, pensionssparinstitut: företag som har fått tillstånd att driva pensionssparrörelse, pensionssparare: en person som ingått pensionssparavtal, pensionssparkonto: sådant konto som avses i 3 kap. 4 §, kontoinnehavare: pensionssparare och person som genom förmånstagarförordnande eller bodelning förvärvat rätt enligt ett pensionssparavtal, värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 5 § 27 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis).2 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2004:60. Vid sparande i andra fondpapper än andelar i en investeringsfond skall pensionssparmedlen för spararens räkning placeras i fondpapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.7 kap.2 §2 § Senaste lydelse 1994:2019. Bestämmelserna i 23 kap. 15 § 1, 25 kap. 1, 2, 4-6, 17 och 29 §§ samt 26 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden skall tillämpas även i fråga om pensionssparrörelse. Hänvisningarna till lagen om värdepappersmarknaden skall därvid i stället gälla denna lag.5 §5 § Senaste lydelse 1998:389. Finansinspektionens beslut enligt denna lag får, med undantag av det som följer av hänvisningen i 2 § till 26 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.På regeringens vägnarANDERS BORGLars Afrell(Finansdepartementet)